The Department of Developmental and Health PsychologyTadeusz Marian Ostrowski, Ph.D., Associate Professor of Psychology
Head of the Department
Plenipotentiary-Coordinator of Dean to the Evaluation of Education

Areas of interest
The Psychology of Motivation and the Health Psychology:
·    The conceptualisation of meaning of life, the libertial-valuegrounded theory
·    The role of meaning of life in rehabilitation after somatic illness.
·    The meaning of life as predictor of the resilience.
·    The denial of illness in ischemic heart disease and the compliance with the physician's recommendations.
·    Occupational health: psychological mechanism, especially those reducing the negative consequences of the organization-related stress.

Publications since 2000
Ostrowski, T. M. (2014). Existential conditions of mental resilience. The Second International Conference: Health and mental resilience – an interdisciplinary approach (s. 132-133). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Ostrowski, T. M. (2014). Resilience in theory and research.  XXXV Congress of the Polish Psychological Association. Psychology in a changing world (s. 467). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Ostrowski, T. M. (2014). Resilience in the light of research and theoretical reflection. W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska (red.). Health and resilience (s. 13-23). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M., Sikorska, I. (2014). Introduction. W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska (red.). Health and resilience (s. 7-10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M. (2012). The existential dimension of personality and health. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i odporność psychiczna (s. 60). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Ostrowski, T. M. (2012). The meaning of life as a predictor of health. Abstracts of 26th Conference of the European Health Psychology Society. Psychology & Health, 27 (Suppl. 1), 297.
Ostrowski, T. M. (2012). The meaning of life as a predictor of health. Abstracts of 26th Conference of the European Health Psychology Society. Psychology & Health, 27 (Suppl. 1), 297.
Ostrowski, T. M. (2011). Poczucie sensu życia a doświadczenie zawału serca. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 87-100.
Ostrowski, T. M. (2011). Poczucie sensu życia a doświadczenie zawału serca. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 87-100.
Ostrowski, T. M. (2011). Sens życia jako predyktor subiektywnej oceny zdrowia. W: M. Górnik-Durose i J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (s. 191-209). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Ostrowski, T. M. (2010). Sposoby definiowania duchowości w naukach behawioralnych. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.). Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu (s. 269-285). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Ostrowski, T. M. (2009). Self-esteem and social support in the occupational stress-subjective health relationship among medical professionals. Polish Psychological Bulletin, 40(1), 13-19.
Ostrowski T. M. (2009). Poczucie sensu życia w chorobie wieńcowej. 18 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej (publikacja elektroniczna), Kraków, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej oraz Instytut Psychologii Stosowanej UJ.
Ostrowski, T. M. (2009). Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. Polskie Forum Psychologiczne, 14(1), 78-89.
Ostrowski, T. M. (2009). Salutogenetyczny wymiar poczucia sensu życia w ujęciu augeretycznym. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza" (s. 76). Katowice.
Ostrowski, T. M. (2008). Poczucie własnej wartości lekarzy a stres zawodowy. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie..." (s. 184). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
Ostrowski, T. M. (2008). Self-esteem as the buffer in relation between occupational stress and health in medical profession. XXIX International Congress of Psychology (s. 94). Berlin: the German Federation of Psychologists' Associations.
Ostrowski, T. M. (2008). Libertalno-waloryczny model sensu życia w kontekście zdrowia i choroby wieńcowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M. (2007). Health and occupational stress in medical profession. 17th European Symposium of Somatotherapy and Somatic Education "Health promotion – myth or reality: between theory and practice" (s. 151). Kraków: Association of Psychosomatic Education.
Ostrowski, T. M. (2007). Self-esteem, social support, occupational stress and health in medical profession. Ergonomia, 29, 49-59.
Ostrowski, T. M. (2007). Poczucie własnej wartości, jako kategoria salutogenetyczna. Badania uwarunkowań zdrowia lekarzy. Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. VI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Program. Streszczenia wystąpień (s. 46). Warszawa: SWPS.
Ostrowski, T. M. (2007). Psychological predictors of health in medical profession. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. II Międzynarodowe Sympozjum naukowe. Abstrakty (s. 242). Lublin: Akademia Medyczna.
Ostrowski, T. M. (2006). Zdrowie jako wartość w świetle wyników badania osób zdrowych i po zawale serca. W: T. Pasikowski i H. Sęk (red.). Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria (s. 99 – 111). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Ostrowski, T. M. (2006). Occupational stress, social support and self-evaluation as predictors of health in medical profession. Psychology and Health. Abstract book. 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Promoting the study and application of psychological approaches to health and illness, 21(Suplement 1), 115.
Ostrowski, T. M. (2005). Predyktory postawy wobec choroby niedokrwiennej serca. W: D. Kubacka-Jasiecka i T. M. Ostrowski (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby (s. 173 - 189).  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kubacka-Jasiecka, D. i Ostrowski, T. M. (2005). Wprowadzenie. W: D. Kubacka-Jasiecka i T. M. Ostrowski (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby (s. 7 - 17).  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M. i Rząsa, B. (2005). The stress-coping process and the use of social support vs. the condition of health in medical profession. 15th European Symposium of Somatotherapy and Somatic Education "Men – Medicine – Culture" (s. 42-43). Kraków: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej.
Ostrowski, T. M. (2005). Skala badania obrazu własnej osoby W. H. Fittsa w świetle wyników badania osób po świeżym zawale serca. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie „Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele" (s. 416-417). Kraków: Impuls.
Ostrowski, T. M. (2005). Zdrowie, jako wartość w świetle wyników badania osób zdrowych i po zawale serca. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Zakopanem „Między zdrowiem a chorobą. Konteksty społeczne i psychologiczne" (s. 33). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Ostrowski, T. M. (2004). Determinanty postawy wobec zawału mięśnia serca. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Kołobrzegu „Rozwój – Zdrowie – Choroba". Program i streszczenia (s. 11-12). Warszawa: Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Ostrowski, T. M. (2004). Choroba niedokrwienna serca w perspektywie egzystencjalnej. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk (red.). Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania (s. 151-172). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Ostrowski, T. M. (2004). Experiencing a Sense of Life versus a Subjective Evaluation of Health. 14th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education. Programme. Abstracts (s. 35). Kraków: Jagiellonian University, Collegium Medicum.
Ostrowski, T. M. (2003). Psychologiczne predyktory postawy wobec choroby. Warsztaty Psychologiczne - Psychologiczne problemy w chorobie niedokrwiennej serca – implikacje terapeutyczne. Program i streszczenia (s. 7 –9). Kraków: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń I Transplantologii IK CM UJ.
Ostrowski, T. M. (2003). The attitude towards illness and the internal versus external control of reinforcement. 13th European Symposium of Somatotherapy & 6th European Symposium of Psychosomatic Education. Programme. Abstracts (s. 45-46). Kraków: Jagiellonian University, Collegium Medicum.
Ostrowski, T. M. (2003). Poczucie sensu życia oraz postawa wobec siebie jako kategorie salutogenetyczne. Badania mężczyzn po zawale serca. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 107-118). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Ostrowski, T. M. (2003). Pomiędzy złożonością przedmiotu a wymaganiami metodologii w badaniach psychologicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej (s. 72). Kraków: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M. (2002). Choroba niedokrwienna serca w perspektywie egzystencjalnej. Psychologiczne problemy w chorobie niedokrwiennej serca. Warsztat zorganizowany przez Pracownię Psychologii Zdrowia Wydziału Psychologii UW oraz Zakład Psychologii Medycznej AM w Warszawie (s. 80 – 96). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Ostrowski, T. M. (2002). The concept of V. E. Frankl as the basis for treating post-stroke patients.  12th European Symposium of Somatotherapy & 5th European Symposium of Psychosomatic Education. Programme. Abstracts (s. 47-48). Kraków: Jagiellonian University, Collegium Medicum.
Ostrowski, T. M. (2002). Znaczenie motywacji noetycznej w kształtowaniu postawy wobec siebie u osób z chorobą niedokrwienną serca. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: psychologia w perspektywie XXI wieku. Program. Streszczenia (s. 199). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ostrowski, T. M. (2002). Motywacja noetyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek (red.). Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem (s. 47-76). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
Ostrowski, T. M. (2002). Wola sensu życia, a poczucie własnej wartości w doświadczeniu przewlekłej choroby somatycznej. Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kołobrzegu: Zasoby Osobiste i Społeczne Sprzyjające Zdrowiu Jednostki. Program. Streszczenia (s. 85). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
Ostrowski, T. M. (2002). Zmiany w obszarze poczucia sensu życia u osób po zawale serca. W: D. Jasiecka-Kubacka (red.). Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 135-144). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostrowski, T. M. (2001). Attitude towards self and the sense of life in postcardiac infarct men. 11th European Symposium of Somatotherapy, 4th European Symposium of Psychosomatic Education. Programme. Abstracts (s. 50). Kraków: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej.
Ostrowski, T. M. (2001). Poczucie sensu życia, a radzenie sobie z chorobą somatyczną. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia, Streszczenia. (s. 46), Katowice: Uniwersytet Śląski.
Ostrowski, T. M. (2000). Psychological and Social Aspects of Cardiovascular Disease. 10th European Symposium on Somatotherapy. 3rd European Symposium of Psychosomatic Education. Programme. Abstracts. (s. 40). Kraków: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej.
Ostrowski, T. M. (2000). Agresja i wrogość, a choroba wieńcowa. Sztuka leczenia, 3, 53-60.
Ostrowski, T. M. (2000). Znaczenie agresji i wrogości w etiologii choroby niedokrwiennej serca. Chirurgia Polska, 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Streszczenia. Suplement 2, tom 2, s. 153.
Wyczesany, J., Ostrowski, T. M., Lohn, Z. (2000). Indywidualne i społeczne czynniki determinujące aktywny udział dzieci chorych w procesie leczenia. Kraków: Impuls.

Konrad Banicki, Ph.D.

Areas of interest – interdisciplinary investigations, especially at the intersection of philosophy (philosophy as therapy, ancient and contemporary virtue ethics), psychology (metapsychology, philosophy of psychology, personality psychology, positive psychology), psychiatry (personality disorders), psychotherapy and medicine (philosophy and history of medicine, normative aspects of the health and disease concepts).

Web page – https://jagiellonian.academia.edu/KonradBanicki

Publications

Banicki, K. (2014). Positive psychology on character strengths and virtues. A disquieting suggestion. New Ideas in Psychology, 33, s. 21-34.
Banicki, K. (2014). Philosophy as therapy: Towards a conceptual model. Philosophical Papers, 43(1), s. 7-31.
Banicki, K. (2014). Naturalism, normativism and Havi Carel's phenomenological approach to health and illness. [W:] T. M. Ostrowski i I. Sikorska (red.), Health and Resilience (s. 25-38). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Banicki, K. (2014). Hermanna Hessego Narcyz i Złotousty. Studium relacji między literaturą piękną a etyką filozoficzną w świetle psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. [W:] A. Głąb (red.), Etyka i literatura. Antologia tekstów (s. 41-71). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Banicki, K. (2012). Connective conceptual analysis and psychology. Theory & Psychology, 22(3), s. 310-323.
Banicki, K. (2011). Eutyfron i Sokrates – studium dwóch typów religijności. Hybris, 15,
s. 1-27.
Banicki, K. (2009). The Berlin Wisdom Paradigm: A Conceptual Analysis of a Psychological Approach to Wisdom. History & Philosophy of Psychology, 11(2), s. 25-35.
Banicki, K. (2008). Współczesne ujęcie mechanizmów obronnych. [W:] A. Niedźwieńska (red.), Samoregulacja w poznaniu i działaniu (s. 201-227). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Banicki, K. (2008). Filozofia a mechanizmy obronne filozofów. [W:] Sz. Wróbel (red.), Utajone funkcje umysłu (s. 123-134). Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
Banicki, K. (2006). Stoicka teoria wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny?. Diametros, 4 (10), s. 1-21.

Krzysztof Gerc, Ph. D.

Areas of interest:
-    A life-span approach to the psychological development of disabled people as well as the possibilities of supporting the development of those children and youths who have developmental deficits
-    Organisational culture – its influence and importance for the management of education and health care system (addressed in a broadly understood context of rehabilitation and educational psychology)

Publications

Papers (2008 – 2013)
Gerc K., Sikorska I., Piasecka B.: Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17/4A, s. 134 – 138.
Piasecka B, Sikorska I., Gerc K.: Diagnosing Family in Systemic Therapy, a Case Study Based on the Family Model by S.Fleck, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17/4A, s. 198 – 202.
Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Adolescence crisis and attitude towards values, [w:] "Family Medicine & Primary Care Review", 2008, 10, 4: s. 1330 – 1334.
Gerc K.: Współczesne determinanty zagrożeń rozwoju społecznego młodzieży – media a zjawisko nieprzystosowania społecznego, [w:] Studia Socialia Cracoviensia, Media i rodzina, tom 1, 2009, s. 57 – 70.
Senderecka M., Gerc K., Grabowska A., Chmylak R., Szewczyk J.: Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń uwagowych u dzieci z ADHD: analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball [w:] Czasopismo Psychologiczne,   2011, 17, s. 57-73.
Senderecka M., Grabowska A., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak, R.: Event-related potentials in children with attention deficit hyperactivity disorder: an investigation using an auditory oddball task [w:] International Journal of Psychophysiology, 2012, 85, 106 – 115.
Senderecka M., Grabowska A., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R.: Response inhibition of children with ADHD in the stop-signal task: an event-related potential study. [w:] International Journal of Psychophysiology, 2012, 85, 93 – 105.
Gerc K.: Preferencja wartości i postawa wobec choroby a cele życiowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo [w:] Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis Studia Pedagogica II, folia  108, red. D. Wolska, A. Mikrut, 2012, s. 101 – 109.
Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.:  Zanieczyszczenie ekologiczne terenu zamieszkania oraz jego wpływ na zaistnienie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1), s. 55-61.
Gerc K.: Autyzm i zespół Aspergera jako zaburzenie neurorozwojowe – próba weryfikacji stanowisk naukowych w świetle przeglądu współczesnych badań, [w:] Sztuka Leczenia nr 3-4/2012, s. 33 – 46.

Chapters in English (2008-2013):

Gerc K.: Dreams of the blind people – conceptions and research review, [w:] "The Multidisciplinary Approach to Health and Disease Selected Papers", Steuden S., Janowski, K. (ed.), CPPP Scientific Press, KUL, Lublin,, 2011, s. 216-225.
Gerc K.: Physical activity and quality of life among people in senior age, [w:] "The Multidisciplinary Approach to Health and Disease Selected Papers", Steuden S., Janowski, K. (ed.), CPPP Scientific Press, KUL, Lublin, 2011, s. 190-203.
Piasecka B, Gerc K., Sikorska I., Czachura I., The application of integration models family therapy – a case study [w:] "Men – Health – Environment", Borzęcki A. (ed.),  Wyd. Expol Włocławek oraz Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2011, s. 327 – 340.
Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Psychological factors that prevent children and youths against addictions {w:] "Men – Health – Environment" Borzęcki A. (red.),  Wyd. Expol Włocławek oraz Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2011, s. 431 – 446.
Gerc K., Piasecka B., Wasilewska M., Sikorska I., Aggressiveness and parent's emotional intelligence as an indicators of violent behaviour in younger school – age children [w:] Borzęcki A. (red.) "ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 36-49.
Sikorska I., Wasilewska M., Piasecka B., Gerc K.: Participants in bullying -  threats to the further emotional and social development. [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT,HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 466-481.
Piasecka B., Gerc K., Sikorska I., Wasilewska M., The importance of family and school context of peer bullying,, [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 204-215.
Wasilewska M., Gerc K., Kuleta M., Piasecka B., Sikorska I., Chosen Aspects of Family Background and Aggressive Behaviour of Younger Schoolchildren. [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 279-290.
Gerc K., Testing the sense of identity in people with highly functioning autism as theory-methodological problem, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (red.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 39 – 56.
Piasecka B., Gerc K., Sikorska I., Siblings – a retrospective analysis of deidentifi cation processes, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (red.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 101 – 116.
Gerc K., Jurek M., Family life dimensions and self-assessment of adolescents and young adults using psychoactive substances – the comparative studies, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (red.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 193 – 210.

Chapters in Polish (2008-2013)

Gerc K.: Niepełnosprawność powodem wykluczenia, [w:] Duda M., Gulla B. (red.) „Przeciwko wykluczeniu społecznemu", Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 123 – 140.
Gerc K.: Preferencja wartości jako modyfikator postaw wobec choroby u młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, [w] Makiełło – Jarża G., Gajda Z. (red.), „Ból i cierpienie, Acta Academiae Modrevianae", Kraków 2008, s. 57 – 75.
Gerc K.: Funkcjonowanie rodziny a model komunikacji ucznia z nauczycielem w warunkach organizacji wychowującej, [w:] G. Makiełło - Jarża (red.) „Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny", Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 215 – 232.
Gerc K.: Uwarunkowania rozwoju emocjonalnego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w kontekście funkcjonowania rodziny [w:] Akimjak A., Budzowski K. (red.) „Polska Słowacja Świat – Rodzina wybrane problemy współczesności", Wyd. Oficyna AFM, Kraków 2008, s. 29 – 39.
Gerc K.: Preferencja kultury organizacji wychowującej oraz jej wpływ na postawę wobec choroby u młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, [w:] E. Augustyniak (red.) „Kultura organizacyjna szkoły", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 163 – 172.
Gerc K.: Podmiotowe i społeczne determinanty preferowanego przez młodzież niepełnosprawną typu organizacji wychowującej, [w:] R. M. Sigwa, A. Guzik (red.) „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji", wyd. Oficyna AFM, Kraków 2009, s. 209 – 232.
Gerc K., Ziółkowska A., Jurek M.: Style funkcjonowania interpersonalnego jako modyfikator wzorców zachowań prozdrowotnych młodzieży, [w:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.), „Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne" tom III, Wydawnictwo - Drukarnia BEST – PRINT na zlecenie KUL, Lublin 2009, s. 20 – 38.
Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka [w:] K. Janowski, M. Artymiak (red.) „Człowiek chory – Aspekty biopsychospołeczne". Tom 4, Wyd. Polihymnia, Lublin (2009), str.283-295.
Gerc K.: Wspieranie rozwoju dziecka – od genetyki do indywidualnego doświadczenia, [w:] B. Gulla, M. Duda (red.) „Silna Rodzina", Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2009, s. 60 – 73.
Gerc K.: Potencjał profilaktyczny rodziny – szanse i niewykorzystane możliwości, [w:] M. Duda, B. Gulla (red.) „Dziecko a świat dorosłych", Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2009, s. 121 – 136.
Gerc K.: Doświadczenie przemijania i śmierci w perspektywie psychologicznej, [w:] G. Makieło – Jarża (red) „Ból i cierpienie, Acta Academiae Modrevianae", Kraków 2009, s. 29 – 46.
Gerc K.: Studium porównawcze uwarunkowań postaw rodzicielskich w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością dziecka w świetle badań z lat 1997 i 2009, [w:] G. Makieło – Jarża (red.) „W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej", Wyd. AFM, Kraków 2009, s. 193 – 210.
Gerc K.: Preferencja kultury organizacji wychowującej a podmiotowość dziecka, [w:] Adamek J., Grochowalska M., Żmijewska E. (red.) „Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej", Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 29 – 44.
Gerc K.: Hierarchia młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] „Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia", Makiełło – Jarża G. (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 89 - 108.
Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.: Uwarunkowania zachowań antyspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] L. Golińska, E. Bielawska – Batorowicz (red.) „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Rodzina i praca – relacje w warunkach kryzysu",  , Wyd. Naukowe UŁ, Łódź  2011, s. 31 – 47.
Gerc K., Pasternak A., Jurek M.: Autorytet nauczyciela w percepcji młodzieży szkół krakowskich - studium empiryczne, [w:] Augustyniak E. (red.), „Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się", Wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2011, s. 113 – 123.
Gerc K.: Idea dwupodmiotowości w przestrzeni komunikacji, relacji i dialogu wychowawczego, [w:] Piasecka B. (red.), „O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia",   Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 27 – 43.
Gerc K.: Niepełnosprawność ruchowa oraz jej wpływ na rozwój dziecka – determinacja biofizjologiczna a tendencje rozwojowe, [w:] Piasecka B. (red.), „O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 63 – 82.
Gerc K.: Rozwój osób z autyzmem – charakterystyka wybranych metod terapii, [w:] „Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne", B. Gulla, M. Borkowska (red.), Wyd. św. Stanisława, Kraków, 2012, s. 222 – 251.
Gerc K.: Wielopodmiotowość relacji rodzic – uczeń– nauczyciel a problem kształtowania się kultury organizacji wychowującej, [w:] „Wybrane zagadnienia teorii i praktyki wychowania", Z. Zasłona (red.), Wyd. Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012, s. 36 – 56.

Conference proceedings

Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2010). Inhibitory dysfunction in ADHD children: A behavioral and ERP study. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2010). An ERP auditory oddball study of attention deficit hyperactivity disorder. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
Senderecka M., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak R., Grabowska A. (2011). Response inhibition, cognitive control and error detection in ADHD children: A behavioral and event-related potentials study. Psychophysiology, 48 (S1), 87.
Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2011). Automatic and controlled processing in children with ADHD: An event-related potentials study of an auditory oddball task. Psychophysiology, 48 (S1), 93.


Bogusława Piasecka, Ph. D.

Areas of interest – Developmental and educational psychology:
-    the functioning in two most important human life's areas: in family and at work
-    the redefinition of the family and work-related roles as well as the renegotiation of social contracts referring to the division of work between males and females

Publications
Przetrwać w placówce, kultura organizacyjna, stres pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Wydawnictwo UJ, Kraków (2009), s. 148
Między rodziną a pracą, [w:] Golińska L., Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź (2008), s. 445-453
Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area,[w:] "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17/4A, s. 134-139, [współautorzy: K.Gerc, I.Sikorska]
Diagnosing Family In Systemie Therapy, a Case Study Based o the Family Model by S.Fleck, [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17/4A, s. 298-302, [współautorzy: K.Gerc, I.Sikorska]
Adolescence crisis and attitude towards values, [w:] "Family Medicine & Primary Care Review", 2008, 10/4, s. 1330-1335, [współautorzy: K.Gerc, I.Sikorska]
Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka, [w:] Janowski K., Artymiak M.,(red.), Człowiek chory Aspekty biopsychiczne, t.4, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin (2009), s. 283-299, [współautorzy: K.Gerc, I.Sikorska]
Kultura organizacji wychowujących. Opis badań ilościowych przeprowadzonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Augustyniak E. (red.), Kultura organizacyjna szkoły, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (2009), s. 153-163.
Autorytet rodzicielski, studium przypadku – opis procesu terapii rodziny, [w:] Makieło-Jarża G. (red), W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków (2009), s. 235-246.
Somatoterapia w szkołach psychoterapii?, [w:] Brytek-Matera A.(red.), Ciało w dobie współczesności, Engram Difin S.A., Warszawa (2010), s.226-238.

Popular science papers

Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu, Poradnik dla rodziców i wychowawców, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa (2009), s.76, [współautorzy: B.Bętkowska-Korpała, J.Ryniak]
O wychowaniu pragmatycznym, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr1/55, s. 9-11
Model pracy diagnostyczno-terapeutycznej i profilaktycznej z uczniem z zaburzeniami zachowania, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr1/55, s. 13-15, [współautorka: A. Apanasowicz]
Kultura organizacji uczących i wychowujących, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr 3/57, s. 6-7
Relacja rodzice dziecko. Zależność jako warunek ukształtowania się niezależności, "Hejnał Oświatowy" 2004, Nr1/59, s.12-13.


Iwona Sikorska, Ph. D.

Areas of interest:
-    life-span developmental psychology
-    clinical psychology of children and youths
-    philosophical anthropology

Publications
Books

Sikorska, I. (2011). Bufory stresu. Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące właściwości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sikorska, I. (2008). Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka.. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
Sikorska, I., Grygier, U.  (2007). Mój uczeń pracuje inaczej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych  potrzeb uczniów w szkole ogólnodostępnej. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur

Chapters

Sikorska, I. (2014). Theoretical models of resilience and resilience measurement tools in children and young people. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). Health and resilience. s. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piasecka, B., Gerc, K. , Sikorska, i. (2014). Siblings- a retrospective analysis of deidentification processes. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). Health and resilience. s.101-117. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kamysz, K., Sikorska, I. (2012). O stymulujących wartościach innowacji plastycznych w edukacji". Książka XXI wieku. W: Sztuka wychowania. Nowy Sącz: WSZ
Wasilewska, M. ,Gerc,  K., Kuleta, M., Piasecka, B., Sikorska, I. (2012). Chosen Aspects of Family Background and Aggressive Behaviour of Younger Schoolchildren . In: A. Borzęcki (Ed.). Environment, Hygiene and Public Health, 279-291. Lublin: Medical University of Lublin
Sikorska,I. , Wasilewska, M., Piasecka, B., Gerc, K.(2012).  Participants in bullying -  threats to the further emotional and social development . In: A. Borzęcki (Ed.)Environment, Hygene and Public Health , s. 466-482. Lublin: Medical University of Lublin
Piasecka, B., Gerc, K., Sikorska, I,. Wasilewska, M.(2012). The importance of family and school context of peer bullying, In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health s. 204-216, Lublin: Medical University of Lublin
Gerc, K.,  Piasecka, B., Wasilewska, M,. Sikorska,L.(2012). Aggressiveness and parent's emotional intelligence as indicators of violent behaviour in younger school – age children. In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health, s. 36- 50. Lublin: Medical University of Lublin
Sikorska, i. (2012). Trauma in child's life-reaction to painful experience. In: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuteta (Ed.). Reflactions on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development. S. 19-39. Kraków: Kontekst
Sikorska, I. (2012). Czy systemy pedagogiczne powinny się integrować? Aktualność pedagogiki Marii Montessori w świetle doniesień współczesnej psychologii. W: B. Surma (red.).  s.13-37. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
Sikorska, I. , Piasecka B., Gerc K. (2011). Psychological factors that prevent children and youths against addictions. In: A. Borzęcki (red.),  Men – Health– Environment. , s. 431 – 446. Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie
Piasecka,B. ,Sikorska,I., Gerc, K., Czachura, I.,( 2011).  The application of integration models family therapy – a case study, in: A. Borzęcki  (red.), Men – Health – Environment. ,  s. 327-340.Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie
Sikorska, I. (2011). Psychologiczne aspekty zaburzeń zachowania u dzieci. [w:]  K.Biel (red). Dziecko zagrożone wykluczeniem. S. 39-75. Kraków: WAM
Sikorska, I. (2011). Towarzyszyć w rozwoju czyli jak wspierać dzieci i młodzież. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11-29
Sikorska, I. (2011). Edukacja alternatywna- bogactwo różnorodności. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-65
Gerc, K., Piasecka, B., Sikorska, I. (2011). Uwarunkowania zachowań antyspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny" [w:] E. Bielawska - Batorowicz (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Rodzina i praca - relacje w warunkach kryzysu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ss. 15
Sikorska, I.( 2011). Doznaję i poznaję czyli ciało osobowe. W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. s. 61-72. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu
Sikorska, I.(2011). Miejsce ciała w hierarchii wartości młodzieży. S.217-226 W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu
Sikorska, I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str.132-149. Warszawa: Difin
Sikorska, I.; Sawicka, J.; Smiatek, B.; Sulik, K.; Węglowska-Król, K. (2010). Po co młodym ludziom modyfikacje ciała? W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str. 149 - 174. Warszawa: Difin
Sikorska, I. (2010). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo PAT
Sikorska, I., Miklewska, A. (2009). Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym. [w]: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 3, s. 152-167. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej
Sikorska, I., Piasecka ,B., Gerc, K. (2009). Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka. [w]: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 4, s. 283- 299. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej
Sikorska, I. (2008). Ja cielesne w biegu życia. [w]: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red). W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sikorska I. (2008). Wzmacnianie odporności dzieci młodzieży jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym. [w]: Przeciw wykluczeniu społecznemu. B. Gulla, M. Duda (red). Kraków: Wydawnictwo PAT
Sikorska, I. (2007). Jak ruch może stymulować rozwój? [w]: M. Królica, Piwowarska E., Skoczylas-Krotla E. (red.) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku – wyzwania i konteksty. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza
Sikorska, I. (2007).Doświadczenie własnego ciała w biegu życia. W: H. Wrona-Polańska (red). Stres-zdrowie-choroba. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
 Sikorska, I., Klimas-Kuchtowa, E. Karpińska-Ochałek, M. (2007). Pozytywne  wartościowanie jakości życia a preferowanie ryzyka w pracy zawodowej.  [w]: R. Derbis (red).Jakość życia- od wykluczonych do elity. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza
Sikorska, I. (2003). Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogikach  Rudolfa Steinera i Marii Montessori. [w]: K. Gąsiorek (red.).O komunikowaniu się w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym. S. 91-103Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP
Papers

Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.(2012). Zanieczyszczenie ekologiczne terenu zamieszkania oraz jego wpływ na zaistnienie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1): s. 55-61. ISSN 1895-4316, punktacja MNiSW: 6; Index Copernicus; 4,46
Sikorska, I., Miklewska, A. (2010). Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka. Wychowanie w przedszkolu. Nr 5, Str. 8-16
Piasecka B., Sikorska I., Gerc K. (2008), Diagnosing Family in Systemic Therapy, a Case Study Based on the Family Model by S.Fleck, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A
Gerc K., Piasecka B. Sikorska I. (2008), Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A
 Sikorska I. , Piasecka B.,  Gerc K. (2008). Adolescence crisis and attitude towards values. Family Medicine & Primary Care Review. 4/2008
Sikorska, I. (2007). Nowe wyzwania dla stymulowania rozwoju dziecka. Sztuka leczenia. 1-2/tom XIV, str, 35-40
Sikorska, I. (2007). Refleksje nad stymulowaniem rozwoju dziecka. Psychologia w szkole, 3//2007. str. 81-89
Sikorska, I.(2005). Różnorodność kontekstów społecznego rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), Tom 10, nr 1, str.31-43
Sikorska, I. (2004). Rozwój kreatywności dziecka a mikrosystem edukacyjny. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004), Tom 9, nr  4, str. 71-85
Sikorska, I. (2004). Soziales Engagement des Kindes im Freispiel. Materiały pokonferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Play and Education.  Kraków : Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej AP (Wydanie na nośniku CD w j. niem.)
Sikorska, I. (2003).Refleksje nad ludzkim rozwojem . Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA. 2003/ 3, str.. 16-20
Sikorska, I. (2002) Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 8, nr 1, str. 69-81.
Sikorska, I. (2002).Zaproszenie do przyjaznego świata. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA  . 2002/ 3, str. 24-30
Sikorska, I. (2001).Profilaktyka już od przedszkola?. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA 2001/3, str.30-34.
Sikorska, I. , Strzępek, B. (2000). Jeden dzień z przedszkola Montessori. Wychowanie w przedszkolu. Nr 6/2000, str. 362-367


Monika Wasilewska, Ph. D.

Areas of interest – developmental and clinical psychology:
-    the possibilities and limitations of human development in contemporary world
-    coping with the crisises arising at particular life stages
-    the factors and processes facilitating the optimal functioning in interpersonal relationships and enabling full self-realisation

Books
Wasilewska-Pordes, M. (2000). Depresja porodowa, Kraków: wyd. Radamsa

Papers

Wasilewska, M. (w druku). Wpływ transmisji międzypokoleniowej na podejmowanie ról społecznych przez kobiety w okresie wczesnej dorosłości.
Kuleta, M., Wasilewska, M. (w druku). Kategorie szczęścia i cierpienia w refleksji nad własnym życiem osób u progu dorosłości - wobec idei hedonistycznych współczesnej kultury masowej (oddane do druku we wrześniu 2005 r. do kwartalnika Psychologia Rozwojowa)
Krzemionka-Brózda, D, Wasilewska, M. (w druku). Środowiskowe i tożsamościowe korelaty nadwagi u młodych kobiet.
Wasilewska, M. (w druku). Depresja jako "ucieczka" przed wyzwaniami dorosłości - refleksje terapeutyczne.
Wasilewska, M., Trzópek, J. (w druku). Wpływ przekazów rodzinnych na stosunek do podejmowanych ról społecznych przez kobiety u progu dorosłości.
Wasilewska, M., Krzemionka-Brózda, D. (w druku). The Meaning of Transgenerational Transmission for the Social and Emotional Functioning of Women of 25 to 30.
Wasilewska, M., Kuleta, M. (2006). Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłość. Państwo i Społeczeństwo 2/2006
Krzemionka-Brózda, D., Wasilewska, M., Kuleta, M. (2006). Psychological and Enviromental Determinants of Overweight Problems among Young Women. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part II, s. 371-376.
Kuleta, M., Krzemionka-Brózda, D., Wasilewska, M. (2006). The Influenceof Sociocultural Factors on Body Image - Healthy Sociocultural and Personality Factors on Body Image - Healthy Implikations. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part II, s. 1669-1674.
Wasilewska, M., Kuleta, M, Krzemionka-Brózda, D. (2006). Family Enviroment and Depression Whilst Entering Adulhood. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part V, s. 1669-1674.
Wasilewska, M. (2005). Trudności z opuszczaniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi, Państwo i Społeczeństwo V: nr 3.
Kuleta, M., Wasilewska, M. (2005). Sens cierpienia, sens życia. Analiza jakościowa indywidualnych doświadczeń. [w:] G. Makiełło-Jarża (red.)Ból i cierpienie. Kraków: Acta Academiae Modrevianae.
Wasilewska, M. (2003). Stany depresyjne u kobiet w okresie okołoporodowym jako jedna z przyczyn sytuacji kryzysowej w rodzinie. [w:] D. Jasiecka, K. Mudyń (red.) Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna- nowe ujęcia i możliwości. Toruń: wyd. A. Marszałek.
Wasilewska, M. (1999). Nauczyciele szkół podstawowych i średnich wobec problemu nauczania w systemie integracyjnym. Dziecko w kręgu integracji. nr 59, Warszawa.
Wasilewska, M., (1999). Postawy przyszłych nauczycieli wobec nauczania integracyjnego a wybrane cechy osobowości. Dziecko w kręgu integracji. nr 59, Warszawa.
Wasilewska, M., Kulczycki, J. (1999). Rozwijanie kompetencji zawodowych kandydatów na nauczycieli w Studium Pedagogicznym UJ - na przykładzie zajęć fakultatywnych. [w:] Cele kształcenia w edukacji szkolnej. Opole
Wasilewska, M. (1998). Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym a nauczanie geografii. Kwartalnik Geograficzny. nr 2 (6)/98.
Makieło-Jarża, G., Wasilewska, M., Figarska, M. (1998). Charakterystyka psychologiczna nauczycieli pracujących w różnych typach szkół podstawowych (masowych i specjalnych) [w:] T. Lewowicki, A. Zając (red.) O przemianach w edukacji. Rzeszów.
Wasilewska, M. (1997). Konferencja badań nad edukacją Sevilla 1996. Edukacja 2/1997
Wasilewska, M., Adamiec, A., Pająk-Bener, D. (1996). Cechy i aspekty funkcjonowania emocjonalnego i społecznego kandydatów na nauczycieli. Księga Pamiątkowa z okazji 75-lecia założenia Studium Pedagogicznego UJ "1921 - 1996 Tradycja i Wyzwania". Kraków.
Wasilewska, M. (1995). Wpływ rozwoju psychofizycznego dzieci na percepcję środków dydaktycznych. Człowiek a Środowisko.
Wasilewska, M. (1995). Postępy psychoterapii-psychoterapia a edukacja. Edukacja nr 3