Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BHK

Obowiązkowe szkolenie BHK dla studentów i doktorantów I roku

Na podstawie zarządzenia nr 64  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 r w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

§ 1

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK” ,określony niniejszym zarządzeniem obejmuje:

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 2

1. Szkolenie BHK jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się zaliczeniem.

2.Zasady i terminy odbywania szkolenia BHK określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Program szkolenia BHK określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

1.Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu lub prowadzenia prac w celu przygotowania pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia, albo gdy wykorzystywane są urządzenia techniczne i sprzęt, koordynator przedmiotu lub promotor jest obowiązany zapewnić każdemu studentowi lub doktorantowi szkolenie specjalistyczne niezbędne dla bezpiecznej realizacji przedmiotu lub prowadzenia prac.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje:

1) zapoznanie –w formie wykładu –z instrukcjami:

a) określającymi zasady bezpiecznego korzystania z miejsc prowadzenia zajęćl ub prowadzenia prac,

b) postępowania w razie wypadku lub awarii;

2 )zapoznanie –w sposób praktyczny –z zasadami i metodami:

a) bezpiecznego wykonywania czynności,

b) bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i sprzętu,

c) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń ratunkowych;

3 ) zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, w szczególności zapewnienie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez te substancje i mieszaniny oraz o niezbędnych środkach ostrożności;

4)  przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez czynniki i materiały biologiczne oraz o procedurach bezpieczeństwa biologicznego.

2.Przeprowadzenieszkolenia specjalistycznego potwierdza się w sposób ustalony przez dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej

 

Dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej przypomina ,że szkolenie powinno być zrealizowane w semestrze zimowym I roku.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Widok zawartości stron Widok zawartości stron