Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla magistrantów

 

Pytania egzaminacyjne Psychologia stosowana-profil praktyczny

 

Komunikat o terminach obron w R.A. 2023/2024

Wzór strony tytułowej:

Psychologia stosowana

Standardy przygotowywania prac magisterskichw Instytucie Psychologii Stosowanej UJ

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

 Studenci, którzy przygotowują prace dyplomowe i zamierzają przystąpić do obrony zobowiązani są do przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UJ obowiązującego od dnia 27.04.2022 r.

1.Otwarcie systemu Archiwum Prac
Student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu nie później niż do końca kwietnia ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów informacje dotyczące pracy dyplomowej:

 •  Tytuł pracy magisterskiej
 •  Imię i nazwisko Promotora
 •  Imię i nazwisko Recenzenta

2.Wprowadzenie pracy do AP

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

3.Archiwizowanie pracy

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem: https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20 MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca zostałazatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony” oraz złoży w sekretariacie obsługującym tok studiów wymagane dokumenty

4. Dokumenty

W sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września, należy złożyć:

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

a) wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych,szczegóły w pkt.6.

b) potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom i suplement

c) oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo

d)  Formy wsparcia UJ - oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

e) informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej

5. Przed obroną Student zobowiązany jest:

 1. posiadać konto pocztowe w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl
 2. sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb
 3. uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ
 4. zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ i laboratoriach
 5. absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką celem jej unieważnienia
  (§ 7 ust. 1 i 3 Zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej przez UJ

6.Opłata za dyplom

1.  Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, otrzymuje:

dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60zł

na wniosek– dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim (bezpłatnie) lub w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – 40zł i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim – bezpłatnie

2.  Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

  • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – bezpłatnie;
  • ma także możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) i/lub odpisu suplementu w języku polskim lub angielskim – za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym uiszcza opłatę w wysokości 20zł
  w zależności od złożonego wniosku

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w
Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r

7.Odbiór dyplomu

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie
i wskazać osobę, która odbierze w jej/ jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami

(wzór pełnomocnictwa)
UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

 

ZARZĄDZENIA

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: 

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego


 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron