Erasmus+.MOST

Erasmus+

Instytutowy koordynator programu: mgr Patrycja Siemiginowska

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020

 

 01-25.01.2019 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb

26.01.-04.02.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

05-11.02.2019 - odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

12-18.02.2019 - ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

 

 

Oferta stypendialna programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii Stosowanej

 

W ramach umów bilateralnych możliwy jest wyjazd na stypendium do następujących uniwersytetów (przy każdym uniwersytecie podany jest możliwy okres wyjazdu i wymagania językowe):

Belgia
Universite Catholique de Louvain (Kod Erasmus: B LOUVAIN01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, francuski, wymagany poziom: B1/B2)

Czechy
Charles University (Kod Erasmus: CZ PRAHA07, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, czeski lub angielski, wymagany poziom: B2)

Francja
Universite de Bourgogne (Kod Erasmus: F DIJON01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, francuski, wymagany poziom: B2)

Grecja
University of Crete (Kod Erasmus: G KRITIS01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, grecki i angielski [kursy online], wymagany poziom: B2 j. angielskiego)

Hiszpania
Universidad de Granada (Kod Erasmus: E GRANADA01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, hiszpański, wymagany poziom: B1)
Universidad de Sevilla (Kod Erasmus: E SEVILLA01, 1 miejsce * 4,5 miesiąca, hiszpański, wymagany poziom: B2)
Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Kod Erasmus: E MURCIA05, 2 miejsca, hiszpański, wymagany poziom: A2)
University of the Basque Country (E BILBAO01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, hiszpański, wymagany poziom: B1)
University of Deusto (Kod Erasmus: E BILBAO02, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, hiszpański, baskijski lub angielski, wymagany poziom: B1)

Holandia
Universiteit Leiden (Kod Erasmus: NL LEIDEN01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: IELTS 5.5, TOEFL 90/575)

Irlandia
University College Cork (Kod Erasmus: IRLCORK01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: B1)
University of Limerick (Kod Erasmus: IRLLIMERIC01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: B2)

Niemcy
Freie Universität Berlin (Kod Erasmus: D BERLIN01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, niemiecki, wymagany poziom: B1)
Universität Hamburg (Kod Erasmus: D HAMBURG01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, niemiecki, wymagany poziom: B1/B2)
Universität Erlangen-Nürnberg (Kod Erasmus: D ERLANGEN01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, niemiecki i angielski, wymagany poziom: B1)
Heinrich Heine University Düsseldorf (Kod Erasmus: D DUSSELD01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, niemiecki, wymagany poziom: B1/B2)

Norwegia
Norwegian University of Science and Technology (Kod Erasmus: N TRONDHE01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: B2)

Wielka Brytania
University of Warwick (Kod Erasmus: UK COVENTR01, 1 miejsce * 9 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2)
University of Plymouth (Kod Erasmus: UK PLYMOUT01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: B2) – ze względu na ofertę programową partnera wyjazd możliwy jedynie na drugim roku
Nottingham Trent University (Kod Erasmus: UK NOTTING02, 1 miejsce na jeden trymestr – wymagana realizacja 30 punktów ECTS, angielski, wymagany poziom: B2) – ze względu na ofertę programową partnera wyjazd możliwy jedynie na drugim roku (Z uwagi na podział roku na trymestry, konieczne jest indywidualne ustalenie warunków realizacji przedmiotów w IPS z Prowadzącymi oraz Dyrekcją przed wyjazdem)
Swansea University (Kod Erasmus: UK SWANSEA01, 4 miejsca * 4,5 miesiąca, angielski, wymagany poziom: B2)

Włochy
Universita degli Studi di Firenze (Kod Erasmus: I FIRENZE01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca, włoski, wymagany poziom: B1)
Universita degli Studi di Torino (Kod Erasmus: I TORINO01, 2 miejsca * 4,5 miesiąca)
Universita degli Studi di Milano-Bicocca (Kod Erasmus: I MILANO16, 1 miejsce * 4,5 miesiąca, włoski, wymagany poziom: B1 lub też obowiązkowy kurs włoskiego)

Kryteria kwalifikacji w Instytucie Psychologii Stosowanej

Do zakwalifikowania się do wyjazdu konieczne jest spełnienie wymagań językowych określonych przez uniwersytet, do którego planuje się wyjechać (por. lista powyżej). Znajomość języka sprawdzana będzie zarówno poprzez konieczność dostarczenia odpowiedniego certyfikatu (zaświadczenia), jak i przez obowiązkowy egzamin językowy.


Kryteria punktacji
- wyższa, niż na poziomie B2 znajomość jednego z języków wykładowych uniwersytetu, na który planuje się wyjechać (C1 – 2 punkty, C2 – 4 punkty);
- średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów (liczba punktów = średnia ocen * 3, czyli maksymalnie 15 punktów do zdobycia);
- rok studiów w czasie planowanego wyjazdu (2 rok – 0.25 punktu, 3 rok – 0.75 punktu, 4 rok – 0.75 punktu, 5 rok – 0.25 punktu);
- udokumentowana dodatkowa działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, ESN-Erasmus Student Network, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna, działalność na rzecz IPS UJ, praktyki zagraniczne (do 3 punktów);
- na University of Plymouth i Nottingham Trent University – ze względu na ofertę programową partnerów – wyjazd możliwy jest jedynie na drugim roku studiów;

Wymagane dokumenty
1.Lista wszystkich preferowanych miejsc wyjazdu  – w formie tabeli, wraz z informacją o poziomie znajomości języka wykładowego przez studenta (języków wykładowych) na tych uczelniach (w skali A1, A2, B1, B2, C1, C2) i preferowanym okresie wyjazdu,

2.Wystawione przez Instytut Psychologii Stosowanej potwierdzenie średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów,

3.Zaświadczenia o poziomie znajomości języków obcych – najlepiej wystawione przez Jagiellońskie Centrum Językowe (ewentualnie ze szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura – p roszę wkładać do teczek kopie),

4.Potwierdzenie(a) działalności dodatkowej w formie zaświadczeń, rekomendacji, referencji (proszę załączać kserokopie);

5.Podanie, CV i list motywacyjny proszę uzupełnić w USOSie! Nie ma konieczności umieszczania tych dokumentów w teczce.

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć u mgr Patrycji Siemiginowskiej. Uwaga: Teczka powinna być opisana następująco:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
PESEL: 93020299999
Instytut/Wydział: Instytut Psychologii Stosowanej UJ

I uczelnia: University of Warwick
II uczelnia: Univeristy of Limerick
III uczelnia: Swansea University
IV uczelnia: University College Cork
V uczelnia: Norwegian University of Science and Technology

Preferowany termin wyjazdu: semestr letni/zimowy/rok

Procedura odwoływania się kandydatów:

Kandydat ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 05-11.02.2019.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

  1. dr Bożena Gulla,
  2. mgr Patrycja Siemiginowska,
  3. Nina Prucnal (przedstawiciel studentów).

Równocześnie koniecznie należy dokonać rejestracji w USOSweb.


Ważne informacje dla studentów wyjeżdżających na program Erasmus+

       Wybierając kursy do zrealizowania podczas wyjazdu – przygotowując tzw. Learning Agreement – proszę zwrócić uwagę, iż realizować można kursy psychologiczne oraz takie, które mogą być psychologowi przydatne i w znaczący sposób poszerzają wiedzę profesjonalną psychologa. W ramach wyjazdu nie można realizować kursów językowych (nie dotyczy to krótkich kursów organizowanych dla przyjeżdżających studentów i nie wchodzących w skład Learning Agreement). Nie można realizować kursów, których odpowiedniki realizowało się w Polsce.  Wybierając kursy należy zwrócić uwagę na to, aby mogły one potem zostać zaliczone na poczet studiów w Polsce (najczęściej dotyczy to zaliczenia jako przedmiotu fakultatywnego) oraz na to, aby w danym roku akademickim zdobyć co najmniej 50 punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku (optymalnie 60 ECTS).

       W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+. Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając wypełnione Oświadczenie oraz Załącznik do oświadczenia.

Gdy spełnione zostaną konieczne warunki, dokument oświadczenia może zostać podpisany przez Dyrektora. Kopię podpisanego dokumentu należy złożyć u koordynatora programu Erasmus+ (np. przez wysłanie skanu na adres: erasmus.ips@uj.edu.pl).

Następnie koordynator podpisze dokument porozumienia (LAS, Before the Mobility). Należy uzupełnić realizowane kursy zgodnie z Oświadczniem w USOSweb.
       Dokument Learning Agreement musi zostać sporządzony koniecznie przed wyjazdem. Sama obecność kursu w dokumencie Learning Agreement nie oznacza, że przedmiot zostanie zaliczony jako odpowiednik jednego z przedmiotów w IPS UJ. Przedmioty zaakceptowane w Learning Agreement, które zostały zaliczone podczas wyjazdu i które nie będą mogły zostać zaliczone jako jeden z przedmiotów w IPS UJ, zostaną wpisane do suplementu do dyplomu. Formę zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wyjazdu powinno się ustalić podczas ustalania treści Learning Agreement z Dyrektorem ds. dydaktycznych IPS. Możliwość ich zaliczenia zaznaczona zostanie w Oświadczeniu.
       Dokonując zmian w ramach wybranych kursów (już podczas wyjazdu) należy najpierw skonsultować się z Dyrektorem ds. dydaktycznych, który poinformuje, czy dokonanie takiej zmiany będzie możliwe (i przygotować tzw. Changes/LA During the Mobility). Udzielenie zgody na zmiany dokonane bez uprzedniej konsultacji może nie być możliwe. Wymagane jest dokonanie zmian LAS w systemie USOSweb. Należy napisać do koordynatora wiadomość z prośbą o odblokowanie możliwości edycji porozumienia. Następnie trzeba dokonać zmian i poprosić koordynatora o ich zaakceptowanie. Wydrukowany z systemu dokument (Changes/LA During the Mobility) nie wymaga podpisu koordynatora (po zaakceptowaniu zmian zostanie wygenerowany dokument z podpisem elektronicznym).

       Istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie wyjazdu (jedynie z semestru zimowego na cały rok akademicki), skrócenie wyjazdu (z całego roku akademickiego na jeden semestr), a także rezygnację z wyjazdu. Informację o obowiązujących procedurach a także o terminach, po przekroczeniu których nie jest to już możliwe można znaleźć tutaj: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

       Po powrocie ze stypendium należy przedstawić Transcript of Records i wystosować podanie o uznanie zrealizowanych kursów jako przedmiotów z planu studiów. Po uzyskaniu zgody Dyrektora ds. dydaktycznych oraz zatwierdzeniu ocen zaliczonych kursów (w skali stosowanej w UJ) można uzyskać potwierdzenie LA w części After the Mobility.
       Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w wymianie Erasmus+ znaleźć można w Karcie Studenta Erasmusa .

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można podczas dyżurów u koordynatora programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii Stosowanej: mgr Patrycja Siemiginowska (erasmus.ips@uj.edu.pl)
Zapraszamy do korzystania z oferty stypendialnej!

 

Karta studenta Erasmus +

 

 Erasmus + Student Charter

 

W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+. Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając projekt Learning Agreement (część Before the Mobility), a także wypełnione Oświadczenie i Załącznik do Oświadczenia.

 

Dear Exchange Students,

Welcome in the Institute of Applied Psychology!

To register for the courses in the Faculty of Management and Social Communication, please contact Ms Orchel at:

http://www.wzks.uj.edu.pl/studenci/english-courses

Should You encounter any troubles with USOSweb, please contact our staff in the International Student Office (http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/kontakty)

If You have any questions do not hesitate to ask!

MOST

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

 

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

 

 

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!

 

Ostatnie dni rekrutacji !!!

Erasmus Mundus Ianus

Zachęcamy do udziału w programie Erasmus Mundus - szczegóły w załącznikach

:Apply for the Erasmus Mundus Joint Master Degreein European Politics and Society (EPS)

zobacz również