Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bernadetta Izydorczyk,prof. UJ

dr hab. Bernadetta Izydorczyk,prof. UJ

Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej

Pokój: 1.360

Dyżury

Telefon: (12) 664 57 36
E-mail: bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl

Dr hab.  n. społ. Bernadetta Izydorczyk  - wykładowca w Instytucie Psychologii Psychologii Stosowanej  , Wydziału Zarządzania  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zakładu Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej , Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz przewodnicząca komisji egzaminacyjnej  specjalizacji  z psychologii klinicznej  Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Członek powołanej przez Dyrektora CMKP w Warszawie  komisji ekspertów rekomendującej ośrodki akredytowane do szkolenia  specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej jako nauki stosowanej w ochronie zdrowia. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta              i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE,Berlin). W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami  z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie psychopatologią osobowości oraz problematyką obrazu ciała  w zaburzeniach odżywiania. Autorka wielu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą. Realizuje regularnie praktykę kliniczną jako psychoterapeuta i specjalista psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji,  recenzowanych prac opublikowanych w naukowych czasopismach  w kraju i za granicą, recenzowanych czasopismach indeksowanych o obiegu międzynarodowym m.in. w Medline(Index Medicus, EMBASE, Index Copernicus) oraz Journal Citation Reports, (JCR) European Reference  Index for  the Humanities (ERIH) lub posiadających punktację KBN/ MNiSW). Autorka wygłoszonych  kilkudziesięciu referatów   na konferencjach o zasięgu krajowym  i międzynarodowym.

 - dotyczy szczególnie zagadnień z zakresu psychopatologii, psychologii klinicznej    i  psychoterapii. Zajęcia realizowane to wykłady,  ćwiczenia i konwersatoria oraz seminaria magisterskie.

Tematy szczegółowe

1.Psychopatologia  jednostki

2.Psychologia kliniczna jako dyscyplina stosowana (charakterystyka dyscypliny ,diagnoza kliniczna  i metody  jej sporządzania)

3. Pomoc psychologiczna, modele i  kierunki psychoterapii

prowadzę systematycznie od 2006 roku do nadal zajęcia wykładowe oraz ćwiczeniowo-warsztatowe  na akredytowanych przez SNP PTP  kursach psychoterapii oraz na studiach podyplomowych    w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej i psychodramy.

Tematy szczegółowe(główne)

1.Diagnoza kliniczna w procesie psychoterapii

2. Zaburzenia osobowości -   kliniczne i psychometryczne metody pomiaru zmiennych weryfikujących zaburzenia struktury i cech osobowości

3.Zaburzenia odżywiania (diagnoza i terapia psychologiczna)

4.Obraz ciała ( norma i patologia)

 • Członek Komisji Nauk Psychologicznych PAN , Oddział Śląski Polskiej Akademii Nauk PAN w Katowicach  
 • Członek PiFe Psychodrama-Institute for Europe E.V. Berlin Niemcy
 • Członek European Association for Psychotherapy EAP, Wiedeń, Austria
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii i Terapii Rodzin
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek Sekcji Naukowej Psychologii Klinicznej PTP
 • Członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w siedzibą w Gliwicach
 • Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych oraz krajowych
 • Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 • Izydorczyk B. (2010): Body Image among young females with anorexia nervosa and the structure of body image among their mothers. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 12(2): 61-67.ISSN 1509-2046 B 165
 • Izydorczyk B., Niziołek E. (2010): Application of group psychotherapy in the treatment of adolescent girls and women with anorexia nervosa (a model of therapeutic work conducted in the ”Dąbrówka” Neurosis and Eating Disorders Centre (author’s own experience)Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 27-35. ISSN 1509-2046
 • Izydorczyk B. (2010): Psychoterapia oparta na relacji z obiektem i psychodramie – integracyjne podejście w leczeniu zaburzeń odżywianiaPsychiatria Polska, 44(5):677-693. ISSN 0033-2674
 • Izydorczyk B. (2011): Application of psychodrama and object relations psychotherapy – an integration approach to the treatment of bulimia nervosa (selected elements of the theory and the author’s own experience). W: Ed. P. Hay. New insights into the prevention and treatment of bulimia nervosa). Intech Open Access Publisher, Croatia, s. 13-36. ISBN978-953-307-767-3
 • Izydorczyk B. (2011): A psychological profile of the bodily self characteristics in women suffering from bulimia nervosa. W: Ed. P. Hay. New insights into the prevention and treatment of bulimia nervosa). Intech Open Access Publisher, Croatia, s. 145-167. ISBN978-953-307-767-3
 • Izydorczyk B. (2011): Psychologiczny profil cech ja cielesnego u młodych kobiet polskich - analiza porównawcza struktury ja cielesnego u kobiet chorych na zaburzenia odżywiania i zaburzenia psychotyczne i tych nie ujawniających zaburzeń psychicznychPsychiatria Polska, 16(5):653-670. ISSN 0033-2674
 • Izydorczyk B. (2011): Zastosowanie psychodramy w psychoterapii pacjentów chorujących na anoreksję i bulimię psychicznąPsychiatria Polska, 16(2): 261-275. ISSN 0033-2674
 • Izydorczyk B. (2011): A psychological diagnosis of the structure of the body self in a group of selected young Polish females without eating or the mental disordersArchives of Psychiatry and Psychotherapy, 13(2): 21-30. ISSN 1509-2046 B 165
 •  Izydorczyk B., Mazur K. (2012): Characteristics of aggressive behaviour in females suffering from psychogenic binge eating disorder (analysis of the author’s own research)Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 14(3): 15-24. ISSN 1509-5222 B 165
 • Izydorczyk B. (2012): Neuroticism and compulsive overeating (A comparative analysis of the level of neuroticism and anxiety in a group of females suffering from psychogenic binge eating, and in individuals exhibiting no mental of eating disordersArchives of Psychiatry and Psychotherapy, 14(3): 5-13. ISSN 1509-5222 B 165
 •  Izydorczyk B. (2013.)Aggression and self-aggression syndrome in females suffering from bulimia nervosa. . Polish Psychological Bulletin vol. 44,4, 384-398 DOI - 10.2478/ppb-2013-0042
 • Izydorczyk B. (2013): Selected psychological traits and body image characteristics in females suffering from binge eating disorderArchives of Psychiatry and Psychotherapy, 15(1): 19-33. ISSN 1509-2046 B 199
 • Izydorczyk B.(2014) Postawy i zachowania wobec własnego ciała w zaburzeniach odżywiania. Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa(monografia)
 • Izydorczyk B.(2015).Psychological and socio-cultural risk factors for developing negative attitude and anti-health behavior toward the body in young women. Polish Psychological Bulletin ,vol. 46(4) 555–572 DOI - 10.1515/ppb-2015-0062,ss.556-572(17)
 • Izydorczyk B, Gąska A.(2015) Application of psychological diagnosis in the process of establishing criteria for psychodynamic therapy designed for patients with personality disorders.Archives of Psychiatry and Psychotherapy; 4: 5–16, DOI: 10.12740/APP/60132
 • Izydorczyk B. (2015).Psychological typology of females diagnosed with anorexia nervosa, bulimia nervosa or binge eating disorder.Health Psychology Report, volume 3(4),5, ss.340-3359 , ISNN2353-4184
 • Izydorczyk B. Gąska A.(2016).Application of the Rorschach test in psychological diagnosis of personality disorders. Health Psychology Report .vol. 4(4),ss 1-20
 •  Izydorczyk B., Bartosz Wojciechowski (2016).Differential diagnosis of eating disorders with the use of classification trees (decision algorithm). Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2016; 4: 53–62,DOI: 10.12740/APP/66519
 • Dobrowolska M. Izydorczyk B. Mental Health Protection and Health Policy Towards People with Mental Illnesses. the Case of Poland. European Journal of  Multidisciplinary Studies. Sep-Dec 2016 Vol.3 Nr. 1 ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 2414-8377 (Print)
 • Izydorczyk B.(2016).  Zastosowanie wywiadu i rozmowy psychologicznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w praktyce psychologa sądowego. W:D. Rode  (red.):Problemy Jednostki i Rodziny w Obszarze Stosowania Prawa. Aspekty psychologiczne.  ss.231 -249.Wyd. Dyfin, Warszawa
 • Izydorczyk B.(2016). Aspekty psychologiczne  w stanach zagrożenia życia. W: K. Sosada(red. naukowa).Ostre Stany Zagrożenia Życia w Chorobach Wewnętrznych. PZWL, Warszawa, wyd. I ISBN 978-83-200-5126-I
 • Izydorczyk B, Dobrowolska M.(2016). Wzorce więzi emocjonalnej w dzieciństwie a relacje społeczne w rodzinie i pracy osoby dorosłej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Warszawa,20(1).ss.437-449
 • Izydorczyk B, Dobrowolska M.(2016).Współczesne trendy w psychiatrii środowiskowej  w kontekście deinstytucjonalizacji. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Warszawa,21(2).ss. 227-243

Widok zawartości stron Widok zawartości stron