Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Zbigniew Wajda

 Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

Pokój: 1.343

Dyżury

Telefon: (12) 664

e-mail:zbigniew.wajda@uj.edu.pl

- psychologia kliniczna

- psychoterapia

- psychologia zdrowia

- diagnoza i pomoc psychologiczna

Treść zainteresowań naukowych koncentruje się w szczególności wokół:

- implementacji teorii więzi do różnych form pomocy psychologicznej, a zwłaszcza psychoterapii grupowej

- badania efektywności psychoterapii, psychoterapii grupowej i innych form pomocy psychologicznej

- metod diagnostycznych

Specjalista psychologii klinicznej (nr dyplomu: 006/2018.1/141, CEM w Łodzi)

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 611) – Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (Decyzja Ministra Zdrowia nr 6/2020)

Stopień Nauczyciela Dyplomowanego (Nr OP RY.5861.5.53.2015, Śląski Kurator Oświaty)

Doświadczenia zawodowe (wybrane):

2010 – do nadal Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach

2017 – 2019 Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum  (pracownik naukowo – dydaktyczny)

2005 -2017 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

Makara-Studzińska, M., Wajda, Z., Lizińczyk, S. (2020). Years of Service, Self Efficacy, Stress and Burnout among Polish Firefighters. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 33(3):283-297. DOI: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01483

Wajda, Z. (2020). Terapia wypalenia zawodowego. W: M. Makara-Studzińska (red.). Stres i wypalenie w zawodzie lekarza. Medical Education. Warszawa. (153-180).

Makara-Studzińska, M., Wajda, Z. (2019). Wybrane psychologiczne i społeczne aspekty depresji. W: T. Parnowski (red.). Depresja a społeczeństwo. Medical Education. Warszawa. (55-89)

Wajda, Z., Makara-Studzińska, M .(2018). Przywiązanie w psychoterapii grupowej. Część 2 – Przegląd badań empirycznych. Psychoterapia nr 4, 57-67.

Wajda, Z., Makara-Studzińska, M. (2018). Przywiązanie w psychoterapii grupowej. Część 1 – Aspekty teoretyczne.. Psychoterapia nr 3, 7-17.

Wajda, Z. (2018). Percepcja więzi z rodzicami i zmiany nasilenia objawów u pacjentów uczestniczących w krótkoterminowej psychodynamiczno-interpersonalnej psychoterapii grupowej. Psychoterapia nr 1, 79-92.

Wajda, Z. (2014). Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 1 - Perspektywa osoby wchodzącej do grupy. Psychoterapia nr 1. 59-75.

Wajda, Z. (2014). Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 2 – Perspektywa osób będących w grupie. Psychoterapia nr 2. 73-90.

Wajda, Z. (2013). Percepcja relacji między rodzicami oraz wzory przywiązania a nasilenie objawów psychopatologicznych u dziewcząt w późnej adolescencji. Psychiatria Polska; 47(5): 853–864

Wajda, Z. (2012). Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. IX. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. (284-298)

Wajda, Z. (2011). Terapia grupowa jako czynnik rozwoju i zmiany osobistej w drugiej połowie życia. W: Górnikowska-Zwolak, E.; Wójcik, M. (red). Soma i psyche w edukacji dojrzałych wiekiem kobiet i mężczyzn. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice. (129-148)

Wajda, Z. (2010). W Krainie opowieści, czyli niespójne i wielowersyjne refleksje o komunikacji, wychowaniu i terapii rodzin. W: Pikuła, N. (red). Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kraków. (405-417)

Wajda, Z. (2010). Raport z badań ewaluacyjnych projektu: ’Jesteśmy potrzebni – działajmy razem’ realizowanego w latach 2009-2010. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Rybnik.

Wajda, Z. (2010). „Po co?” i „dlaczego?” – czyli pytania o motywację, jakość uczenia się i nauczania. W: Augustyn, A.; Łacina-Łanowski A. (red). Znaczenia aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Łódź-Wodzisław Śl. (27-42)

artykuły popularnonaukowe:

Wajda, Z. Tak bardzo jedyni. Magazyn Psychologiczny „CHARAKTERY”, Luty 2013r.

Wajda, Z. Uzależnieni od Syndromu. Magazyn Psychologiczny „CHARAKTERY”, Czerwiec 2013r.

2019 (grudzień): Konferencja edukacyjno-szkoleniowa „Uczymy się przez doświadczenie O przypadkach w psychoterapii”. Referat: „Być albo nie być? Pacjent i grupa terapeutyczna z perspektywy teorii więzi”. Byłem w Komitecie Naukowym konferencji. Organizator: Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2019 (październik): Konferencja 3 Sekcji (Sekcja Naukowa Psychoterapii, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), pt. Miłość, Zależność, Separacja. Warsztat: „Miłość, zależność, separacja w krótkoterminowej psychodynamicznej psychoterapii grupowej – kilka przykładów klinicznych”

2018 (październik): Konferencja naukowo – szkoleniowa „Młodzi gniewni – zagrożenia rozwojowe współczesnej młodzieży”. Referat: „Bunt i więź – trudne zachowania młodzieży z perspektywy teorii przywiązania”. Organizator: Strefa Wolnych z Wyboru, Rybnik

2018 (kwiecień): Konferencja naukowo – szkoleniowa „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa”. Referat: „Depresja u młodzieży” Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z UJ CM

2016 (czerwiec): 45 Zjazd Psychiatrów Polskich w Katowicach, pt. „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”. Referat w sesji: Współczesna psychologia kliniczna. Oferta diagnostyczno-terapeutyczna. Temat referatu: „Psychoterapia grupowa - lekarstwo o poszerzonym składzie”.

2015 (październik): Konferencja naukowo – szkoleniowa: „Dziecko i rodzina w kryzysie”. Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Diada w Gliwicach. Referat: „Kiedy nadzieja potrzebuje wsparcia. Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym”

2014 (marzec): Konferencja „Ja-Ty-My. Seksualność osób niepełnosprawnych. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku DLA DOBRA. Referat: „Rozmowy ‘o tym…’, czyli jak rozmawiać o seksualności z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie”

2013 (listopad): III Śląskie Warsztaty Psychoterapii; Konferencja pt: „Psychoterapia wobec doświadczenia traumy”. Organizator: Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. Prowadzenie warsztatu: „Powtarzane dopóki nie opowiedziane - ślady traumy dziecięcej w dorosłości”

2012 (czerwiec): Zebranie Naukowe Śląskiego Stowarzyszenie Psychoterapeutów, prezentacja wyników badań własnych pt: „Pierwsze tygodnie terapii grupowej. Czy początki są najtrudniejsze?”

2010 (czerwiec): Konferencja naukowa: „Przeszłość dla Przyszłości”. Organizator: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice Referat: „Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”

2010 (czerwiec): „Rodzina – wychowanie – komunikacja społeczna” Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez RODN WOM,Częstochowa Referat: „W krainie opowieści czyli niespójne i wielowersyjne refleksje o komunikacji, wychowaniu i terapii rodzin”.

2010 (listopad): Konferencja: III Festiwal Psychoterapii pt: „Podążając za potrzebami” Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat i warsztat o tym samym tytule: „Mój głos podąży za tobą…czyli ericksonowska komunikacja transowa w pracy z osobami dorosłymi”

 

  • Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii (wykład)
  • Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii (konwersatorium)
  • Trening psychologiczny 1

- Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 2010r.)

- Członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów (od 2010r., a w latach 2012 – 2014 byłem członkiem zarządu).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron