Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Trąbka

dr hab. Agnieszka Trąbka

Z-ca dyrektora ds. dydaktyki

 

 

 

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój: 1.359

Dyżury

Telefon: (12) 664 55 60

E-mail: agnieszka.trabka@uj.edu.pl

 link do researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Trabka

Profil na google scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=p6CgXFYAAAAJ&hl=pl&authuser=1

 

AGNIESZKA TRĄBKA

– absolwentka psychologii i socjologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Socjologii UJ. Na jego podstawie ukazała się książka „Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids” wydana przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Prowadziła badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych w ramach stypendium na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia migracyjne, przemiany tożsamościowe we współczesnym świecie, psychologię miejsca oraz jakościowe metody badawcze. Publikowała m. in. w czasopismach „Identities”, „Field Methods”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” i „Kultura i Społeczeństwo”. Od 2018 roku pracuje także jako badaczka w projekcie „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu” realizowanym przez Młodzi w Centrum Lab przy Uniwersytecie SWPS.  

  • studia migracyjne,
  • psychologia miejsca,
  • psychologia tożsamości,
  • badania jakościowe w naukach społecznych.

Trąbka A., Pustułka P. (2020). Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit, Journal of Ethnic and Migration Studies, Online First, https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1

Trąbka, A. (2019). From functional bonds to place identity : place attachment of Polish migrants living in London and Oslo. Journal of Environmental Psychology, 62, 67–73. doi:10.1016/j.jenvp.2019.02.010

Pustułka, P., Bell, J., & Trąbka, A. (2019). Questionable insiders : changing positionalities of interviewers throughout stages of migration research. Field Methods, 31(3), 241–259. doi:10.1177/1525822X19839368

Pustułka, P., & Trąbka, A. (2019). New directions in researching migration of children and youth. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 45(1 (171)), 11–21. doi:10.4467/25444972SMPP.19.012.10270
(wstęp do redagowanego numeru specjalnego czasopisma)

Popyk, A., Pustułka, P., & Trąbka, A. (2019). Theorizing belonging of migrant children and youth at a meso-level. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 45(1 (171)), 235–255. doi:10.4467/25444972SMPP.19.011.10261

Pustułka P. & Trąbka A. (2018). A Private Empowerment and Public Isolation:  Power in the Stories of Migrant 'Mother-Poles, Identities: Global Studies in Culture and Power, 25:6, 668-686, doi.10.1080/1070289X.2017.1291190.

Trąbka A. (2018), Zmiany przywiązania do miejsca zamieszkania pod wpływem mobilności i ich znaczenie dla dobrostanu jednostki, w: Anczyk A., Grzymała-Moszczyńska J. i Krzysztof-Świderska A. (red.) Psychologia kultury – kultura psychologii, Katowice: Wydawnictwo Sacrum, 239-250.

Trąbka A. & Wojnicka K. (2017). Self-positioning as a man in transnational contexts: Constructing and managing hybrid masculinity, NORMA: International Journal for Masculinity Studies, vol. 12, nr 2, 144-158, Doi: 10.1080/18902138.2017.1341768

Trąbka A. (2016). Psychologiczne aspekty radzenia sobie w sytuacji migracji zagranicznej, w: Kubacka-Jasiecka D. i Passowicz P. (red.), Interwencja kryzysowa: konteksty indywidualne i społeczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 243-258.
    
Trąbka A. (2016). Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom": pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4, 165-180.

Trąbka A. (2016). Wybór, kontrola i refleksja: kategoria sprawstwa w badaniach migracyjnych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3, 81-102.

Trąbka A. (2015). Experiences of Polish and American Third Culture Kids in comparative perspective, w: Saija Benjamin & Fred Dervin (red.) Migration, Diversity and Education, Palgrave MacMillan, 187-209.

Trąbka A. (2015). Relacje rodzinne w rodzinach migrantów, in: Duda M. i Majerek B. (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 121-137, doi: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384575.06

Grzymała-Moszczyńska H. & Trąbka A. (2014). Children on the move. Different facets of migration in childhood, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, 5-16
(wstęp do redagowanego numeru specjalnego czasopisma)

Trąbka A. (2014). Being Chameleon: The Influence of Multiple Migration in Childhood on Identity Construction, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, 87-106

Trąbka A. (2014). Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Warszawa: SCHOLAR.

 

Kierownik i wykonawca w projekcie „Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych” (projekt finansowany przez NCN, konkurs MINIATURA 1).

Współpraca badawcza z Uniwersytetem SWPS w Warszawie w ramach dwóch projektów:

“MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions” (Horyzont 2020, 2020-2023) 

“CEEYou(th): Youth from Central and Eastern Europe facing risks in the UK. The comparative study of Poles and Lithuanians in the context of Brexit” (projekt finansowany przez NCN, konkurs DAINA 1, 2018-2021)

XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, Wrocław, 11-14 września 2019
- Koniec intencjonalnej nieprzewidywalności? Znaczenie Brexitu dla procesu zakotwiczania się polskich migrantów w Wielkiej Brytanii (z Igą Wermińską-Wiśnicką)
- Łączenie synchronicznych i asynchronicznych wywiadów w badaniu biografii młodych migrantów w kontekście Brexitu, (z Danielą Hekiert)
Prowadzenie sesji na temat praktyk przestrzennych i zadomowienia migrantów (z Magdaleną Łukasiuk), Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Wrocław 10-11 września, 2019.
Belonging in the times of Brexit. Combining synchronous and asynchronous interviews
in a longitudinal perspective, 14th European Sociological Association Conference „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Manchester, UK, 20-23 sierpnia 2019,
Bees & Butterflies? Polish Migrants’ Social Anchoring, Mobility and Risks post-Brexit,  Polish Migration: experiences and concepts, University College London School of Slavonic and East European Studies and Institute of Advanced Studies, 20 – 21 czerwca 2019 (z Paulą Pustułką)
Youth from Central and Eastern Europe facing risks in the UK. The comparative study of Poles and Lithuanians in the context of Brexit, ‘Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond’ IMISCOE Spring Conference, University of Sheffield, 28-29 marca 2019 (z Izabelą Grabowską)
Teorie miejsca i przestrzeni w badaniach migracyjnych. Nowe spojrzenie na proces adaptacji? Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Opole, 20-21 września 2018
Zależność, aktywność, tożsamość. Rodzaje przywiązania do miejsca zamieszkania w procesie migracji, XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 21-23 września 2018.
Emotional and Embodied Strategies of Place-making in the City. The Example of Immigrants Living in Kraków, Migrant Narratives and the City, Central European University, Budapeszt, 27-28 kwietnia 2018
Reconstructing home(s). Mental maps in researching migrants’ place attachment,     Researching     Home And Migration. Questions, Methods, Prospects, University of      Trento, 5–6 czerwca 2017.
Przywiązanie do miejsc(a) w kontekście adaptacji imigrantów w Polsce, 36 Kongres Polskiego     Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet Gdański, 21-24 września 2017.
Self-positioning as a man in transnational context. Constructing and managing gender identity, International Workshop on Men and Migration in Contemporary Europe, 9-10 czerwca 2016, Centre for European Research at the University of Gothenburg.
Private Empowerment and Public Isolation in the Stories of Migrant ‘Mother-Poles’, Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics, Instytut Socjologii UJ, 3-4 czerwca 2016 (z Paulą Pustułką)
„Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom”. Pojęcie domu w narracjach wielokrotnych migrantów, Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego  „Mobilność i osiadłość”,  Zakopane, 24-26 września 2015.
Konieczność czy wybór? Poczucie sprawstwa w narracjach wielokrotnych migrantów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komitetu Badań Nad Migracjami PAN, Migracje w XXI wieku – Wybór, konieczność czy przymus?, 14-15 października 2015, Łagów k/Zielonej Góry
Doświadczenia polskich i amerykańskich Third Culture Kids w perspektywie porównawczej, III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, „Podróże psychologiczne przez kultury świata”, Uniwersytet Gdański, 16-17 kwietnia 2015.
“Home is where I make my memories”. Conceptualisations of home in serial migrants’ biographical narratives., International Symposium “Biographies of Belonging”, VU University Amsterdam, 10-11 marca 2015.

 

  • Seminarium magisterskie „Psychologia miejsca - miejsce, społeczność, tożsamość”
  • Wykład monograficzny „Psychospołeczne aspekty migracji”
  • Psychologia Ja i tożsamości
  • Badania jakościowe w psychologii (blok zajęć w ramach kursu z metodologii)
  • Wprowadzenie do antropologii kulturowej (blok zajęć w ramach kursu „Wprowadzenie do socjologii i antropologii kulturowej”)
  • Psychologia kulturowa (fakultet)

aktywności naukowe

Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Członek Redakcji i sekretarz czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”

Nagrody i wyróżnienia

2019 – Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne

2019 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2018 – Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron