Wzory Podań IPS

Tryb składania i rozpatrywania podań studenckich

  • Podania studenckie należy składać w odpowiednim Sekretariacie IPS. Dyrektor nie przyjmuje podań bezpośrednio od studentów ani poprzez e-mail.
  • Podania z datą przyjęcia i ewentualnymi informacjami dodatkowymi są kierowane z Sekretariatu do Dyrekcji drogą służbową, do zaopiniowania, lub wydania decyzji, zależnie od sprawy.
  • Podania, które wymagają decyzji Pani Dziekan, są kierowane do Dziekanatu. Pani Dziekan nie rozpatruje podań bez opinii Dyrektora. Po rozpatrzeniu podania są zwracane do Sekretariatu w Instytucie i tam student otrzymuje odpowiedź.

Deklaracja Programowa

Po zakończeniu okresów, o których mowa w ust.9 Zarządzenia Rektora nr 59 z dn. 26.06.2014 i sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu

prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 7 listopada na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 22 marca na przedmioty w semestrze letnim

 

Instrukcja podpięcia przedmiotów w USOSie

Nowe wzory podań do Dyrekcji i Prodziekana Wydziału

Formularz podania o przeniesienie z innej uczelni oraz zmiany kierunku lub specjalności  studiów bez postępowania rekrutacyjnego

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

Formularz podania o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na kolejny rok studiów

Szczegółowe warunki iz zasady ubiegania się o indywidualny plan studiów

Formularz podania o wyrażenie zgody na pierwsze powtarzanie roku

Formularz podania o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku

Formularz podania o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów

Formularz podania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu przystąpienia do  egzamniu dyplomowego

Formularz deklaracji studenta o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego

Formularz podania o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Formularz podania o wyrażenie zgody na złożenie pracy dyplomowej w języku obcym

Formularz podania o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione oraz o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu

Formularz podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu -w okresie do pięciu lat od daty jego zaliczenia

Formularz podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu -w okresie powyżej pięciu lat od daty jego zaliczenia

Formularz wniosku o egzamin komisyjny

Formularz podania o wyrażenie zgody na realizację zajęć w planie kolejnego roku studiów w trybie tzw. awansu

Formularz wniosku o zmianę warunków płatności na studia

 

Indywidualny plan studiów

 

 

 

 

 

 

 

Wzory Pism (stare) do Dyrekcji i Prodziekana Wydziału