Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Joanna Trzópek

dr hab. Joanna Trzópek

Kierownik Zakładu Neurobiologii i Neuropsychologii

Pokój: 1.342

Dyżury

Telefon: (12) 664 57 08

E-mail: joanna.trzopek@gazeta.pl
             joanna.d.trzopek@uj.edu.pl

Problematyka (od filozofii po neurobiologię) świadomości, podmiotowości, woli i wolności; psychologia moralności, antropologia filozoficzna i psychologiczna

  • Trzópek J. (2013): Na tropach podmiotu. Między filozoficznym a empirycznym ujęciem pro-blematyki podmiotowości. Wydawnictwo Uniwersytetu ¬Jagiellońskiego, Kraków. 
  • Trzópek J. (2006): Filozofie psychologii. Naturalistyczne i anty¬naturalistyczne podstawy psychologii współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Trzópek J. (2003): Problem woli. Między antropologią filozoficzną a psychologią mechani-zmów regulacyjnych. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków.

Kuleta M., Trzópek J. (2008): Aspects of private and public self-consciousness in social anxiety disorder ; [w:] Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 5C, Part I

Trzópek J., Kuleta M. (2008): Life Environment as en Environment of Meanings: How What we Live Influences Who we Are. [w:] Polish Journal of Envionmentl Studies, Vol. 16, No 5C, Part II, s. 662–665. 

Trzópek J. (2008): Wolność egzystencjalna a psychologiczne rozumienie wolności. Czy psychologii jako nauce dostępne są kategorie egzystencjalnej filozofii?  [w:] Analiza i Egzystencja, 8, s. 65–83

Trzópek J. (2009): Problem woli a współczesna psychologia. [w:] Przegląd filozoficzny, R. 18, 1 (69), s. 125–143.

Trzópek J. (2010): Kto jest kontrolerem? Problem świadomego „ja” we współczesnej psychologii kognitywnej. [w:] Roczniki Psychologiczne 1, tom XIII, s. 129–154.

 Trzópek, J. (2010): Etyczny mózg. Czy należy bać się naturalizacji etyki? [w:] Analiza i Egzystencja, nr 12, s. 105–126

Trzópek J. (2012): Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości? [w:] Psychologia Społeczna 7, 2, s. 115–139.

Trzópek J. (1999): Geneza ruchu egzystencjalnego i jego główni przedstawiciele. [w:] Opoczyńska M. (red.), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J. (1999): Psychologia egzystencjalna a naturalistyczne koncepcje człowieka. [w:] Opoczyńska M. (red.), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J. (1999): Człowiek w logoterapii Victora Frankla. [w:] Opoczyńska M. (red.), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J. (2008): Koncepcja poziomów identyfikacji działania a koncepcja kontroli wolicjonalnej J. Kuhla: implikacje dla problematyki woli i tożsamości. [w:] Kubacka-Jasiecka D., Kuleta M. (red.), W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J. (2008): Spotkanie a Tożsamość. Tożsażsamościotwórcze aspekty głębokich relacji międzyludzkich. [w:] Kubacka-Jasiecka D., Kuleta M. (red.), W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J. (2010): Nowa wizja natury ludzkiej w psychologii naukowej: czy stoimy przed możliwością stworzenia całościowej teorii osobowości? [w:] Tokarz A. (red.), Wielkie teorie Osobowości. Koniec czy początek? Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 49–70.

Trzópek J. (2011): Co to znaczy być osobą wykształconą? [w:] Tokarz A. (red.), Pamięć, Osobowość, Osoba. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Gałdowej, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trzópek J., Fąfrowicz M., Marek T., Karwowski W. (2013): Psycho¬logical Constructs versus Neural Mechanisms: Different Perspectives for Advanced Research of Cognitive Processes and Development of Neuroadaptive Technologies. [w:] Neuroadaptive Systems: Theory and Applications, ed Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek, Waldemar -Karwowski, Dylan Schmorrow, Boca Raton, CRC Press Taylor & Francis Group, London, New York, s. 3-31

Trzópek J., (2016). Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii? (The Person: (Still) A Problem or (Already) a Backstreet of Modern Psychology?), ETHOS, Rok 29, nr 4(116), strony: 111-132

Trzópek J., (2016). Dwie próby naturalizacji świadomości fenomenalnej : neuro- i hetero fenomenologia. (Two attempts of naturalization phenomenal consciousness : neuro- and hetero phenomenology, )Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, tom: 25, numer: 3 (99), strony: 275-294

Trzópek J., (2017). Jedna czy wiele świadomości? : problem jedności świadomości z perspektywy filozofii umysłu i (neuro)nauki. (One or many consciousness? : the problem of the unity of consciousness from the perspective of the philosophy of mind and (neuro) science). w: redaktor: Pytka Agnieszka, Maciąg Kamil, Między nauką a polityką : rozważania filozoficzne. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, strony: 99-116

Czy jesteśmy panami własnego losu. Dziecięce korzenie dorosłości na przykładzie twórczości Agnieszki Holland. „Kino na granicy”, Konferencja naukowa poświęcona twórczości Agnieszki Holland, Czeski Cieszyn, kwiecień 2004.

Między stałością, a zmianą. Tożsamość w perspektywie czasu. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. I Konferencja Psychologicz-no-Pedagogiczna: Tożsamość człowieka z ¬perspektywy interdyscyplinarnej. Kraków, wrzesień 2004.

Koncepcja poziomów identyfikacji działania a koncepcja kontroli wolicjonalnej J. Kuhla: implikacje dla problematyki tożsamości. XXXII Zjazd Naukowy PTP, Kraków, wrzesień 2005.

Znaczenie relacji interpersonalnych i charakter związków z innymi ludźmi u osób o dominującej orientacji na działanie lub stan. XXXII Zjazd Naukowy PTP, Kraków, wrzesień 2005.

Czy myśli i uczucia mają moc sprawczą? Problem podmiotowości i woli we współczesnej psychologii. Wystąpienie i dyskusja na zebraniu naukowym w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, listopad 2006.

Status doświadczenia indywidualnego we współczesnej psychologii poznawczej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego”, AP, Kraków, październik 2006.

Bogactwo doświadczenia: perspektywa fenomenologii i hermeneutyki oraz ich znaczenie dla psychologii. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego”, AP, Kraków, październik 2006.

Świadomość, samokontrola i wola w dominującym nurcie współczesnej psychologii. Wystąpienie i dyskusja na zebraniu naukowym w ZPO Instytutu Psychologii (Wydz. Filozoficzny) UJ, marzec 2007.

Środowisko życia jako środowisko znaczeń: jak to czym żyjemy wpływa na to kim jesteśmy. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, organizowane przez Katedrę i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, Kazimierz Dolny, kwiecień 2007.

Ja prywatne i ja publiczne w doświadczeniu lęku społecznego. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, organizowane przez Katedrę i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, Kazimierz Dolny, kwiecień 2007. (współautorka: M. Kuleta).

Wolność egzystencjalna, wolność psychologiczna i „wolność w psychologii”. Czy psychologii jako nauce szczegółowej dostępne są kategorie filozoficzne? I Ogólnopolska Konferencja „Współczesna Psychologia Moralna” Pobierowo, maj 2007

Nowa wizja natury ludzkiej psychologii naukowej: czy stoimy przed możliwością stworzenia nowej całościowej teorii osobowości? I Forum Dyskusyjne Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu – National Luis University: Osobowość – psychologia i pogranicza. Wielkie teorie osobowości: koniec czy początek? Nowy Sącz, luty 2008.

Kto jest kontrolerem? II Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, ¬Kazimierz Dolny, maj 2008.

Filozoficzny problem woli a współczesna psychologia. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Sekcja Antropologiczna. Warszawa, wrzesień 2008.

Nowy sposób widzenia człowieka we współczesnej kognitywistyce. Problem podmiotu i Ja. XXXIII Zjazd Naukowy PTP: Żyć godnie..., wrzesień 2008.

Problem psychofizyczny, a współczesne nauka. Czy możemy być jeszcze dualistami? II Kon-ferencja i Forum Dyskusyjne: Ciało – Zdrowie – ¬Choroba, Nowy Sącz, maj 2009.

Problem podmiotu: czy w społecznej psychologii poznawczej jest miejsce na kategorię pod-miotowości? VI Zjazd PSPS, Lublin, wrzesień 2010.

Dawniej:

Wykłady: Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej,

Procesy poznawcze I i II

Aktualnie:

Wykłady:

Wprowadzenie do filozofii nauki,

Neurobiologiczne podstawy ja i świadomości,

ćwiczenia: Emocje, motywacja i procesy kontroli zachowania,

seminarium magisterskie: psychologia moralności

  • 2004 – Nagroda Rektora drugiego stopnia

    2007 – Nagroda Rektora drugiego stopnia

  •  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron