Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty praktyczne V rok

Szanowni Państwo!

Dla usprawnienia procesu kierowania i odbywania warsztatów praktycznych  poniżej zamieszczamy kilka pomocnych informacji.

  1. Osobą koordynującą warsztaty praktyczne jest Pan dr Piotr Passowicz
  2. Skierowania na warsztaty praktyczne znajdują  się w załączniku i przeznaczone są do samodzielnego pobierana.
  3. Apelujemy o staranne wypełnianie skierowania, gdyż ma ono charakter intencyjnego listu polecającego daną osobę z Państwa grona do odbycia warsztatów praktycznych.  W związku z tym przypominamy, iż instytucję, w której warsztaty praktyczne się odbywają, reprezentować może tylko i wyłącznie jej dyrektor, bądź kierownik.
  4. Dla usprawnienia procedury prosimy o umieszczanie wypełnionych skierowań w skrzynce kontaktowej Pana  dr. Piotra Passowicza, z dołączoną adnotacją o trybie studiów/stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe/. Adnotacja umożliwi koordynatorowi warsztatów praktycznych umieszczenie podpisanych zaświadczeń w skrzynce danego roku do odbioru.
  5. W razie braku adnotacji, odbiór prawidłowo wypełnionych przez Państwa i podpisanych przez koordynatora skierowań  odbywać się będzie tylko i wyłącznie w godzinach jego dyżurów
  6. W razie obiektywnych trudności z osobistym odbiorem, po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną, skierowanie może odebrać osoba trzecia, po przedstawieniu  w.w. upoważnienia.
  7. Aktualne informacje o dyżurach dr. Piotra Passowicza są dostępne na stronie IPS UJ
  8. Ze względów merytorycznych warsztaty praktyczne  w pierwszym semestrze dedykowane są tylko i wyłącznie dla studentów V roku. W semestrze drugim, oprócz studentów V roku,  mogą być wyjątkowo realizowane przez studentów IV roku, którzy powinni złożyć podanie do dyrektora ds. studiów o możliwość realizacji „awansem” przedmiotu z roku V.
  9. Warunkami zaliczenia są:

- pisemna ocena wykonania zadań postawionych przed praktykantem poświadczona podpisem opiekuna warsztatów praktycznych, wraz z podaniem liczby godzin

- złożenie pisemnego sprawozdania w formie tzw. „dzienniczka”  poświadczonego podpisem opiekuna warsztatów praktycznych

- znajomość lektury zamieszczonej w sylabusie.

10. Zaliczenie odbywa się wyłącznie w trakcie trwania sesji zimowej lub letniej na podstawie przedstawionych przez Państwa  w.w. dokumentów.

11. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osobiste dostarczenie w.w. dokumentów w godzinach dyżurów koordynatora. W sytuacjach uzasadnionych wyższą koniecznością dokumenty może dostarczyć wskazana przez Państwa  na piśmie osoba.  Dostarczanie dokumentów drogą mailową nie jest możliwe.

 Życzymy owocnych i inspirujących dla Państwa rozwoju zawodowego warsztatów praktycznych.

Koordynator warsztatów praktycznych i Dyrekcja IPS UJ 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron