Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ

dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ

Kierownik

Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji
Pracownii Psychologii Transportu

pokój: 1.357

Dyżury

telefon: (12) 664 55 63

e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

        Ludzie Nauki

        Wizytówka w systemie USOSWeb

 

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia transportu: agresja drogowa i podejmowanie ryzyka przez kierowców ze szczególnym uwzględnieniem różnic indywidualnych w zachowaniach użytkowników dróg,
 • Psychologia pracy, organizacji i zarządzania: różnice indywidualne funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych głównie w odniesieniu do środowiska pracy oraz rozwiązywania problemów zawodowych we współczesnej, ponowoczesnej rzeczywistości społecznej.
 • Ekologiczna psychologia środowiskowa: syndrom NIMBY z perspektywy jednostkowej i społecznej, konflikty środowiskowe.

Wybrane publikacje

Artykuły

 1. Makara-Studzińska M, Wontorczyk A, Izydorczyk B. (2020). Stress and occupational burnout in the population of Polish doctors: Organizational-professional and non-professional-social predictors, Annals of Agricultural and Environmental Medicine. DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/110846.

 2. Wontorczyk A., Brudnik M. (2013). Cechy temperamentu jako moderatory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego. (Temparamental traits as predictors of professional burnout among physical training teachers). Psychologia Społeczna, 1, 43-57. ISSN 1896-1800.

 3. Wontorczyk A. (2018). Temperament as the Moderator of Job Performance. W: A. Biela (ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA), p.173-195. Berlin, Peter Lang Gmbh. ISBN: 978-3-631-73017-1; DOI: https://doi.org/10.3726/b11542

 4. Wontorczyk A. Bartczak A. (2018). Skłonność do prokrastynowania w miejscu pracy, a ekologia życia człowieka, [The tendency to procrastinate in the workplace and the ecology of human life]. W A. Wontorczyk, A. Bańka (red.) Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa psychologiczna [Quality of life at work and everyday life. Ecological perspective], s (45-59 ), Wydawnictwo UJ, Kraków. ISBN: 978-83-233-4569-5

 5. Wontorczyk A., (2017). Ukryte i jawne funkcje pracy a ekologia życia człowieka.(Manifest and Latent Functions of Work and the Ecology of Human Life). Psychological Journal, 23(2), 305-318. DOI:10.14691/CPPJ.23.2.305

 6. Bartczak A., Wontorczyk, A., Strzelecki M., Banaś M. (2018). Prokrastynacja zawodowa jako forma ekologii pracy i jej współczesne uwarunkowania (Procrastination at work as a form of work ecology and its contemporary determinants), Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 387-397. DOI: 10.14691/CPPJ.24.2.387.

 7. Wontorczyk A., Englert-Bator A. (2018). Prokrastynacja i nieuczciwość akademicka jako współczesne formy transformacji życia społecznego (Procrastination and academic dishonesty as contemporary forms of social transformation). Transformacje 1-2(96-97), 237-253.

 8. Wontorczyk A. (2010). Funkcjonalne zależności pomiędzy tożsamością społeczną a dobrostanem jednostki w kontekście współczesnych zagrożeń w środowisku pracy. W: K. Popiołek, A. Bańka (red.). Kryzysy katastrofy kataklizmy w perspektywie psychologiczne (247-262). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

 9. .Wontorczyk A., (2016). Psychological Analysis of Nimby Syndrome . Psychological Journal, 22(1), 109-119. . DOI:10.14691/CPPJ.22.1.109

 10. .Wontorczyk A., (2017). Risks Older Drivers: Psychological Approach. Psychological Journal, 23(1), 107-118. DOI:10.14691/CPPJ.23.1.107

 11. .Wontorczyk A., (2015). Selfish or Cheated: Nimby Syndrome on Example of Road Investments. Psychological Journal, 21(2), 139-151. DOI:10.14691/CPPJ.21.2.139

   

   

 

Książki

1.Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowanie kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Wontorczyk A., Bańka A. (2018). Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa ekologiczna [Quality of life at work and everyday life. Ecological perspective]. Wydawnictwo UJ, Kraków. ISBN: 978-83-233-4569-5

Projekty badawcze (wybrane):

Projekt NCBiR nr NR10 0067 10/2010: Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości

Projekt NCBiR Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu drogowego nr DZP/RID-I-36 / 5 /NCBR/2016

Projekt : BERGISCHE UNIVERSITAET GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTALpolish participant: CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTION „Next Nurses Exit Stu) nr QLK6-CT-2001-00475

Konferencje

 1. Konferencja krajowa” Kompetencje życiowe młodych dorosłych 2015” 14-15 maja 2015, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Młodzi ryzykowni i zbuntowani użytkownicy dróg.
 2. Konferencja krajowa „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w  Małopolsce – dotychczasowe działania i perspektywy” 9 – 11 czerwca 2015, Kraków. Udział w konferencji wygłoszenie referatu. Niechronieni użytkownicy dróg i ich postrzeganie w ruchu drogowym”.
 3. Konferencja międzynarodowa „European week of competences” 22-26 czerwiec 2015, Białystok. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Mobilność transportowa jako forma kompetencji społecznych.
 4. Konferencja krajowa „Psychologia transportu. Diagnostyka, edukacja i bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym”, 18-19 wrzesień 2015, Uniwersytet Gdański. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Agresja drogowa. Fenomen czasów współczesnych czy skłonność natury ludzkiej.
 5. Konferencja krajowa nt. ”Bezpieczna droga do szkoły” 21 październik 2015 r. Tranów, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Młodzi ryzykowni i zbuntowani użytkownicy dróg.
 6. Konferencja krajowa nt. „Ogólnopolska konferencja psychologów wojskowych” 4-6 listopada 2015, Warszawa. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Co neuronom lustrzanym mogą zawdzięczać psychologowie wojskowi.
 7. Konferencja krajowa „Człowiek w sytuacji” 26-27 listopada 2015, Warszawa, Uniwersytet SWPS. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Ruch drogowy jako moderator sytuacji młodszych i starszych użytkowników dróg.
 8. Konferencja międzynarodowa „ 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej, 26-27 listopada 2015, Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Badania nad recepcją czytelniczą dawniej i dziś.
 9. II zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maja Sopot 2016. Udział w konferencji i wygłoszenie dwóch referatów: A.Wontorczyk, „Jawne i ukryte funkcje pracy z perspektywy bezrobotnych, A.Wontorczy, K.Wisz, Przywództwo kobiet a wzorce relacji córki z ojcem.
 10. Międzynarodowy Kongres "Konflikt, Dialog i Kultura Jedności", 3-4 czerwca 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Udział w kongresie i wygłoszenie referatu nt. Jawne i ukryte funkcje pracy u młodych bezrobotnych kobiet.
 11. II Doroczna wojskowa konferencja psychologiczna ”Osobowościowe uwarunkowania służby wojskowej”, 14-16 czerwca 2016, Warszawa. Wdział w konferencji i wykłoszenie wykładu plenarnego nt. Możliwości i ograniczenia badania w diagnostyce wojskowej podejmowania ryzyka jako cechy dyspozycyjnej.
 12. Zorganizowanie I ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka, 26-27 listopad 2016, Kraków: zorganizowanie konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. Psychologiczny wymiar syndromu NIMBY.
 13. Międzynarodowa konferencja bezpieczeństwa ruchu drogowego, Gambit 2018, Rozwój innowacji drogowych na rzecz xii bezpieczeństwa - perspektywa krajowa i regionalna”, politechnika gdańska, 12-13 kwietnia 2018. Wygłoszenie referatu: Study of effectiveness of experimental marking and signs in speed management.
 14. Konferencja międzynarodowa; Kryzys zachowań etycznych-dostrzec, zrozumieć, pomóc”, Ustroń 20-22.04.2018. Uniwersytet Humanistyczny SWPS. Wygłoszenie referatu: „Poczucie tożsamości przestrzennej a syndrom NIMBY”
 15.  III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 24-25 maja 2018, (konferencja międzynarodowa). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wygłoszenie referatu „Paradygmat neuroestetyki w psychologii transportu”.
 16. Konferencja krajowa; Kryzys czy ewolucja?”, Ustroń 10-12.05.2019. Uniwersytet Humanistyczny SWPS. Wygłoszenie referatu: „Psychologia kierowców wobec wyzwań XXI wieku”. 

Zajęcia prowadzone w IPS

19/20 - Moduł: Psychologia pracy i biznesu WZ.IPS-486/IV-V/st: Wykład (grupa 1)

19/20 - Moduł: Psychologia pracy i biznesu WZ.IPS-486/IV-Vnw: Wykład (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-402/IV1819/st: Seminarium (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-402/IV1920ps: Seminarium (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-528/IV1819/nw: Seminarium (grupa 1)

19/20L - Psychologia różnic indywidualnych WZ.IPS-120/IIIst: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Elementy socjologii i antropologii społecznej dla psychologów WZ.IPS.JSP/I-6: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Proseminarium WZ.IPS-563/IVst/psnn: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Warsztaty psychologii stosowanej. Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób WZ.IPS-417/Vst: Konwersatorium (grupa 1)

19/20Z - Wykład monograficzny. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo w pracy WZ.IPS-463/IV-Vnw: Wykład (grupa 1)

Stypendia i staże zagraniczne

1993, 1995 Instytut Psychologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy)

1993 - 1994 Uniwersytet Wiedeński oraz Kuratorium für Verkehrssicherheit (stypendium Austriackiego Ministerstwa Nauki)

1995 Instytut Psychologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja)

1995 Oxfordshire County Concil (Anglia)

1996 Instytut Psychologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja)

1997 Swedish National Road and Transport Research Institute VTI, Linköping, (Szwecja)

1997, 2000 National Louis University of Chicago (USA)

2017 HdBA, Schwerin- Manheim, Niemcy

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

 • 1997 - Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 1997 - Przewodniczący Sekcji Psychologii Transportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 1995 - Członek International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety
 • 2007 - Członek Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego
 • 2009 - Członek założyciel Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Wyróżnienia i nagrody:

2005 - Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej

2006 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za przygotowanie wydziałowego programu oraz koordynowanie pracą zespołu podczas II edycji Festiwalu Nauki

2007 - za osiągnięcia naukowe i organizacyjne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

2011- Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe

2018 – Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągniecia naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron