Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPECJALNOŚĆ: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA (dla naboru do 2018/2019)

Profil praktyczny

5-letnie studia stacjonarne jednolite magisterskie

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia trwają 10 semestrów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2471 – 2491 godzin (zależnie od wybranego wariantu zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych)
Liczba punktów ECTS: 300
Kandydaci na studia psychologiczne o specjalności: neuropsychologia i neurokognitywistyka powinni cechować się zainteresowaniami biologicznymi i humanistyczno – społecznymi, holistycznym zainteresowaniem naturą i funkcjonowaniem człowieka oraz postawami obiektywizmu naukowego i rzetelnego stosunku do poznawania prawdy drogą badań naukowych. Winny ich charakteryzować postawy otwartości i życzliwości w pracy z innymi ludźmi
i kompetencje społeczne, takie jak umiejętność wyrażania emocji i współbrzmienia emocjonalnego z otoczeniem społecznym, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz współpracy zespołowej.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci neuropsychologii i neurokognitywistyki otrzymują wykształcenie teoretyczne
o charakterze interdyscyplinarnym. Nabywają w szerokim zakresie wiedzę o człowieku
i neuronalnych podstawach zachowań indywidualnych i społecznych. Są przygotowani do posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami badawczymi, jak również do działań praktycznych, w obszarze neurorehabilitacji czy neuroedukacji. Są nowocześnie wykształconymi specjalistami z zakresu psychologii i neuronauki.

 

Ponadto, umiejętności ogólne, umożliwiające wykonywanie zawodu psychologa, w które zostaje wyposażony każdy absolwent neuropsychologii i neurokognitywistyki, to:

  • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji
  • umiejętności kształtowania zachowań prozdrowotnych (pozytywnego myślenia, zmagania się ze stresem, redukcji stresu i napięcia, planowania przyszłości)
  • umiejętności posługiwania się technikami diagnostycznymi oraz formułowania diagnozy i orzeczeń
  • umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz innych oddziaływań,
    o charakterze poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej oraz przygotowanie umożliwiające dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron