Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Kinga Tucholska

dr Kinga Tucholska

Zakład Psychologii Sądowej

Pokój: 1.363

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 45

E-mail: kinga.tucholska@uj.edu.pl

 • Psychologia ogólna: osobowość dzieci i dorosłych - teorie i metody badania
 • Psychologia różnic indywidualnych: problematyka inteligencji i stylów poznawczych (teorie, metody diagnostyczne, sposoby zwiększania potencjału intelektualnego)
 • Psychologia czasu: subiektywne przeżywanie czasu, perspektywa czasowa, kompetencje temporalne, zarządzanie sobą w czasie
 • Psychologia pozytywna: samoaktualizacja i aktualizacja własnych potencjalności, zagadnienie kompetencji, problematyka nadziei
 •  Psychologia porozumiewania się: dotyk jako element komunikacji i oddziaływań terapeutycznych, rozwiązywanie konfliktów

Monografie

Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL (198 stron).

Gulla, B., Tucholska, K. (2019). Psychologia czasu w kontekście zdrowia i choroby. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska (184 strony).

Gulla, B., Tucholska, K., Ziernicka-Wojtaszek, A. (2020). Psychologia kryzysu klimatycznego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska (181 stron).

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych (po 2010 roku)

Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Urbanik, A., Beldzik, E., Domagalik, A. (2010). Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task: an fMRI study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 945-958.

Fafrowicz, M., Oginska, H., Mojsa-Kaja, J., Marek T., Golonka, K., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research,27(5), 934-944.

Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated day-long driving. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 959-974.

Tucholska S., Tucholska K., Gabryś M. (2014). Kompetencje temporalne młodzieży nieśmiałej. Czasopismo Psychologiczne, 20(1), 129-137.

Gulla B., Tucholska K., Wysocka-Pleczyk M. (2015). Indywidualna perspektywa czasowa osób skazanych na kary izolacyjne - implikacje dla oddziaływań resocjalizacyjnych. Resocjalizacja Polska, 10, 41-54.

Gulla B., Tucholska K., Wysocka-Pleczyk M. (2015). Indywidualna perspektywa czasowa osób skazanych na kary izolacyjne - implikacje dla oddziaływań resocjalizacyjnych. Resocjalizacja Polska, 10, 41-54.

Maciuszek J., Tucholska K., Kawula A. (2016). Zadowolenie z życia w kontekście perspektyw czasowych i struktury wartości – porównania międzykulturowe studentów z Polski i Ugandy. Kultura i Edukacja, 1(111), 161-179.

Tylikowska A., Tucholska K. (2017). Cinematherapy possibilities: How to use films to solve psychological or social problems and enhance quality of life in the elderly? Polish Social Gerontology Journal Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1(13), 33-47.

Maciuszek J., Polczyk R., Tucholska K. (2019). Direct and indirect relationships between life satisfaction, values, and time perspectives. Advances in Cognitive Psychology, 15(2), 59-68.

Reder M., Tucholska K., Rode D. (2019). Wybrane predyktory integralności psychospołecznej w późnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 24(2), 61-72. 

Wybrane artykuły w wydawnictwach zbiorowych (po 2010 roku)

Tucholska K. (2011). Fenomen dotyku – refleksje psychologiczne. W: A. Tylikowska, M. Brachowicz (red.), Ciało. Zdrowie i choroba, s. 483-505.  Lublin - Nowy Sącz: TN KUL, WSB-NLU.

Tylikowska A., Tucholska K. (2012). Psychologia pozytywna w świetle teorii integralnej Kena Wilbera. W: Z. Dziemianko, W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, s. 491-509. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Tucholska K., Fiedor M. (2012). Kompetencje do prowadzenia i udziału w mediacjach. W: Z. Nęcki, W.J. Maliszewski, K. Czerwiński (red.), Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur, s. 135-151. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.

Tucholska K., Celińska-Miszczuk A. (2013). Nastolatek otyły. Czy otyłość obciąża dorastanie? W: L.A. Wiśniewska, A. Celińska-Miszczuk (red.), Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie, s. 44-64. Warszawa: Difin S.A.

Tucholska K., Fiedor M. (2015). Słowa to mury albo mosty. O roli języka w przebiegu konfliktów i o języku porozumienia W: M. Okrasa, W.J. Maliszewski, M. Fiedor (red.), Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Nowe trendy i obszary, s. 195-209. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Gulla B., Tucholska K. (2015). Tough, Resistant, Hard: Resilience and Criminality. W: T.M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and Health in a Fast-changing World, s. 61-71. Kraków: Jagiellonian University Press.

Tucholska K., Tylikowska A. (2016). Psychological time representation in films and their applications. W: U. Tokarska (red.), Applied Psychology of Time, s. 127-145. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Tucholska K. (2017). Doświadczenia temporalne chorych somatycznie (Temporal experiences in the physically ill). W: A. Borzęcki (red.), Środowisko a zdrowie, s. 69-81. Lublin: Norbertinum.

Wybrane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych

K. Tucholska: „Time and the brain” (plakat). 3rd International Conference on Time Perspective. Kopenhaga, 15-19 sierpnia 2016.

K. Tucholska, B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk: „A split of time: Situational context and the measure of temporal functioning” (plakat). 3rd International Conference on Time Perspective. Kopenhaga, 15-19 sierpnia 2016.

K. Tucholska: „Wzmacnianie nadziei u osób starszych - perspektywy teoretyczne i wskazówki praktyczne” (wystąpienie). Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Healthy Ageing: Multidisciplinary perspectives, life-span applications. Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków, 23-25 marca 2017.

K. Tucholska, A. Tylikowska: „Filmoterapia dla seniorów. Jak wykorzystywać filmy do rozwiązywania psychospołecznych problemów i poprawy jakości życia osób starszych?” (warsztat). Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Healthy Ageing: Multidisciplinary perspectives, life-span applications. Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków, 23-25 marca 2017.

M. Wysocka-Pleczyk, B. Gulla, K. Tucholska: „Doświadczenia temporalne chorych somatycznie” (wystąpienie). XIII Konferencja Naukowa nt. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Organizatorzy: Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zamość, 1-3 czerwca 2017.

K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk: „Nadzieja a zdrowie psychofizyczne” (plakat). XIII Konferencja Naukowa nt. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Organizatorzy: Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zamość, 1-3 czerwca 2017.

M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska, S. Florek, B. Gulla, P. Piotrowski: ”Etyczno-metodologiczne problemy prowadzenia badań psychologicznych z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności” (referat). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Kryzys zachowań etycznych - dostrzec, zrozumieć, pomóc. Organizatorzy: Uniwersytet SWPS oddział Katowice. Ustroń, 20-22 kwietnia 2018.

K. Tucholska, S. Florek, B. Gulla, P. Piotrowski, M. Wysocka-Pleczyk: „Nadzieja na sukces i lęk przed przyszłością a proaktywność mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności” (plakat). III Konferencja Psychologii Pozytywnej. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Warszawa, 2-4 lipca 2018.

K. Tucholska: „Wartości w działaniu (VIA) – droga do szczęścia” (warsztat). IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna nt. Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia. Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej UJ. Kraków, 21-22 września 2018.

M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska: “Temporalność a kryzys” (referat). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryzysy, katastrofy, kataklizmy - Kryzys czy ewolucja. Ustroń, 27-28 września 2019.

S. Florek, B. Gulla, P. Piotrowski, M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska: “Inmates’ neuroticism, social support and adaptation level in high and medium security prisons” (referat). 19th Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM 2019. Gandawa, 18-21 września 2019.

P. Piotrowski, M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska, S. Florek, B. Gulla: “Proactivity and temporal perspective in inmates” (referat). 19th Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM 2019. Gandawa, 18-21 września 2019.

 • Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia. Grant KBN na lata 2006-2009 N 106 034 31/3110 (wykonawca)
 • Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody - badanie dEEG oraz fMRI. Projekt finansowany z budżetu NCN w ramach konkursu SONATA BIS 1 na lata 2013-2017 (panel HS) (wykonawca)
 • Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne. Projekt finansowany z budżetu NCN w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS) na lata 2016-2021 (kierownik projektu)

 • Historia, współczesność i przyszłość myśli psychologicznej (wykład)
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II (koordynator)
 • Osobowość (wykład i konwersatorium)
 • Psychologia różnic indywidualnych (cykl wykładów nt. inteligencji i stylów poznawczych)
 • Wartości w działaniu (VIA) – perspektywa psychologii pozytywnej (pracownia fakultatywna)
 • Seminarium magisterskie: Psychologia osobowości

2018 październik :: Profilowanie kryminalne w praktyce psychologa. Prowadzący: Jan Gołębiowski. Organizator: Centrum Psychologii Kryminalnej.

2017 marzec :: rozpoczęcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Organizator: Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Ter-Cognitiva.

2016 listopad :: Pięć metod uważnej komunikacji. Prowadząca: Susan Chapman i Gregory Heffron. Organizator: Shambhala Kraków oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

2016 kwiecień :: Cztery podstawy uważności - Mindfulness w praktyce i teorii. Prowadząca: Sarah Coleman. Organizator: Shambhala Kraków.

2014 listopad :: Radical Possibility: Making the Impossible Possible. Prowadzący: Fleet Maull. Organizator: Shambhala Kraków.

2014 październik :: Racjonalna Terapia Zachowań. Prowadzący: Leszek Zawlocki. Organizator: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

2013 luty - 2014 styczeń :: Program Pomocy Psychologicznej. Prowadzący: Andrzej Wroński. Organizator: Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.

2012 luty :: Kinezjologia edukacyjna "Brain Gym". Prowadząca: Danuta Kropiwnicka Szulc. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.

2008 czerwiec, listopad :: Technik badań EEG. Prowadzący: Stefan Zamysłowski, Grażyna Rusek. Organizatorzy: AKSON, ELMIKO.

2008 listopad :: Terapia EEG Biofeedback I stopnia. Prowadzący: Stefan Zamysłowski. Organizatorzy: AKSON, ELMIKO.

2009 styczeń :: Nonviolent Communication. Prowadząca: Eva Rambala. Organizator: International Center For Nonviolent Communication, Pracownia Rozwoju Osobistego PoSkrzydła.

2004 - 2006 :: Masaż klasyczny i leczniczy z elementami rehabilitacji. Prowadzący: Krzysztof Kuzioła, Leszek Magiera, Robert Walaszek, Dariusz Mucha. Organizatorzy: Ośrodek Doskonalenia Medycznego, Bio-relax.

2004 styczeń :: Mediator sądowy. Prowadzący: Władysław Socha. Organizator: Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie.       

2004 - 2005: Psychoterapia i poradnictwo. Prowadzący: Milena Karlińska i Andrzej Nehrebecki. Organizator: Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej.

 • Zainicjowanie i opieka merytoryczna nad kolejnymi edycjami Przeglądu Filmów Psychologicznych WGLĄD (od 2011-obecnie)
 • Współorganizowanie Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron w Krakowie (2009-2015)
 • Prowadzenie wykładów dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2013-2014) oraz Uniwersytetu Dzieci w Krakowie (2013)
 • Kilkadziesiąt publikacji (artykuły, wywiady) popularyzujących wiedzę psychologiczną w Poradniku Psychologicznym POLITYKI „Ja, My, Oni”, czasopismach „Charaktery”, „Psychologia Dziś” oraz „Sens”.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2018)

Nagrody JM Rektora UJ zespołowe III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w pracy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017 roku akademickiego 2015/2016

Nagrody JM Rektora UJ za uzyskanie wysokich ocen prowadzonych zajęć dydaktycznych w studenckiej ankiecie w roku akademickim 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2013/2014

Nagrody JM Rektora UJ zespołowe III stopnia w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009 oraz 2010/2011

Wyróżnienia studentów IPS UJ w kategorii: „Najbardziej inspirujący wykładowca” (2009) i „Osobowość roku” (2011)

I miejsce w kategorii „Kreatywny wykładowca” – Plebiscyt „Bombowy Wykładowca” w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji  Społecznej UJ (2014)

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej
 • członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron