The Department of Crisis Intervention and Psychotherapy

 

GROUP MEMBERS

 

Director: Ryszard Stach, Ph.D, dr. hab, JU prof.

  • Dorota Kubacka Jasiecka, Ph.D., dr.hab, professor emeritus
  • Anna Kopczyńska-Tyszko, Ph.D.
  • Eliza Krzanowska, Ph.D.
  • Małgorzata Kuleta, Ph.D.
  • Piotr Passowicz, Ph.D.
  • Piotr Słowik, Ph.D.

 

 

AREAS OF INTERESTS

Ryszard Stach, Ph.D. in Pharmacology, dr hab., JU prof. Professor Stach completed his Masters degree in Psychology at the Jagiellonian University in 1968. The same year he joined the Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences in Krakow, where he conducted research on the mechanisms of epilepsy and, later, on antidepressant medications. He received the doctorate (Ph.D) degree in Pharmacology in 1974. Since 1984, he has been on the faculty of the Institute of Psychology of the Jagiellonian University in Krakow conducting research on the relationship between alcohol dependence and depression, as well as research in the area of social psychology. He obtained a degree of dr. hab. for his research on optimism in 2008. His current research interests are in the area of neural basis of moral behavior and empathy.

 

Dorota Kubacka-Jasiecka, Ph.D. in Clinical Psychology, dr.hab. Dr. Jasiecka's research interests focus on the conditions and mechanisms of aggression and self-destructive behaviors as well as on the issues related to crisis and crisis intervention. She is a coordinator and lecturer of the postgraduate studies in Psychology of Crisis and Crisis Intervention. She holds two certificates in crisis intervention from the Polish Psychological Society and the Crisis Intervention Society.

 

Anna Kopczynska-Tyszko, Ph.D. in Psychology, senior lecturer, therapist. Dr. Kopczyńska-Tyszko's theoretical and practical interests focus around various forms of therapy, particularly integrational psychotherapy and crisis intervention. This also the area of her teaching interest. She holds South African certificate in psychotherapy.  

 

Eliza Krzanowska, Ph.D. in Clinical Neuropsychology, assistant professor. Dr. Krzanowska is a clinical neuropsychologist with clinical and research interests in the area of cognitive aging as it relates to both normal aging and dementia. She is particularly interested in cognitive, psychological and behavioral factors that predict successful aging and cognitive health in older adults. Other research interests include individual differences in sensitivity to pain and analgesia.

 

Małgorzata Kuleta, Ph.D. in Clinical Psychology, assistant professor, psychotherapist, crisis intervention counselor, supervisor. Dr. Kuleta's clinical and research interests are in the area of trauma, crisis analysis, and crisis intervention and treatment. Dr. Kuleta specifically focuses on the analysis of identity and core conflict in personal narrative as used in short-and-long-term psycho-dynamic therapy.

 

Piotr Passowicz, Ph.D. in Clinical Psychology, assistant professor, individual and group therapist, crisis intervention counselor, coach. Dr. Passowicz' clinical and research interests are in the area of social influence and social impact psychology oriented towards the development of inter-personal and intra-personal skills (interpersonal training). His other interests are in the community health and individual and system-based, change-oriented crisis intervention. 

 

Piotr Słowik, Ph.D. in Clinical Psychology, assistant professor, sociologist. Dr. Słowik's research interests focus on clinical psychology, psychopathology, and health psychology. He is currently involved in research on psychological and social resources that promote healthy functioning and decrease the effects of stress in crisis situations. He is also a therapist, crisis counselor and interpersonal coach.

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

General Topic:

  "Failures and deficits in adaptation to socio-cultural change at a time of transformation, and the process of coping with stress, crisis and trauma- their determinants  

   and consequences.(Implications for research and practice intervention in crisis and therapy)".

 

Specific Topics:

1. Empathy as a resource - its role and importance in coping with crisis. (Ryszard Stach )

2. The role of individual and psychosocial resources in coping with stress. (Piotr Słowik)

3. Psychology and life adaptation of the generation of a transformation time. ( Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz, Anna Kopczyńska-Tyszko)

4. Early trauma experience - causes, psychopathology and therapy. (Małgorzata Kuleta)

 

Monographies in progress:

1. Kubacka-Jasiecka, D. & Passowicz, P. (Eds.), Prevention and crisis intervention in the community - Contexts of exclusion, stigma, and violence.

2. Kubacka-Jasiecka, D. & M. Kuleta, M. (Eds.), Trauma - theory and therapy. 

 

 

PUBLICATIONS

Kubacka-Jasiecka D.  (2010) Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa, Wyd.Akademickie i Profesjonalne (monografia).
 

Kubacka-Jasiecka D.  (2013) O niektórych patomechanizmach
międzypokoleniowej transmisji przemocy partnerskiej i domowej. s.
55-84./w/ K.Mudyń (red), W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji
wzorców zachowań, postaw i wartości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek.
 

Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (2014), (red.), Kryzysy i ich
przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej. Toruń.
 Wyd. Adam Marszałek.(monografia)
 

Kubacka-Jasiecka D. : Opracowanie własne w monografii: Psychosocjokulturowy paradygmat
interwencji  kryzysowej. Teoria i praktyka interwencji, s. 190-214.

Kubacka-Jasiecka D. , Kuleta M. (red.):  W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Wyd. UJ, Kraków, 2008;

Kubacka-Jasiecka D. , Kuleta M. (eds.):  Reflections on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development. Wyd. Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków, 2012

Kuleta M.: Kryzysy życiowe z perspektywy krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej. „Psychoterapia", nr 12 (161),  2012 rok , s. 41-53

 

Kuleta M.: Terapeutyczna wartość mitu w sytuacjach krytycznych. W: Aleksandra Tokarz (red.): Pamięć, Osoba, Osobowość. Wydawnictwo UJ, Kraków 2011 (s. 217-236)

 

Passowicz P., Wysocka-Pleczyk M. (2007) Nierówności społeczne a społeczno-kulturowe podłoże kryzysów w ujęciu interwencji kryzysowej opartej na modelu Lee Ann Hoff. w: J.Klebaniuk (red.) Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne. ENETEIA: Warszawa, s.521-532

Passowicz P. Słowik P. Kawala J. Types of motivation to overcome alcohol dependence  in: Borzęcki A. (red.) Environment and human health, Lublin 2009 ss. 264-279

Passowicz, P., Wysocka-Pleczyk, M. (2010). Ambiwalencja postaw wobec ofiar przemocy i jej związek z wykluczaniem społecznym. (w:) K.Popiołek, A.Bańka (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, ss.96-107

Passowicz P., Słowik P., Adolescence as a time of a specific struggle against a developmental crisis from the perspective of the environmental model of crises and crisis intervention by L.A. Hoff, W: Borzęcki Andrzej (ed.), Environment, Hygiene and Public Health, Publisher Medical University of Lublin, Lublin, 2012, ss.444-454.

Passowicz P., Słowik P., Analysis of selected aspects of the macrosocial environment as a basis for deviant behaviors of the polish youth based on Lee Ann Hoff's model of crisis, W: Borzęcki Andrzej (ed.), Environment, Hygiene and Public Health, Publisher Medical University of Lublin, Lublin, 2012, ss.455-465.

 

 

Passowicz P., Słowik P., Certain Social Environment Factors Affecting the Lifestyle of Students in Poland, "Polish Journal of Environmental Studies", Vol.16, No 5C, Part II, 2007, ss. 467-473.

 

Słowik P., Wysocka-Pleczyk M., Characteristics of Health Behaviours in Adults, "Polish Journal of Environmental Studies", Vol.16, No 5C, Part II, 2007, ss. 573-577.

Słowik P., Sense of coherence versus negative emotions and styles of coping with stress in patients with somatic illnesses, W: I. Jackowska, M. Iskra, A. Borzęcki, K. Sztanke, (red.), Higieniczno-Środowiskowe uwarunkowania zdrowia, Wyd. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, 2008, ss. 364-372.

 

Słowik P, Passowicz P., Juvenile Delinquency in Poland: Psycho-Social Conditions, in: Piotrowski P. (ed.), Understanding Problems of Social Pathology, Amsterdam - New York, NY, 2006, ss.97-116,

 

Słowik P., Correlation between negative emotions and coping with stress in patients with somatic illnesses, W: A. Borzęcki (ed.), Man-Made Environmental Changes, Wyd. UM w Lublinie, Lublin, 2010, ss.125-136.

 

Słowik P., Psychological factors versus health and strategies of coping with stress in patients with somatic illnesses, W: A. Borzęcki (ed.), Man-Healf- Environment, Wyd. Expol, Lublin, 2011 ss. 463-476.

 

Słowik P., Przeżywane emocje negatywne a strategie radzenia sobie ze stresem u pacjentów chorych somatycznie, Problemy Higieny i Epidemiologii, t.92, nr 4, 2011, ss.717-724.

 

Słowik P., Passowicz P., The function and importance of psychological interventions in the treatment of in patients with somatic diseases,  W: Borzęcki Andrzej (ed.), Environment, Hygiene and Public Health, Publisher Medical University of Lublin, Lublin, 2012, ss. 432-443.

Słowik P., Chory somatycznie wobec własnej choroby – propozycje pomocy psychologicznej, w: Kubacka-Jasiecka D. (red.), Wybrane problemy zmagania się ze stresem, „Prace Psychologiczne", Zeszyty Naukowe, nr., 12, UJ, Kraków, 1995, ss.105-122.

Słowik P, Wysocka-Pleczyk M., Poczucie koherencji a style i sposoby radzenia sobie, w: „Sztuka leczenia", t.4, nr.1, 1998, ss.43-48.

Słowik P., Wysocka-Pleczyk M., Wpływ poczucia koherencji na radzenie sobie w zależności  od płci, w: „Sztuka leczenia", t.5, nr.3, 1999, ss.83-88.

Słowik P., Rola psychologicznej interwencji w kryzysie wywołanym przez chorobę somatyczną i hospitalizację, w: Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003, ss.194-214.

 

Stach R. :  „Uzależnienie od alkoholu a depresja"  (1991) Wyd. UJ, Kraków

Stach R. : „Optymizm" (2006) Wyd. UJ, Kraków

Stach R. : „Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych (2012). Wyd. UJ Kraków.

Wysocka-Pleczyk, M., Passowicz, P. (2007). Możliwości zapobiegania rozwojowi PTSD u świadków katastrof. (w:) Popiołek K., Bańka A. (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożenia. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, ss.252-266

 

Wysocka-Pleczyk M., Słowik P., Poczucie sensu życia i style radzenia sobie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, Problemy Higieny i Epidemiologii, t.93, nr 4, 2012, ss.771-778.

 

 

OTHER INFORMATION

 

All members of the group hold numerous professional certifications and licenses in individual therapy, group therapy, psychodrama and crisis intervention counseling.