Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia Transportu

Psychologia Transportu

Studia kwalifikacyjne, po ukończeniu których absolwent (po wpisaniu się na listę marszałka danego województwa) uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

Efekty kształcenia

Absolwent ma wiedzę: w zakresie podstaw psychologii transportu, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, metod prewencji i interwencji stresu pourazowego (PTSD), organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, funkcjonowania i stosowania testów i aparatury do badania kierowców zawodowych oraz kandydatów do tego zawodu. Zna i rozumie: psychologiczne i techniczne czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym, psychologiczne techniki tworzenia skutecznych programów promocyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań u jego uczestników, policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o najnowszą Ustawę o Ruchu Drogowym, zagadnienia  wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy, szczególnie, podczas prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych

Czas trawania

2 semestry;

Zajęcia odbywają się w sobotę od godziny 9 do 18 i niedziele od godziny 9 do 13

Tryb studiów

  • zaoczne (wykłady i ćwiczenia, praktyka)
  • zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę

Plan studiów

Uzyskane kwalifikacje

Wpis na listę (Marszałka Wojewódzkiego) psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami.

Rekrutacja

Rejestracja na studia odbywa się poprzez system ERK
na stronie www.erk.uj.edu.pl

 

kryteria i warunki kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych.

wymagania wstępne: Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia

limit miejsc: min. 15 osób - max. 100 osób

 

mgr Urszula Woźniak

u.wozniak@uj.edu.pl

pok.1.341

Wymagane dokumenty do zapisu na studia 

1.podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada dyplomu, kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,

termin składania dokumentów: informacje dostępne na stronie www.erk.uj.edu.pl

 

 

Opłata

opłata za całość (w ratach semestralnych) - 4000 zł płatne w dwóch ratach po 2000 zł (pierwsza rata do 7 dni od daty wpisu na studia, druga rata do 15.02.2018)

Kierownik studiów

dr hab. Antoni Wontorczyk,prof.UJ

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

Sekretariat

mgr Urszula Woźniak

e-mail:
u.wozniak@uj.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
soboty w terminach zjazdów 9:00-13:00

Telefon:
519 068 362, (12) 664 56 24

Pokój:
1.365

Widok zawartości stron Widok zawartości stron