Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Stefan Florek

dr Stefan Florek

Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii

pokój: 1.316

telefon: (12) 664 56 38

e-mail: stefan.florek@uj.edu.pl

 

 

 

Stefan Florek is a PhD in philosophy and a psychologist. His current scientific interests include cognitive and evolutionary approaches to such subjects as morality, crime, rehabilitation of offenders, axiological experience and aggression. He published a book, Wartościujący umysł [The Evaluative Mind], in 2007 and is the author and co-author of numerous scientific publications: journal articles and book chapters.

 

Stefan Florek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i psychologiem. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kognitywistyczne i ewolucyjne podejście do takich zagadnień jak: moralność, przestępczość, resocjalizacja przestępców, doświadczenie aksjologiczne i agresja. Opublikował monografię Wartościujący umysł (2007) oraz jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych: artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach.

kognitywistyka moralności, kryminologia ewolucyjna, aksjologia, psychologia ewolucyjna

Piotrowski, P.; Florek, S.; Gulla, B. (2020). War trauma and self-help. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 22-33. http://archivespp.pl/uploads/images/2020_22_1/12Piotrowski_Archives_PP_1_2020.pdf

Florek, S.; Gulla, B.; Piotrowski, P. (2019). Radykalizacja. Konteksty psychologiczne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska.
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/148496/florek_gulla_piotrowski_radykalizacja_konteksty_psychologiczne_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Florek, S., Piotrowski P. (2018). Narracje jako źródło wiedzy na temat agresji i przemocy – stan badań. W: P. Piotrowski (red.), Agresja - ujęcie narracyjne (s. 13-44). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Florek, S., Piotrowski P. (2018). Kulturowe narzędzia zła moralnego – ujęcie kognitywno-ewolucyjne, Kultura i Wartości, 25, s. 101-118.

Florek, S. (2018). Eros w sieci a racjonalność biologiczna. W: M. Wysocka-Pleczyk, J. Maciuszek (red.), Człowiek zalogowany. Cyfrowa miłość: jak Internet zmienia bliskie związki? Tom 5, materiały konferencyjne z „Człowiek Zalogowany” (Kraków, 25-26.02.2017), (s. 54-63). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/67496/florek_eros_w_sieci_a_racjonalnosc_biologiczna_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Stefan Florek, Przemysław Piotrowski, Teoria samokontroli/biegu życia

autorstwa T. C. Pratta – propozycja rozwinięcia ewolucyjnego, Resocjalizacja Polska, 2017, nr 14, s. 73-83.

- Monika Kwiek, Stefan Florek, Przemysław Piotrowski, Teoria historii życia a zachowania przestępcze, Resocjalizacja Polska, 2016, nr 12, s. 9-26.

- Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, Science of art in prison. W: Resilience and health in a fast-changing world. Red. Tadeusz Ostrowski, Iwona Sikorska, Krzysztof Gerc, Kraków: Jagiellonian University Press, 2015, s. 93-106.

- Stefan Florek, Wolnosc, odpowiedzialnosc i kara w świetle psychologii ewolucyjnej. Archeus. Studia z bioetyki i antroplogii filozoficznej, 2014, R. 15, s.121-132.

- Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, "Delinquens narrator" : o zródłach i wybranych aspektach narracyjnego podejscia do przestepczosci. Resocjalizacja Polska, 2015, nr 10, s. 27-40.

- Przemysław Piotrowski, Zbigniew Bajek, Stefan Florek, The Artistic Statements of Inmates about Freedom: the “Labyrinth of Freedom” Project and Its Possible Applications, Art Inquiry, 15, 2013, s. 215-229.

- Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, „Przejawy agresji w subkulturach młodzieżowych – perspektywa psychologii społecznej i ewolucyjnej” (W:) „Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania”, red. Stefan Florek, Michał Grygielski, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2013, s. 43-54

- Stefan Florek, Przemysław Piotrowski, „Biopsychologiczne i społeczne determinanty zachowań agresywnych dzieci i młodzieży” (W:) „Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania”, red. Stefan Florek, Michał Grygielski, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2013, s. 29-42.

- Stefan Florek, „Intuicyjne i krytyczne myślenie moralne w  kontekście jego filogenezy i neuropsychologii, Słupskie Studia Filozoficzne, Nr 11, 2012, s. 125-136.

- Stefan Florek, „Racjonalność, zło i ewolucja”, Archeus. Studia z bioetyki i antroplogii filozoficznej, Nr 12, 2011, s. 89-106.

-  Stefan Florek, “Kognitywistyka wobec problematyki aksjologicznej” (W:) Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (red.), WAM, Kraków 2011, s. 465-485

-  Stefan Florek, „Opóźnienie ewolucyjne i media”, ZNAK, marzec (3), 2011, s. 88 – 96

- Stefan Florek, “Piękno ludzkiego ciała – kognitywistyczna analiza uwarunkowań ocen atrakcyjności fizycznej” (W:) „Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym”, red. A. Kiepas, E. Struzik, Studio 29 - UŚ, Katowice 2010, s. 525 – 542

- Stefan Florek, “Sztuka widziana oczyma kognitywisty”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1 (183), 2010, s. 153 – 168.

- Przemysław Piotrowski, Stefan Florek “Juvenile robbers: their disturbed rationality and innovative ways of restoring it”, Иновације у настави – часопис за савремену наставу. Teaching Innovations. Periodical, XII, 2009/3, s. 5-24.

- Zdzisława Piątek, Stefan Florek “ Impact of changes in the systems of values on shaping knowledge society” (W:) “Sustainable development versus knowledge-based economy”, red. B.  Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 109 –  130

-  Stefan Florek, „Psychika mężczyzny – ewolucyjne uwarunkowania i społeczny stereotyp” (W:) Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata”, red. B. Płonka-Syroka, Wyd. DiG, Warszawa 2008, s. 17-42

- Stefan Florek, „Wartościujący umysł”, Wydawnictwo PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2007

19th Annual Conference of the European Society of Criminology, EUROCRIM 2019, Convergent roads, bridges and new pathways in criminology Ghent (Belgia), 18-21 września 2019

- referat: Florek, S.; Gulla, B.; Piotrowski, P.; Wysocka-Pleczyk, M.; Tucholska, K. Inmates’ neuroticism, social support and adaptation level in high and medium security prisons

- The 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-15.09.2017, Cardiff,Wielka Brytania

Referaty:

Stefan Florek, Przemysław Piotrowski, Values of criminals: a cognitive-evolutionary approach

Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, Methodological and ethical dilemmas of research conducted in prison

- 18thWorld Confress Of Criminology, Delhi NCR, India | 15 -19 December 2016,

Referaty:

Stefan Florek, Przemysław Piotrowski,  Life-course and self-control of criminals in the light of evolutionary psychology

Przemysław Piotrowski, Stefan Florek,  Doing time: why and how an aesthetic aspect of prison environment matters

- 15th Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2015 „Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological development”. 2-6.09.2015. Porto, Portugalia: Faculty of Law, University of Porto.

Referaty:

Florek, S. i Piotrowski, P. Criminal narratives – an evolutionary perspective;

Piotrowski, P. i Florek, S. Life as a Film: narratives as a source of data in criminology

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2016

- nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 i 2014 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron