Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

KIEROWNIK

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ

 

ZESPÓŁ

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz przewodnicząca komisji egzaminacyjnej  specjalizacji  z psychologii klinicznej  Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Członek powołanej przez Dyrektora CMKP w Warszawie  komisji ekspertów rekomendującej ośrodki akredytowane do szkolenia  specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej jako nauki stosowanej w ochronie zdrowia. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta  i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE,Berlin). W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami  z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie zaburzeń odżywiania i psychopatologii osobowości. Autorka wielu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą. Realizuje regularnie praktykę kliniczną jako psychoterapeuta i specjalista psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji,  recenzowanych prac opublikowanych w naukowych czasopismach  w kraju i za granicą, recenzowanych czasopismach indeksowanych o obiegu międzynarodowym m.in. w Medline (Index Medicus, EMBASE, Index Copernicus) oraz Journal Citation Reports, (JCR) European Reference  Index for  the Humanities (ERIH) lub posiadających punktację KBN/ MNiSW). Autorka wygłoszonych kilkudziesięciu referatów   na konferencjach o zasięgu krajowym  i międzynarodowym.

dr Konrad Banicki

Konrad Banicki jest psychologiem i filozofem o interdyscyplinarnych zainteresowaniach pozostających na pograniczu psychologii, filozofii, psychoterapii i psychiatrii. W szczególności obejmuje to psycho(patologię) osobowości, psychologię pozytywną, filozofię psychiatrii oraz rozmaite konteksty medytacji uważności (mindfulness). Konrad Banicki jest także koordynatorem międzynarodowej sieci badawczej Understanding Personality Disorders (The Collaborating Centre for Values-based Practice in Health and Social Care, St Catherine’s College, Oksford)

dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują problematykę różnorodnych typów kryzysów i traum w życiu człowieka – ich przyczyn, natury i konsekwencji zdrowotnych oraz sposobów ich doświadczania, przezwyciężania i leczenia. Szczególna uwaga skierowana jest na analizę kwestii tożsamości i konfliktów ogniskowych w indywidualnych narracjach biograficznych wykorzystywanych w procesie psychodynamicznej psychoterapii długo i krótkoterminowej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych. Uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ. Posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu różnych nurtów psychoterapii – zwłaszcza psychoterapii dynamicznej, opartej na doświadczeniu.

dr Natalia Majkowska

Zaburzenia zachowania i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołów otępiennych. Zaburzenia funkcji poznawczych i ich rehabilitacja u osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Psychoonkologia. Psychologia starzenia się i starości.

dr Piotr Passowicz

W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na problematyce psychologii oddziaływania i wpływu skoncentrowanej na działaniach promujących rozwój w wymiarach intra- i interpersonalnym (treningi psychologiczne) oraz interwencyjnych i psychoterapeutycznych. Autor i współautor prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i  interwencji kryzysowej. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afilacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afilacji z IPS UJ. W ramach uzyskanych kompetencji naukowych i zawodowych współpracuje z Instytutem analizy Grupowej „Rasztów", z Polskim Instytutem Psychodramy oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta z certyfikatem European Association for Psychotherapy oraz uznaniem Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w woj. śląskim. Członek komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej przy Centrum Egzaminów w Łodzi. Ukończyła wiele całościowych szkoleń w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. Bliskie jest jej biopsychospołeczna i rozwojowa perspektywa w diagnozie i terapii. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami sprzężonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień na kofrencjach i zjazdach naukowych. Jej zainteresowania naukowo- badawcze koncentrują się wokół psychopatologii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, relacji terapeutycznej, diagnozy psychospołecznej i pracy z rodziną. Zaangażowana jest w krajowe i miedzynarodowe projekty naukowe dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz specyfiki kształtowania relacji terapeutycznej. Autorka publikacji naukowych indeksowanych w ERIH, EMBASE, JCR, IC etc

dr Piotr Słowik

Psycholog i socjolog. Naukowo zajmuje się psychologią kliniczną, psychopatologią jednostki, psychologią zdrowia. Prowadzi m.in. badania dotyczące zasobów psychologicznych i społecznych w sytuacjach trudnych (stresowych), które sprzyjają zdrowiu i zmniejszają negatywne skutki stresu. Jest także trenerem i prowadzi treningi psychologiczne, zajmuje się także somatoterapią oraz interwencją kryzysową. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia interwencji kryzysowej oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia superwizji z interwencji kryzysowej. Od 2012 roku współuczestniczy w kilkuletnim grancie naukowym finansowanym przez Marszałka województwa małopolskiego dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego (przy współpracy Instytutu Psychologii Stosowanej UJ) pt. „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego”. Dotychczas opublikował ok. 60 artykułów naukowych i wygłosił ok. 90 referatów naukowych.

mgr Jolanta Starosta

Absolwentka psychologii oraz mediteranistyki, doktorantka oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładzie Interwencji Kryzysowej oraz Psychoterapii. Praktykująca psycholog, będąca w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. W obszarze zainteresowań badawczych szczególnie zainteresowana binge-watchingiem oraz uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza od nowych technologii oraz szeroko pojętą psychologią kliniczną i psychoterapią.

Zainteresowania naukowe i projekty badawcze

Zespół tworzą osoby zainteresowane szeroko rozumianą pomocą psychologiczną – zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Legitymują się one wieloma certyfikatami poświadczającymi umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej, interwencji kryzysowej, psychodramy.   Działalność naukowa Zespołu koncentruje się wokół problemów psychologii klinicznej i społeczności, związanych szczególnie z procesami psychopatologizacji życia osobistego i społecznego  oraz  ze zjawiskami przemian zachodzących w jednostkach, rodzinach, wspólnotach i organizacjach czy całych kulturach.   

Temat ogólny realizowany w ramach projektu badawczego:

"Niepowodzenia i deficyty w adaptacji do zmian społeczno-kulturowych czasu transformacji oraz procesy radzenia sobie ze stresem, kryzysem i traumą - ich uwarunkowania i konsekwencje. (Implikacje do badań i praktyki - interwencji w kryzysie i psychoterapii)".

    Tematy szczegółowe dotyczą m.in. zagadnień, takich jak:

Rola dyspozycji indywidualnych i zasobów psychospołecznych w zmaganiu się z sytuacjami trudnymi.

Psychologiczna charakterystyka i orientacja życiowa pokoleń czasu transformacji - analiza zagrożeń dla rozwoju i zdrowia psychicznego.

Doświadczenia traumy – przyczyny i konsekwencje psychopatologiczne, diagnoza i psychoterapia.

Psychologia zaburzeń odżywiania.

Konsekwencje zaburzeń rozwojowych dla psychospołecznego funkcjonowania w wieku dorosłym.

Problematyka bólu u osób po zabiegach neurochirurgicznych kręgosłupa.  

 

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu z racji łączenia kompetencji nauczycieli akademickich z wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem psychologów praktyków, poświadczonymi certyfikatami, prowadzą zajęcia  składające się na podstawy praktyczne tożsamości zawodowej przyszłych absolwentów psychologii o specjalności psychologia stosowana, neuropsychologia i neurokognitywistyka. Są to treningi interpersonalne i intrapersonalne, zajęcia z psychologii kontaktu i komunikacji interpersonalnej, umożliwiające poprzez doświadczenie własne integrację wiedzy z rozwijaniem tzw. kompetencji miękkich.  Na latach starszych zdobywanie wiedzy i budowanie warsztatu przyszłego psychologa praktyka odbywa się też na zajęciach z zakresu psychopatologii jednostki, wybranych zagadnień psychopatologii związanej z wiekiem, teorii i metod oddziaływania w psychologii, metod badania funkcji intelektualnych, oraz modułach specjalizacyjnych; psycholog w szpitalu psychiatrycznym, model integracyjny w psychoterapii. Zakład oferuje również wykład monograficzny prowadzony w języku angielskim z zakresu psychopatologii. Wykład ten jest przeznaczony dla studentów programu Erasmus i polskich studentów chcących zapoznać się z fachową terminologią angielską. Z racji kompetencji i doświadczeń praktycznych kierownictwo i większość zajęć na studiach podyplomowych: „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa” objętych jest przez  pracowników Zakładu