The Department of Social Communication and Basic Research in Psychology

 

 

Head of the Department: dr hab. prof. UJ Józef Maciuszek

Team: dr hab. Joanna Trzópek, dr hab. Sławomir Śpiewak, dr Dorota Krzemionka-Brózda , dr Agnieszka Trąbka; dr Michał Chmiel.

 

Prof UJ Józef Maciuszek

Areas of Interests:

My major interests are focused on the social influence, processing negation and non-literal and indirect communication – processing mechanism and persuasive functions (metaphors, irony, presuppositions, indirect speech acts). The other area of my interest is the

 predictors of good and bad luck.

 

Selected publications and working papers:

Books

Maciuszek, J. (1996). Obraz człowieka w dziele A. Kępińskiego. [The Picture of Man in   Kępiński's Work], Wrocław: Fundacja Nauki Polskiej

Maciuszek, J. (2006). Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi.[Negation in Language and Communication. On processing negation in the context of the description of people] Kraków: Wydawnictwo UJ.

Maciuszek, J. (2012). Automatyzmy i bezrefleksyjność  w kontekście wywierania wpływu [Automaticity and Mindlessness in context of social inflluence]; Warszawa: PWN

Papers:

Maciuszek, J. (2014). Wieloznaczność językowa w kontekście przekazu reklamowego, W:         D. Doliński, M. Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej. (s. 85 – 117).   Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maciuszek, J. Mełges, B. (2014). Work Locus of Control and Burnout Syndrome. In: Marek      T., Karwowski W., Frankowicz M., Kantola J., Zgaga P. (eds.) Human Factors of s    Global Society: a System of Systems Perspective. (265 – 272) New York: Taylor &      Francis.

Kolemba, M., Maciuszek, J. (2013). Perception of risk and risk-taking among the lucky and       the luckless. Polish Psychological Bulletin, 44(3), 358-370, DOI -10.2478/ppb-2013-  0039

Maciuszek, J. (2013). Don't pay attention to what you see! Negative commands and attention   bias. Polish Psychological Bulletin, 44, 7-84, DOI-10.2478/ppb-2013-0008

Maciuszek, J. (2012). Wpływ społeczny a procesy automatyczne i bezrefleksyjność. W: D.         Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.). Wokół wpływu społecznego (s. 15-29).        Kraków: Wydawnictwo UJ.

Maciuszek, J., Sikorski, M. (2012). Efekt insynuacji – czy pytania i przeczenia nie mogą być      źródłem manipulacji? W: D. Doliński, M. Gamian-Wilk, i B. Zimoń-Dubowik (red.)       Przestrzenie manipulacji społecznej w badaniach i w praktyces. (s. 194-207).      Wrocław:Wydawnictwo Naukowe DSW.

Maciuszek, J. (2011). Przeczenie a prawdziwość zdania - z perspektywy wybranych modeli       przetwarzania informacji. Czasopismo Psychologiczne, 17, 7–16

Maciuszek, J., Sikorski, M. (2011). Kontekst i forma wypowiedzi a ocena jej wiarygodności.     Relacja między twierdzeniem, negacją zdaniową i performatywną. Czasopismo     Psychologiczne, 17, 37-44

Fąfrowicz, M., Marek, T. i Maciuszek, J. (2011). Komponent egzekucyjny procesu          przetwarzania zdań zaprzeczonych oraz zdań zaprzeczonych z warunkiem        logicznym - przyczynek do neuronalnego modelu przetwarzania negacji. Czasopismo   Psychologiczne,17, 23-28.

Mudyń, K. Maciuszek, J. (2010).O regulacyjnej funkcji celów życiowych w kontekście jakości życia.W: R. Derbis (red.). Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego.             (s. 91-106). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.

Maciuszek, J. (2009). Znaczenie zdania a znaczenie implikowane;  komunikacyjno-         semantyczne aspekty odbioru komunikatów z negacją zdaniową i performatywną,          Psychologia społeczna, 4, 255-270.

Maciuszek J. (2008). Processing Negation in the Context of Adjectival Antonymy.         Psychology of Language and Communication, 12, 17-43.

Maciuszek J. (2008). Błędy w komunikacji werbalnej związane z używaniem negacji, W: R.       Derbis (red). Jakość życia. Od wykluczonych do elity. (s. 615- 626). Częstochowa:         Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Maciuszek J. (2007). Paradoksalne efekty prób umysłowej kontroli  – zarys teorii Daniela           Wegnera. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis; Studia Psychologica II,    104 –118

Maciuszek J. (2007) Verbal communication mistakes related to use of negation. Ergonomia.      An International Journal of Ergomomics and Human Factors, 29, 25 – 34.

Maciuszek J. (2007). Presupozycje i negacja jako lingwistyczne narzędzia komunikacji    perswazyjnej. W: G. Habrajska (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji. Łódź:         Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maciuszek J. (2007). Interferencja koloru i treści przymiotników a ich znak afektywny, Prace    Naukowe w Akademii im. Jana Długosza, Psychologia, t. XIV, 41 – 52.

Maciuszek J. (2007). Wpływ bezpośrednich i zaprzeczonych dyrektyw w na ukierunkowanie     uwagi, Psychologia Społeczna, 4, 144-163.

Maciuszek J. (2007). Zaprzeczone polecenia a ukierunkowanie uwagi, Studia Psychologiczne,    46, 49 – 60.

Maciuszek J., Daren A., Langie D. (2006). Tłumienie i koncentracja myśli – czyli o         ironicznych efektach procesów kontroli. Studia Psychologiczne, 44, 31-40.

Maciuszek, J. (2006).Patterns of convictions and burnout. Ergonomia. An International Journal of Ergomomics and Human Factors, 28, 311- 325.

Maciuszek J. (2004). Metafora jako forma komunikacji perswazyjnej, W: R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.) Sztuka perswazji - socjologiczne, psychologiczne i      lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego (s. 115-130), Kraków: Zakład      Wydawniczy NOMOS.

 

Grant:

Grant N N106 133136, "Negation in context of communicative competence and social influence"

 

dr hab. Sławomir Śpiewak

Areas of Interests:

My major interests are focused on the role of cognitive and self-regulatory effort in various aspects of human behavior. More specifically, I am investigating how human cognition and social environment determine the effectiveness of social influence. The other area of my interest is the strength model of self-regulation and the cognitive explanation of the ego-depletion effect.

 

Selected publications and working papers:

Books:

Śpiewak, S.(2013). Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: Mechanizmy   adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego.[Cognitive warm-up – Ego-Depletion –          Compliance: Mechanisms of cognitive adaptation to mental effort], Warszawa:      Scholar.

Papers:

Śpiewak, S., Doliński, D. (2009). Wpływ społeczny a procesy przetwarzania informacji:             Nowe perspektywy. [W:] Kotfa, M., Kossowska, M. (red.),  (). PWN. 

Petrova, P., Goukens, C., Śpiewak, S., Cialdini, R. B. (working paper). Ease of articulation,       focus on the self, and culture.

Goodwin, R., Adonu, J., Fülöp, M., Hernandez Plaza, S., Li, L., Neto, F., Śpiewak, S., Marshall, T., (submitted). "More beautiful than a monkey?" Predictors and Correlates         of Perceived Relationship Qualities in Eight Cultural Groups. Journal of Personality      and Social Psychology.

 Śpiewak, S. (2008). Dlaczego zupa z kamienia smakuje psychologom społecznym? O    wykorzystywaniu manipulacji obciążeniem poznawczym w badaniach            społecznych. Psychologia Społeczna, 6, 23-40.

Śpiewak, S. (2008). Wysiłkowa koncepcja procesów samoregulacyjnych. [W:] J. Strelau i D.             Doliński (red.), Gdańsk (t. 2 324-325). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych -    o możliwościach integracji wiedzy psychologicznej.. Psychologia Społeczna, 6, 7-10.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (red.) (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk     społecznych.Psychologia Społeczna, 6.

Śpiewak, S., Lewicka, M.  (2008). Dyskusja wokół tekstu Tomasza Witkowskiego i Pawła         Fortuny „O psychobiznesie , tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych    uczonych". Psychologia Społeczna.

Śpiewak, S. (2006). Rozgrzewanie uwagi: Wpływ przeciążenia poznawczego na proste i            złożone zadania poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 49, 63-83.

Kossowska, M., Śpiewak, S. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu       społecznym: dwutreściowa czy dwuprocesowa teoria umysłu?. Psychologia      Społeczna, 1, 46-50.

Śpiewak, S. (2005). Poznawcze uwarunkowania wpływu społecznego. [W:] Kossowska, M.,     Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (141-156). Gdańsk:    Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Przez poznawczą dziurkę od klucza: O badaniu funkcjonowania umysłu     w sytuacjach społecznych. [W:] Kossowska, Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (191-214). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Seedcorn Grant Report. Cognitive determinants of compliance        techniques. European Bulletin of Social Psychology, 17, 71-78.

Śpiewak, S. (2004). Cognitive effort and the effectiveness of social influence      techniques. Unpublished manuscript.

Śpiewak, S. (2003). Dlaczego zatrzaśnięcie drzwi przed nosem skłania nas do uległości?:           Przegląd badań nad techniką door-in-the-face. Studia Psychologiczne, 41, 89-106.

Śpiewak, S., Ziaja, J., Doliński, D. (2003). Wpływ przeciążenia poznawczego na dostępność      zasobów: Efekt rozgrzania poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 46, 291-306.

Śpiewak, S. (2002). Między drzwiami a huśtawką: Drenaż poznawczy a skuteczność      wybranych technik wpływu społecznego. Studia Psychologiczne, 40, 23-47.

Zaleski, Z., Bigos, M., Śmieja, M., Śpiewak, S. (2000). Rodzaj informacji a postawy Polaków   wobec przyłączenia się do Unii Europejskiej. Kolokwia Psychologiczne, 8, 211-220.

Śpiewak, S. (1999). Wpływ bodźców supra- i subliminalnych na efekt interferencji w zadaniu   Stroopa. Czasopismo Psychologiczne, 5, 129-139.

Grants:

- Grant MNiSW N N106 327339: "Social influence - psychological mechanisms" in collaboration with prof. Dariusz Doliński.

- Grant N N106040534, 2008-2011: "Cognitive and motivational mechanisms compensating the limitations in performance on complex cognitive tasks across adult life-span". In collaboration with prof. Grzegorz Sędek.

- Grant 2 H01F 036 25, 2003-2006: "Cognitive determinants of compliance techniques".
- Postdoctoral Seedcorn Research Grant founded by European Association of Experimental Social Psychology.

Grant 5 H01F 014 21, 2001-2002: "Cognitive load and the effectiveness of social influence techniques".

 

dr hab. Joanna Trzópek

Areas of Interests:

Her major fields of interests combine issues relevant to disciplines of philosophy and psychology. Specifically her research focusses on concepts of subjectivity, identity and self. She approaches these topics from neurobiological and psychological, as well as philosophical perspectives. The crucial topics of her research concern debates related to questions of will, mind-body problem, as well as conscious and unconscious behavioural determinants.  

 

Selected publications:

Books

Trzópek, J. (2003). Problem woli. Między antropologią filozoficzną a psychologią mechanizmów regulacyjnych [Problem of Will: Between Philosophical Anthropology and Psychology of Regulatory Mechanisms], Kraków: Press WUJ)

Trzópek, J. (2006). Filozofie psychologii. Naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej [Philosophies of Psychology: Naturalistic and Anti-Naturalistic Stances within Contemporary Psychology], Kraków: Press WUJ)

Trzópek, J. (2013). Na tropach podnmiotu. Między filozoficznymi a empirycznymi ujęciami podmiotu [Searching for a Subject: Between Philosophical and Empirical Concepts of Subjectivity], Kraków: Press WUJ

 

Article 

Trzópek, J. Fafrowicz, Marek T., Karwowski (2012). Psychological Constructs versus Neural     Mechanisms: Different Perspectives for Advanced Research of Cognitive Processes     and Development of Neuroadaptive Technologies [W:] [in:] M. Fafrowicz, T. Marek,     W. Karwowski, D. Schmorrow (ed.) Neuroadaptive Systems: Theory and     Applications. Boca Raton.

 

 

dr Dorota Krzemionka-Brózda

 

Areas of Interests:

 

My major interests are focused on: Self-concept and Attitude to Other People, Psychological Determinants of Health, Psychological Determinants and Consequences of Obesity and Overweight, Self identity and self-esteem od Women Overweight

 

Selected publications:

Book:

Krzemionka, D. (ed.) (2013) Bliżej siebie. [More close oneself]. Kielce: Wydawnictwo Charaktery, 2013.

 

Papers:

Krzemionka-Brózda, D. (2014). Kilogramy na wagę kryzysu. Przekonania na temat wagi ciała jako źródło kryzysu młodych kobiet. in: D. Kubacka-Jasiecka i K. Mudyń (Ed.). Kryzysy i ich przezwyciężanie: problemy interwencji i pomocy psychologicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Krzemionka, D. (2013). Ciało, jego waga i różne metody kontroli wagi ciała w percepcji młodych Polaków, In: A. Borzęcki (Ed.). Zagrożenia Środowiskowe. Lublin 2013, s. 334-345.

 

Krzemionka, D. Kuleta, M. (2012). Psychological Inclinations to Excessive Gains of Body Weight - Myths and Paradoxes Linked to Body Weight Control. In: A. Borzęcki (Ed.). Environment and Human Health, Wyd. Expol, Lublin.

 

Krzemionka, D.; Kuleta, M. (2011). Consequences of Body as a Visible (Overweight) or Hidden Stigma (Eating Disorders) for Identity and Standards Used to Evaluate Other People, In: A. Borzęcki (Ed.). Man – Health – Environment, Expol, Lublin. s. 171-188.

 

Krzemionka-Brózda, D.; Wasilewska, M. (2007). Environmental and Self-identifying Correlating Factors Causing Overweight Conditions Among Young Women. Journal of Environmental Studies. Vol. 16, No 5C, part I, s. 294-297.

 

Krzemionka-Brózda, D.; Wasilewska, M.; Kuleta, M. (2006). Psychological and Environmental Determinants of Overweight Problems among Young Women. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 15, No 2b, part II, s 371-375.

 

Krzemionka-Brózda, D. (1993). The cognitive self-distinctness and atractiveness of a similar and dissimilar partner. In: M. Jarymowicz (Ed.). To know self - to understand others, Delf: Eburon Publisher, s.109-125.

 

Krzemionka-Brózda, D. (1993). The self-distinctness and standards used in evaluating the similar and dissimilar partner. In: M. Jarymowicz (Ed.). To know self - to understand others. Delf: Eburon Publisher, 134-147.

 

dr Agnieszka Trąbka

Areas of Interests:

Agnieszka's research interests encompass migration and mobility studies, cultural psychology, identity construction and transformation (especially in the context of migration) as well as qualitative research methods. She holds an MA in applied psychology (2003) and sociology (2006) and PhD in sociology (2013). Her dissertation was dedicated to biographical consequences of migration in childhood.

Selected publications:

Books:

2014    Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids [Reconstructed identity. Consequences of migration in Third Culture Kids' biographies], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Journal articles

Trąbka, A. (2014). Children on the move. Different facets of migration in childhood [editorial with H. Grzymała-Moszczyńska], Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, s. 5-16

Trąbka, A. (2014). Being Chameleon: The Influence of Multiple Migration in Childhood on Identity Construction, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, s. 87-106

Trąbka, A. (2013). Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się, „Kultura i społeczeństwo" nr 3/2013, s. 61-84.

Trąbka, A. (2013). Biograficzne konsekwencje międzynarodowej mobilności w dzieciństwie: przypadek Third Culture Kids, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2/2013, s. 51-70.

Trąbka, A. (2007). Wyprawa na badania terenowe jako rytuał przejścia. Analiza treści dzienników antropologicznych. Kultura i społeczeństwo, nr 4/2007, s. 61-84.

Book chapters

Trąbka, A. (2014). Experiences of Polish and American Third Culture Kids in comparative perspective, [in:] Saija Benjamin & Fred Dervin (eds.) Beyond "Third Culture Kids", Cambridge Scholars Publishing. [forthcoming]

Trąbka, A. (2010). Muzeum etnograficzne jako sposób opowiadania o innych kulturach. Przypadek muzeów paryskich, [w:] Antropologia zaangażowana (?), [red.] F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, Kraków: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" 2010, nr 38, s. 131-139

Trąbka, A. (2014). Konstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności [w:] Rykiel Z. (red.) Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 32-42.

Trąbka, A. (2010). Tożsamość metropolitarna w ponowoczesności  [w:]. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski (red.) Miasto – między przestrzenią a koncepcją przestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 69-79.

Trąbka, A. (2007). Współczesne polskie migracje z perspektywy transnacjonalizmu. Nowe zjawisko czy nowa koncepcja? [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.) Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 74-82.