Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Józef Maciuszek

prof. dr hab. Józef Maciuszek

 

Dyrektor Instytutu

 

Kierownik
Zakładu Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój: 1.356 lub 1.324

Dyżury

Telefon: (12) 664 55 64

              (12) 664 55 51

e-mail: jozef.maciuszek@uj.edu.pl

 • Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • Psycholingwistyka, przetwarzanie wybranych konstruktów językowych (negacja, metafory, presupozycje, wieloznaczności) oraz procesy automatyczne, refleksyjność vs. bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego
 • Jakość życia (w tym: problematyka doobrostanu, postaw wobec śmierci, psychologia wolności, psychologia powodzenia, sukcesu i fartu życiowego)
 • Aksjologiczne aspekty natury ludzkiej w perspektywie psychologiczno-antropologicznej
 •  

  Do najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczam:

  - Podjęcie empirycznych badań nad relacjami znaczeniowymi między negacją performatywną i negacją zdaniową i wpływem czynników kontekstowych (negacja performatywna nie była dotąd przedmiotem badań eksperymentalnych na gruncie psycholingwistyki).

  - Wykazanie roli refleksyjności/bezrefleksyjności  w uległości na komunikaty z presupozycją

  - Wykazanie iż w przypadku tzw. wieloznaczności granic wyrazowych występuje automatyczny dostęp do obydwu znaczeń wieloznacznej frazy (ten rodzaj wieloznaczności nie był dotąd badany w paradygmacie międzymodalnego torowania semantycznego).

  - Zastosowanie Testu Utajonych Skojarzeń (IAT) do potwierdzenia automatycznej aktywacji rodzaju gramatycznego przy wykonywaniu zadań kategoryzacji semantycznej.

   - Podjęcie szerokich badań nad efektami pamięciowymi  implicit negation (nie ma takich badań w literaturze światowej) i porównanie tych efektów z explicit negation.

Książki i monografie

Maciuszek J. (1996). Obraz człowieka w dziele A. Kępińskiego.  Wrocław: Fundacja Nauki   Polskiej.

Maciuszek J. (1996). Sztuka udanego życia. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły  Biznesu (praca popularyzatorska).

Maciuszek J. (2004). Jak pozyskać partnerów do marketingu sieciowego. Kraków:  AKADE (poradnik dla biznesu).

Maciuszek J. (2006). Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Maciuszek J. (2012). Automatyzmy i bezrefleksyjność  w kontekście wywierania wpływu; Warszawa: PWN

Maciuszek J. (2015). Obraz człowieka w dziele Kępińskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ss. 306.

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych z ostatnich 13 lat

1.Maciuszek J., Daren A., Langie D. (2006). Tłumienie i koncentracja myśli – czyli o ironicznych efektach procesów kontroli. Studia Psychologiczne, 44, 31-40.
2.Maciuszek, J. (2006).Patterns of convictions and burnout. Ergonomia. An International     Journal of Ergomomics and Human Factors, 28, 311- 325.
3.Maciuszek J. (2007). Paradoksalne efekty prób umysłowej kontroli  – zarys teorii Daniela Wegnera. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis; Studia Psychologica II, 104 –118
4.Maciuszek J. (2007) Verbal communication mistakes related to use of negation. Ergonomia. An International Journal of Ergomomics and Human Factors, 29, 25 – 34.
5.Maciuszek J. (2007). Interferencja koloru i treści przymiotników a ich znak afektywny, Prace Naukowe w Akademii im. Jana Długosza, Psychologia, t. XIV, 41 – 52
6.Maciuszek J. (2007). Wpływ bezpośrednich i zaprzeczonych dyrektyw w na ukierunkowanie uwagi, Psychologia Społeczna, 4, 144-163.
7.Maciuszek J. (2007). Zaprzeczone polecenia a ukierunkowanie uwagi, Studia Psychologiczne, 46, 49 – 60.
8.Maciuszek J. (2008). Processing Negation in the Context of Adjectival Antonymy. Psychology of Language and Communication, 12, 17-43.
9.Maciuszek, J. (2009). Znaczenie zdania a znaczenie implikowane;  komunikacyjno-semantyczne aspekty odbioru komunikatów z negacją zdaniową i     performatywną, Psychologia społeczna, 4, 255-270.
10.Maciuszek, J. (2011). Przeczenie a prawdziwość zdania - z perspektywy wybranych modeli przetwarzania informacji. Czasopismo Psychologiczne, 17, 7–16
11.Maciuszek, J., Sikorski, M. (2011). Kontekst i forma wypowiedzi a ocena jej wiarygodności. Relacja między twierdzeniem, negacją zdaniową i performatywną. Czasopismo Psychologiczne, 17, 37-44
12.Fąfrowicz, M., Marek, T. i Maciuszek, J. (2011). Komponent egzekucyjny procesu przetwarzania zdań     zaprzeczonych oraz zdań zaprzeczonych z warunkiem logicznym - przyczynek do neuronalnego modelu przetwarzania negacji.     Czasopismo Psychologiczne, 17, 23-28.
13.Maciuszek, J. (2013). Don’t pay attention to what you see! Negative commands and attention bias. Polish Psychological Bulletin, 44, 7-84, DOI-10.2478/ppb-2013-    0008
14.Kolemba, M., Maciuszek, J. (2013). Perception of risk and risk-taking among the lucky and the luckless. Polish Psychological Bulletin, 44(3), 358-370, DOI -10.2478/ppb-013-0039
15 Maciuszek, J. (2016). Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia: porównawcze badanie polsko-meksykańskie. Czasopismo Psychologiczne, 22, 121–129.
16.Maciuszek, J., Tucholska K., Kawula A. (2016). Zadowolenie z życia w kontekście perspektyw czasowych i struktury wartości : porównanie międzykulturowe studentów z Polski i Ugandy. Kultura i Edukacja,  1 (111),  161-179.
17.Maciuszek J, Polczyk R. (2017) There was not, they did not: May negation cause the negated ideas to be remembered as existing? PLoS ONE 12(4): e0176452.
18.Maciuszek, J.,  Garlicka, J. (2017). Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje. Psychologia społeczna, 1(40), 42-55.
19.Maciuszek, J., Materna, P. (2017). Tego nie było, czyli o pamięciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu nieobecności czegoś u dzieci w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa, 22 (3), 57-67.
20.Kotek, J, Maciuszek, J. (2017). Psychological ways of preparing to start by athletes; pre-performance language routines. Studies in Sport Humanities, 21, 19-27.
21.Sekulak, M., Maciuszek, J. (2017). Metaphorical Association Between Physical and Moral     Purity in the Context of One’s Own Transgressions and Immoral Behavior of Others. Psychology of Language and Communication, 2 ( 2), 152-170.
22.Unrug, T. Maciuszek, J. (2018). The effect of interlingual and intralingual semantic priming on translating ambiguous words. Polish Psychological Bulletin, 49(2) 221–228
23.Maciuszek, J. (2018). ‘I believe that he didn’t do it and I don’t believe that he did it’. The influence of context on the semantic-communicative relations between sentence negation and performative negation. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 54(67), 61-76.
24.Maciuszek, J. (2018). Lexical access in the processing of word boundary ambiguity. Social     Psychological Bulletin, 13(4), Article e28690.
25.Maciuszek J, Polak M, Sekulak M (2019). There is no item vs. I wish there were an item: Implicit negation causes false recall just as well as explicit negation. PLoS ONE 14(4): e0215283. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215283
26.Maciuszek, J, Polczyk, R (2019). Direct and indirect relationships between life satisfaction, values, and time perspectives. Research on a sample of Polish students. Advances in Cognitive Psychology, 15(2), 59-68. http://www.ac-psych.org. DOI: 10.5709/acp-0263-0
27.Maciuszek J., Polak, M., Świątkowska (2019). Grammatical gender influences semantic categorization and implicit cognition in Polish. Frontiers Psychology, 10:2208. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02208
28.Maciuszek, J., Polak, M., Sekulak, M., (2019). Memory effects of implicit and explicit negation in a visual setting: Negation based on implicatures leads to a similar number of false memory alarms as overt negation. Polish Psychological Bulletin, 50(04), 293-302.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych z ostanich 15 lat

29.    Maciuszek J. (2004). Metafora jako forma komunikacji perswazyjnej, W: R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.) Sztuka perswazji - socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego (s. 115-130), Kraków:     Zakład Wydawniczy NOMOS.
30.    Maciuszek J. (2007). Paradoksalne efekty prób umysłowej kontroli  – zarys teorii Daniela Wegnera. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis; Studia Psychologica II, 104 –118
31.    Maciuszek J. (2007). Presupozycje i negacja jako lingwistyczne narzędzia komunikacji perswazyjnej. W: G. Habrajska (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
32.    Maciuszek J. (2008). Błędy w komunikacji werbalnej związane z używaniem negacji, [w:] R. Derbis (red). Jakość życia. Od wykluczonych do elity. (s. 615- 626). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
33.    Maciuszek, J. (2009). Założenia na temat NLP – próba interpretacji, W: H. Romanowska-    Łakomy (red.). Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa. (s. 51-68)Warszawa: ENETEIA.
34.    Maciuszek, J. (2010). Źródła motywacji do pracy w ocenie pracowników – doniesienie z badań. W: T. Wawak (red.). Komunikacja i jakość w zarządzaniu. (s. 117-129). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
35.    Maciuszek, J., Hohol, M. (2010). Komunikacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego – diagnoza i narzędzia doskonalenia. W: T. Wawak (red.). Komunikacja i jakość w zarządzaniu. (201-210). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
36.    Mudyń, K. Maciuszek, J. (2010).O regulacyjnej funkcji celów życiowych w kontekście jakości życia.W: R. Derbis (red.). Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego. (s. 91-106). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
37.    Maciuszek, J. (2012). Wpływ społeczny a procesy automatyczne i bezrefleksyjność. W: D.     Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.). Wokół wpływu społecznego (s. 15-29). Kraków: Wydawnictwo UJ.
38.    Maciuszek, J., Sikorski, M. (2012). Efekt insynuacji – czy pytania i przeczenia nie mogą być źródłem manipulacji? W: D. Doliński, M. Gamian-Wilk, i B. Zimoń-Dubowik (red.) Przestrzenie manipulacji społecznej w badaniach i w praktyce. (s. 194-207). Wrocław:Wydawnictwo Naukowe DSW
39.    Maciuszek, J. Mełges, B. (2014). Work Locus of Control and Burnout Syndrome. In: Marek     T., Karwowski W., Frankowicz M., Kantola J., Zgaga P. (eds.) Human Factors of a Global Society: a System of Systems Perspective. (265 – 272) New York: Taylor & Francis.
40.    Maciuszek, J. (2014). Wieloznaczność językowa w kontekście przekazu reklamowego, W: D. Doliński, M. Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej. (s. 85 – 117). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
41.    Maciuszek, J. (2014). Szczęściarz i pechowiec – wyrok losu czy indywidualne predyspozycje, W: A. Włudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne. Częstochowa-Frankfurt nad Odrą- Osnabrück: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
42.    Maciuszek, J., (2018). Jak kontekst wpływa na znaczenie przekazu; o rozumieniu pośrednich i niedosłownych wypowiedzi (metafory, ironia, pośrednie akty mowy, wieloznaczności). W: B. Bokus, E. Kosowska (red.) Człowiek w sytuacji. (s. 317-337) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Uniwersytetu SWPS

 

Kierownik grantu MNiSzW, a następnie NCN; „Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach” projekt badawczy własny nr N N106 133136, 12.05.2009 - 12.01.2013

Udział w interdyscyplinarnym programie SocietyNow! w ramach programu IDUB,  którego celem jest  m.in. prowadzenie działalności eksperckiej i badań naukowych poświęconych analizie społecznych skutków pandemii COVID-19.


1) Mąciuszek, J. Dyrektywy negowane w kontekście kompetencji komunikacyjnych, XXIX Międzynarodowy Kongres Psychologii, 20-25 lipca 2008 r. Berlin.
2) Maciuszek, J. "Uważam, że nie było dobrze" vs "Nie uważam, że było źle", czyli komunikacyjno – semantyczne aspekty przetwarzania negacji zdaniowej i performatywnej. V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Białystok, 14-17 września 2008.
3) Maciuszek, J. Czy wieloznaczności mogą być narzędziem niejawnego wpływu?, Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna naukowa "Społeczno – wychowawcze konteksty manipulacji", Krakowska Szkoła Wyższa, 19-20 stycznia 2009 r.4) Maciuszek, J. Wieloznaczność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie wykorzystania jej w reklamie, VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Lublinie,14-16 września 2009.

5) Maciuszek, J. Szczęściarz i pechowiec – wyrok losu czy indywidualne predyspozycjeVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych", Częstochowa - Złoty Potok, 24-25 września 2009
6) Maciuszek, J. Źródła motywacji do pracy w ocenie pracowników; doniesienie z badań. Ogólnopolska Konferencja, "Komunikacja i jakość w zarządzaniu", UJ, 6 - 7 listopada 2009
7) Maciuszek, J., Hohol, M. Komunikacji wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego – diagnoza i narzędzia doskonalenia. Perspektywa psychologii stosowanej. Ogólnopolska Konferencja "Komunikacja i Jakość w zarządzaniu", UJ, 6 - 7 listopada 2009
8) Maciuszek, J., Fąfrowicz, M., Marek, T. Przetwarzanie negacji w komunikacji operatorów. "3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics" (AHFE), 17-20 lipca 2010, Miami, Floryda, USA.
9) Maciuszek, J. Przeczenie a prawdziwość zdania - w perspektywie pewnych modeli przetwarzania informacji. VII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Nowy Sącz, 9-11 września 2010.
10) Maciuszek, J. Wieloznaczność językowa w kontekście procesów automatycznych i wpływu społecznego. Ogónopolska Konferencja "Przestrzenie manipulacji społecznej", SWPS, Wrocław, 16 – 17 listopada 2010.
11) Maciuszek, J.Sikorski, M. Badania nad manipulacyjnym efektem negacji performatywnej. Ogólnopolska Konferencja "Przestrzenie manipulacji społecznej", SWPS, Wrocław16 – 17 listopada 2010.
12) Maciuszek, J., Ubik, A.Czy masz jakieś pytania zanim w pełni zgodzisz się ze mną? - czyli o możliwości wykorzystania pytań i presupozycji do wywierania wpływu. Interdyscyplinarna Konferencja "Wokół wpływu społecznego", 7-8 maj, 2011 Kraków
13) Maciuszek, J, Polczyk, R. Czy stwierdzenie nieobecności prowadzi do efektu dezinformacji? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, 18-21 września 2011.
14) Garlicka, J., Maciuszek, J. Wpływ stanu refleksyjności vs. bezrefleksyjności na uległość wobec sugerowanych w presupozycji treści. II-ga Konferencja Wokół Wpływu Społecznego, 19-20 maja 2012.
15) Garlicka, J., Blukacz, M., Maciuszek, J. Wzajemność pośrednia, 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Personality and Control, Szkoła Główna Psychologii Społecznej w Warszawie, 13-16 sierpnia 2012,16) Máciuszek, J., Garlicka,
J. Jak bezrefleksyjność zwiększa uległość wobec zawartej w pytaniu sugestii oraz gotowość do przyjmowania fałszywych treści. Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, 11-14 września 2012.
17) Maciuszek, J., Garlicka, J. Presupozycje jako narzędzie przekazywania informacji nie wprost - mechanizmy przetwarzania i funkcje perswazyjne. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji, Katedra Pragmatyki Językowej UŁ, Łódź, 20-22 września 2012
18) Maciuszek, J. Reguła wzajemności w kontekście reakcji na fałszywe presupozycje. III Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Warszawa, 16-17 maja 2013.
19) Garlicka, J., Blukacz, M., Dukała, K., Maciuszek, J. Datek za kwiatek, czyli o skuteczności działania reguły wzajemności i aktywizacji idei pieniądza. III Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa),Warszawa, 16-17 maja 2013
20) Maciuszek, J., Garlicka, J. Refleksyjność jako czynnik odporności na zawartą w pytaniu sugestię. Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, UJ, 13-15 września, 2013.
21) Michał Chmiel, Józef Maciuszek, Joanna Garlicka - Ty? Kiedy zmienisz swój szampon na lepszy? Wpływ potrzeby poznawczego domknięcia na akceptację presupozycji zawartych w sloganach marketingowych. Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, UJ, 13-15 września, 2013.
22) Maciuszek, J. Jak bardzo byłeś zawstydzony?, czyli sugerowanie przeżyć i zachowań za pomocą pytań z presupozycją. IV Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Katowice, 15-16 maja 2014
23) Maciuszek, J. Chmiel, M. Potrzeba domknięcia poznawczego jako moderator otwartości na zmianę organizacyjną. Indywidualne podejście różnicowe. V Międzynarodowa Konferencja Applied Human Factors and Ergonomics", AHFE 2014, 19-23 lipca 2014
24) Tucholska, K. Maciuszek, J. Kawula, J. Perspektywa czasowa i wartości: porównanie międzykulturowe. II Międzynarodowa Konferencja Perspektywy Czasowej 2014, 29 lipca – 2 sierpnia. Warszawa
25) Maciuszek, J. Tucholska, K. Kawula, A. Zadowolenie z życia w kontekście perspektyw czasowych i struktury wartości – międzykulturowe porównanie (Polska vs. Uganda). Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 04-07 września, 2014.
26) Máciuszek, J., Polczyk, R. "On tego nie zrobił"; czyli o pamięciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu niewystąpienia pewnych zachowań. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014.
27) Kawula A., Máciuszek, J., Tucholska K., Poczucie spójności u osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych w Polsce i Ugandzie. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne, Kraków, 26 i 27 września 2014
28) Maciuszek J., Czy wypowiedź niedosłowna może być narzędziem perswazji? O obronnej funkcji autoironii . V Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Warszawa, 15-16 maja 2015
29) Maciuszek J., Kawula A., Tucholska K. Związek perspektyw postrzegania czasu i hierarchii wartości z satysfakcją z życia - międzykulturowe porównanie (Polska – Uganda - Meksyk). III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, Gdańsk, 16-17 kwietnia 2015
30) Maciuszek, J., Szczęście i pech w kontekście orientacji temporalnych i dobrostanu psychicznego psychicznego -międzykulturowe porównanie (Polska – Meksyk). XII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź 3-6 września 2015
31) Maciuszek J., Piotrowski J., Kawula A., Żemojtel-Piotrowska M. Czy sens życia może być mediatorem wpływu perspektyw postrzegania czasu i postaw wobec śmierci na subiektywny dobrostan w okresie późnej dorosłości? Konferencja Naukowa Wartości i Sens Życia, Poznań, 21-22 września 2015.
32) Maciuszek J., Materna, P. Tego nie było, czyli o pamięciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu nieobecności czegoś u dzieci w wieku przedszkolnym. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane, Kraków, 16 - 18.06.2016.
33) Maciuszek, J. Toporowska M. Wpływanie na siebie; związki rodzaju aspiracji życiowych, nastawienia promocyjnego i prewencyjnego z poczuciem vs. pecha oraz samooceny, VI Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Kraków, 15-16 maja 2016
34) Maciuszek, J. Szczęście i pech w kontekście systemu przekonań jednostki, XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław 16-18 września 2016
35) Maciuszek, J. Jak kontekst wpływa na znaczenie przekazu, Konferencja Człowiek w Sytuacji – ujęcie multidyscyplinarne, 14-17 listopada 2016, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny.
36) Maciuszek, J. Negacja i jej paradoksalne efekty w codziennej komunicji; przegląd badań empirycznych. Międzynarodowa Konferencja Negacja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 19 maja 2017.
37) Maciuszek, J. Wieloznaczność syntaktyczna - czy aktywizacja znaczeń jest niewrażliwa na kontekst? O przetwarzaniu wieloznaczności granic wyrazowych. VI Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Lublin, 19-20 maja 2017.
38) Polak, M. i Maciuszek, J. Czy boimy się niewiadomej? Decyzje zawierające nieznany zysk lub nieznaną stratę. XIV Zjazd PSPS, UMK w Toruniu, 15-17.09.2017
39) Maciuszek, J. i Polak, M. Czy powodzenia to cecha wydarzeń czy osobista, stabilna siła? O ludzkiej wierze w fart i jego doświadczenie. XIV Zjazd PSPS, UMK w Toruniu, 15-17.09.2017.
40) Maciuszek, J. O interakcjach językowo-emocjonalnych; wpływ znaku emocjonalnego na przetwarzanie słów oraz rola słów w regulacji emocji - wykład plenarny na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej "Język emocji. Konteksty psychologiczne", Lublin 15-16 maja 2018 r.41) Maciuszek, J. Autorytet nadawcy i stan refleksyjności odbiorcy w kontekście reakcji na fałszywe presupozycje, VII Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Łódź, 17-19 maja 2018
42) Stasiuk, K., Maciuszek, J., Polak, M., Doliński, D.
Kto się boi szczepień? Postawy Polaków wobec szczepień i medycyny alternatywnej VII Interdyscyplinarna Konferencja Wokół Wpływu Społecznego (ZaBaWa), Łódź, 17-19 maja 2018.
43) M. Maciuszek, M. Polak,. Sekulak, M. Utajone i jawne zaprzeczenie obecności; mechanizm fałszywych alarmów pamięciowych, XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin 21-23 września 2018
44) Stasiuk, K., Maciuszek, J., Polak, M., Doliński, D. Postawy Polaków wobec nauki – sceptycyzm wobec szczepień i wiara w medycynę alternatywną, XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin 21-23 września 2018.

 

 

 • Maciuszek J. (2007). Nie chcę ale muszę powiedzieć „nie". Charaktery, magazyn psychologiczny, 10 (129), 56 -58.
 • Maciuszek J. (2004) Konflikty w zespole handlowym – jak je rozwiązywać bez straty pracowników. Zarządzanie działem sprzedaży, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (s. 19-30).
 • Maciuszek J. (1995). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu", Gestalt, 17, 3-6.
 • Maciuszek J. (1995). Odejść na zawsze. Śmierć i umieranie - wybrane aspekty zjawiska. Gestalt, 19/20, 24-28.
 • Maciuszek J. (2003). NLP - kontekst odkrycia, kontekst uzasadniania. Gestalt, 2-3, 12-16.
 • Maciuszek J. (2003). Konflikty w dziale handlowym – jak je rozwiązywać za pomocą technik NLP. Zarządzanie działem sprzedaży. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (s. 23-44).
 • Maciuszek J. (2001). Przedmowa. [w:] Z. Nęcki, L. Górniak, J. Rosiński. Negocjacje w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo UJ (s. 7 – 11).


1) „Automatyzm, nieświadomość i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego i
komunikacji werbalnej” (wykład monograficzny)
2) „Komunikacja niedosłowna i pośrednia - mechanizmy przetwarzania i funkcje
perswazyjne” (wykład monograficzny)
3) „Komunikacja społeczna” (wykład dla IV r. psychologii stosowanej)
4) „Zaawansowana psychologia społeczna” (wykład dla IV r. psychologii stosowanej)
5) Seminarium magisterskie, Instytut Psychologii Stosowane. Liczba wypromowanych
magistrów:
6) Seminarium doktorskie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

 

Pełnione funkcje

- Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej w kadencji 2008- 2012 i w kadencji 2012

-2016

Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych, od 2008 roku

do chwili obecnej.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii

Społecznej (PSPS) w kadencji 2013-2016.

- Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS) w

kadencji 2016-2019 oraz w kadencji 2019-2022.

- Wiceprzewodniczący Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Psychologii

Stosowanej

Nagrody oraz wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne

 1. Brązowy Krzyż Zasługi (2007)
 2. Srebrny Krzyż Zasługi (w roku 2018)
 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej  za działalność naukową (w roku 2018)
 4. Nagody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej; rok 2005

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej; rok 2006

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej; rok 2007

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej; rok 2010

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej, rok 2011

- Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej; rok 2012

- Nagroda Rektora UJ za działalność naukową; rok 2013

- Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne; rok 2014

- Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne; rok 2015

- Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne; rok 2016

- Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne; rok 2017

- Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe; rok 2018

Widok zawartości stron Widok zawartości stron