Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profile i Ścieżki Psychologii Stosowanej

Ścieżki Psychologii Stosowanej-dotyczy studentów I i II roku, profil praktyczny

Przypominamy, że w roku akademickim 2020/2021 realizujemy w Instytucie Psychologii Stosowanej następujące ścieżki: 

Ścieżki specjalizacyjne dla  II rok studiów, kierunek Psychologia: 

Nazwa ścieżki 

Koordynator 

Neuropsychologia 

dr Szczepan Grzybowski 

Psychologia życia społecznego 

dr Katarzyna Stasiuk 

Psychologia kliniczna w biegu życia 

dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak 

Badania naukowe w psychologii 

dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ

 

Zasady realizacji ścieżek,oraz przedmioty przypięte do ścieżki można znaleźć w Aplikacji Sylabus

Link : https://sylabus.uj.edu.pl/pl/1/1/7/4/129 

 

Profile Psychologii Stosowanej- dotyczy studentów III-V roku

Drodzy Państwo!

Od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Psychologii Stosowanej przedmioty fakultatywne (specjalizacyjne, do wyboru) zostały ujęte w grupy, nazwane PROFILAMI PSYCHOLOGII STOSOWANEJ. Aktualnie Profile Psychologii Stosowanej stanowią ofertę dla III, IV i V roku specjalności Psychologia stosowana.

W roku akademickim 2020/2021 proponujemy profile:

 • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
 • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
 • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
 • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
 • V. Zdrowie i choroba
 • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
 • VII. Neuronauka i neuropsychologia

Każdy profil specjalizacyjny zawiera następujące formy zajęć, tematycznie związane z jego charakterem:

 1. Pracownia fakultatywna
 2. Moduł specjalizacyjny
 3. Wykład monograficzny
 4. Warsztaty psychologii stosowanej na V roku, związane z nabywaniem praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
 5. Seminarium magisterskie      
 • Uwaga! Tematyka pracy magisterskiej powinna zawierać się w tematyce wybranego profilu (ale może być realizowana na różnych seminariach po uzgodnieniu z Promotorem)
 • W przypadku realizacji dwóch Profili, zajęcia w realizowanych Profilach nie mogą się powtarzać!
 • Druk zaświadczenia o ukończeniu profilu

Podjęcie decyzji o wyborze profilu specjalizacyjnego nie jest obligatoryjne.

 • Student, który dokona wyboru Profilu, będzie preferowanym uczestnikiem kolejnych form zajęć w obrębie danego profilu Deklaracja wyboru profilu jest składana elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOS podczas ogłoszonej rejestracji (termin na stronie) Jeśli student weźmie udział przynajmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (20 godzin), jednym module specjalizacyjnym (125 godzin), jednym wykładzie monograficznym (30 godzin), w warsztatach psychologii stosowanej (30 godzin), warsztatach praktycznych na V roku (100 godzin) lub obozie naukowym (60 godzin) oraz w seminarium magisterskim (120 godzin) z zakresu danego profilu (łącznie 385 - 425 godzin), otrzyma razem z dyplomem odpowiednie zaświadczenie o nabyciu wiedzy z zakresu danego profilu specjalizacyjnego.
 • Student może również nie dokonać wyboru i zapoznawać się z zagadnieniami z zakresu różnych profili specjalizacyjnych. Wówczas w sytuacji, gdy na zajęcia specjalizacyjne będzie większa liczba kandydatów, nie będzie kandydatem preferowanym. Nie otrzyma również dodatkowego zaświadczenia wraz z dyplomem.

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOS.

Nadal pozostaje możliwość korzystania z zajęć spoza puli oferowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej.

I. Psychologia sądowa i penitencjarna

Koordynator Profilu: dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ

Zadaniem tego działu zajęć fakultatywnych jest wstępne przygotowanie studentów do podjęcia współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia to uwarunkowania i profilaktyka zachowań dyssocjalnych, diagnozowanie sądowe i penitencjarne, opiniowanie sądowo - psychologiczne, psychologiczne aspekty resocjalizacji w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Psychologia zeznań świadków mgr B. Mazur
 • Psychologia penitencjarna, dr hab. P. Piotrowski, prof. UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy, dr P. Słowik

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 • Podstawy prawoznawstwa dla psychologów, dr B. Wojciechowski

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń psychicznych i resocjalizacji przestępców, mgr Dominika Farley

II. Rodzina, wychowanie i kształcenie

Koordynator Profilu: dr Iwona Sikorska

Problematyka zajęć, realizowanych w ramach profilu, stanowi studium ważniejszych zagadnień procesu wychowania i kształcenia, podjętych w kontekście funkcjonowania rodziny. Propozycje dydaktyczne profilu, rozpatrywane interdyscyplinarnie, odwołują się głównie do obszaru szeroko rozumianej psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii rodziny, z jednoczesnym nawiązaniem do założeń psychologii pozytywnej. Problemy poddawane analizie odnoszą się również do procesów socjalizacji w przebiegu cyklu życia człowieka; do poczucia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich uwarunkowań. Profil podejmuje również kwestie dotyczące zasobów indywidualnych i kontekstowych, wpływających na proces kształtowania się tożsamości człowieka oraz efektywność jego edukacji.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Rodzina - tu staje się człowiek dr A. Ziółkowska
 • Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych, dr B. Piasecka
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości, dr I. Sikorska
 • Psycholog wobec problemów rodziny, dr M. Wasilewska

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Konteksty, relacje i perspektywy psychologii edukacji dr K. Gerc

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Psychoterapia par i rodzin dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psychoterapia par i małżeństw, dr M. Wasilewska
 • Wprowadzenia do seksuologii klinicznej, mgr P. Foszcz
 • Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji, dr M. Wasilewska

III. Psychologia społeczna i komunikowania się

Koordynator Profilu: dr Paweł Strojny

W ramach tego profilu proponujemy wielostronne spojrzenie na interakcje społeczne i funkcjonowanie człowieka w sytuacjach społecznych. Przykładem wszechstronnego i interdyscyplinarnego spojrzenia na wybrane interakcje społeczne może być zjawisko komunikowania, które będzie, w ramach różnych przedmiotów fakultatywnych, prezentowane od strony paradygmatu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii perswazji i manipulacji, także od strony praktycznego zastosowania w marketingu medialnym i PR.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka, dr P. Siemiginowska
 • Nowoczesne technologie a funkcjonowanie człowieka, dr P. Strojny
 • Wartości w działaniu (VIA). Perspektywa psychologii pozytywnej, dr K. Tucholska

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Komunikacja marketingowa i Public Relations, dr K. Stasiuk
 • Psychologia i projektowanie przestrzeni, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, dr M. Polak
 • Marketing i neuromarketing, dr A. Bereś

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Psychospołeczne aspekty migracji dr A. Trąbka
 • Szkodliwość wybranych poglądów na świat społeczny, dr hab. M. Parzuchowski, prof. SWPS
 • Risk, money and decision making, dr M. Polak (oferta WZiKS)
 • The art of living. An interdisciplinary approach, dr K. Banicki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ

IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Koordynator Profilu: dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ

Współcześnie psychologia pracy próbuje ujmować funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy w sposób holistyczny, biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne osoby, otoczenie społeczne organizacji jaką jest zakład pracy, sposoby zarządzania tą organizacją a nawet uwarunkowania makroregionalne. Wszystkie te czynniki mają bowiem istotny wpływ na poczucie dobrostanu jednostki dla, której praca jest jednym z najważniejszych wymiarów społecznego funkcjonowania. Proponowany profil ma na celu przybliżyć studentom zagadnienia z tego obszaru w szczególności: problematykę motywacji i satysfakcji zawodowej, rozwoju własnej kariery zawodowej, metod selekcji i rekrutacji zawodowej, projektowania przestrzeni z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych a także budowania poprawnych relacji społecznych. Uczestnicy proponowanego profilu będą mogli również poznać metody pracy psychologów zatrudnionych w różnych organizacjach.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka, dr P. Siemiginowska
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psychologia pracy i biznesu, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, dr M. Polak

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Szkodliwość wybranych poglądów na świat społeczny, dr hab. M. Parzuchowski, prof. SWPS

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ 

V. Zdrowie i choroba

Koordynator Profilu: dr Krzusztof Gerc

Przedmioty w profilu: Zdrowie i choroba dotyczą szerokiej problematyki psychologii zdrowia, neuropsychologii, rehabilitacji, psychologii chorego somatycznie, problemów pacjenta terminalnego i uzależnień lekowych. Celem zajęć jest przedstawienie bogatego zakresu wyników badań empirycznych oraz teorii wyjaśniających badania. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie do pracy z osobą mającą problemy zdrowotne, na różnym poziomie zaawansowania: od ryzyka wystąpienia choroby, poprzez diagnozę, leczenie i rehabilitację, do opieki w okresie terminalnym. Umiejętności te są przydatne psychologowi w pracowniach badań nad mózgiem, placówkach promocji zdrowia, na oddziałach szpitalnych (somatycznych, neurologicznych, odwykowych), w poradniach rehabilitacyjnych oraz w hospicjum.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Współczesna psychologia rehabilitacji, dr K. Gerc
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ
 • Ciało, zdrowie, choroba, dr I. Sikorska
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Kliniczna psychologia zdrowia, dr N. Majkowska
 • Psychologia rehabilitacji dr K. Gerc
 • Psychodietetyka, dr D. Krzemionka – Brózda, mgr A. Grabowska

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Introduction to philosophy of psychiatry, dr K. Banicki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

              Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji,dr M.Wasilewska

VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna

Koordynator Profilu: dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Zadaniem profilu jest, w zgodzie z modelem biopsychospołecznym, zaoferowanie studentom możliwie najszerszego spojrzenia na problematykę normy i patologii, zaburzeń zachowania i pomocy psychologicznej, z uwzględnieniem wymiarów intrapsychicznego i interpersonalnego, poziomów: -mikro, -mezo i makrospołecznego oraz właściwych dla tego modelu współpracujących ze sobą subdyscyplin psychologicznych.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Między osobowością i charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o różnicach indywidualnych, dr K. Banicki
 • Wprowadzenie do seksuologii, mgr P. Foszcz
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Model integracyjny w psychoterapii dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, psychoterapeuta, biegły sądowy, dr P. Słowik
 • Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii, dr n. med, A. Lelek

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Introduction to the philosophy of psychiatry, dr K. Banicki
 • Neurobiological bases of psychoterapy dr W. Solecki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Mistrzowie psychoterapii,  dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 •  Psychoterapia małżeństw i par, dr M. Wasilewska
 • Wprowadzenie do seksuologii klinicznej, mgr P. Foszcz
 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń psychicznych i resocjalizacji przestępców, mgr Dominika Farley

VII. Neuronauka i neuropsychologia

Koordynator Profilu: dr Szczepan Grzybowski

W ramach profilu proponujemy wielokierunkowe spojrzenie na zagadnienia z obszaru psychologii i neuronauki. Realizowana będzie problematyka z zakresu neuronauki, psychologii biologicznej i eksperymentalnej oraz neuropsychologii klinicznej dotycząca relacji pomiędzy procesami funkcjonowania mózgu a zachowaniem w szczególności w obszarach: psychologii uzależnień, psychologii bólu oraz neuropsychologii klinicznej i psychoterapii. Szczególny akcent położony zostanie na metody i testy neuropsychologiczne oraz stosowanie ich w praktyce klinicznej oraz wstępne praktyczne przygotowanie do pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Warsztaty psychofizjologiczne, dr Sz. Grzybowski

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Neuronauka a neuropsychologia, dr B. Bober-Płonka
 • Marketing i neuromarketing, dr A. Bereś

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Neurobiological bases of psychoterapy dr W. Solecki
 • Neuroscientific research: methods and results, dr Sz. Grzybowski

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Warsztaty z neuropsychologii, dr W. Solecki, dr B. Bober-Płonka

DODATKOWE ZAJĘCIA POZA PROFILAMI

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Psychofizjologiczne metody pomiaru emocji w badaniach naukowych, mgr k. Głomb, mgr M. Sekulak
 • Psychologia przyjemności, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron