Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA
(dla naboru do 2018/2019)

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia trwają 10 semestrów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2805-2825
Liczba punktów ECTS: 300
Kandydaci na studia psychologiczne o specjalności: psychologia stosowana powinni cechować się zainteresowaniami humanistyczno - społecznymi, postawami otwartości i życzliwości w pracy z innymi ludźmi, umiejętnością wyrażania emocji i współbrzmienia emocjonalnego z otoczeniem społecznym, umiejętnością nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolnością do asertywnego zachowania.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci psychologii stosowanej są przygotowani do pracy zawodowej, w której od psychologa wymaga się wiedzy i umiejętności psychologicznych takich jak: nawiązywanie kontaktów i porozumiewania się z jednostkami oraz grupami, kształtowania postaw i zachowań innych ludzi, organizowanie zarówno warunków pracy zawodowej, jak i działalności społecznej.
Umiejętności ogólne, w które powinien zostać wyposażony każdy absolwent psychologii, stosowanej to:

a) umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego,
b) umiejętności rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji,
c) umiejętności kształtowania zachowań prozdrowotnych (pozytywnego myślenia, zmagania się ze stresem, redukcji stresu i napięcia, planowania przyszłości),
d) umiejętności posługiwania się technikami diagnostycznymi oraz formułowania diagnozy i orzeczeń,
e) umiejętności oceny stanu zdrowia i zaburzeń zachowania oraz rodzaju występujących mechanizmów psychopatologicznych,
f) znajomość rodzajów i form oddziaływania psychologicznego, podstawowych umiejętności oddziaływania psychologicznego,
g) umiejętność planowania oddziaływań prewencyjnych i psychokorekcyjnych,
h) umiejętność opracowywania programów oddziaływań grupowych oraz pracy psychologicznej na rzecz społeczności,
i) umiejętność ewaluacji wyników podejmowanych działań,
j) podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych.

III. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych, kierunkowych, fakultatywnych zgodnie z programem studiów, a także napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego i magisterskiego.

IV. PRAKTYKI

160 godz. w ramach dwóch wybranych modułów specjalizacyjnych.
Dodatkowo staż lub praktyka specjalizacyjna (w wymiarze 80 godz.) jako opcja modułowa w ramach Pracowni Fakultatywnej na V roku.

Zajęcia obowiązkowe na roku I studiów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin

Zajęcia obowiązkowe na roku I studiów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin

VI. JEZYKI OBCE

Język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie tekstów z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych.
Wymiar: 240godzin.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron