Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Monika Wasilewska

dr Monika Wasilewska

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

Pokój: 1.318

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 22

E-mail: monika_wasilewska@op.pl
             monika.wasilewska@uj.edu.pl

Obszar moich zainteresowań koncentruje się głównie wokół wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, oraz psychologii klinicznej. Wspólnym wątkiem dla obu tych dziedzin psychologii jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z możliwościami i ograniczeniami rozwoju człowieka w dzisiejszym świecie. Szczególnie interesuje mnie radzenie sobie z kryzysami pojawiającymi się na poszczególnych etapach życia, od czego jest uzależnione lepsze bądź gorsze funkcjonowanie w świecie, podejmowanie bądź nie podejmowanie różnych ról społecznych. Perspektywą teoretyczną, która jest mi szczególnie bliska i którą posiłkują się rozpatrując interesujące mnie zagadnienia jest ujęcie systemowe, w którym kontekst rodzinny jest niezwykle istotny. W myśl tego paradygmatu poszczególne jednostki tworzące rodzinę stanowią system, którego elementy oddziaływają na siebie, wpływając na swoje zachowanie, przeżywanie itp. Analizując funkcjonowanie człowieka w życiu, nie można pomijać tych rodzinnych uwarunkowań, bowiem bez zrozumienia tych wzajemnych zależności niemożliwe jest zrozumienie poszczególnych jednostek.

Staram się łączyć moje zainteresowania naukowe z problemami dla ludzi ważnymi i aktualnymi w naszej zmieniającej się rzeczywistości. Kontynuując moje zainteresowania podejmuję kwestię określenia czynników i scharakteryzowania procesów sprzyjających jak najlepszemu funkcjonowaniu człowieka w relacjach z innymi ludźmi, a także stwarzającymi możliwość jak najpełniejszej samorealizacji.

Zdobyte przeze mnie doświadczenie i praktyka w zawodzie psychoterapeuty, stawiają przede mną nowe problemy i dostarczają mi wciąż nowych pytań, na które odpowiedzi chciałabym poszukać w swoich badaniach, mając nadzieję, że przyczynią się do skuteczniejszej pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.

 • Wasilewska-Pordes, M. (2000). Depresja porodowa, Kraków: wyd. Radamsa
 • Wasilewska, M., Lubelska, M. (1996). Geografia - program kształcenia geograficznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Kraków: Komisja Dydaktyki Geografii PTG.
 • Wasilewska, M., Lubelska, M. (1996). Podstawy programowe - do nauczania geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 • Wasilewska M, Tomanek P., (2018)  Psychologiczne i kulturowe aspekty mitów i przekazów rodzinnych w kontekście ich wpływu na procesy postrzegania i interpretacji rzeczywistości – perspektywa interdyscyplinarna, s. 393-415. SŁOWIANIE. KULTURA. JĘZYK Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich (red. Doroty Dziadosz i Agnieszki Krzanowskiej, Szczecin.
 • Kuleta M, Wasilewska M. (2016) Rola i znaczenia przekazów rodzinnych w pokonywaniu kryzysów życiowych. ss.73-91. Kraków Jagiellonian University Press.. ss.181-193. Oficyna Wydawnicza AFM,
 • Wasilewska M., Kuleta M. (2016). Choroba jako kryzys utraty w systemie rodzinnym ss. 141-148.  Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Kuleta M, Wasilewska M. (2015). Wpływ paretyfikacji doświadczanej w dzieciństwie na postawę wobec własnego dziecka : (na przykładzie doświadczeń z własnej praktyki psychoterapeutycznej). w; A.Borzęcki (red) Higiena, zdrowie w XXI wieku. ss. 109-117. Lublin, Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Wasilewska M., Kuleta M., (2015). Rodzaj parentyfikacji a poziom dojrzałości mechanizmów obronnych, w; A.Borzęcki (red) Higiena, zdrowie w XXI wieku. ss. 78-87. Lublin, Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Wasilewska M., Kuleta M., (2015).  Parentification and psychological resilience : the example of maturity levels of defense mechanisms, w; Ostrowski T. (red.) Resilience
 • Wasilewska M., Kuleta M., (2014). Charakterystyka systemów rodzinnych, w których występuje zjawisko parentyfikacji, w; A.Borzęcki (red) Higiena i środowisko a zdrowie człowieka, ss. 46-54 Lublin, Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Kuleta M, Wasilewska M. (2014)  Konsekwencje zdrowotne zjawiska parentyfikacji. w; A.Borzęcki (red) Higiena i środowisko a zdrowie człowieka, ss. 29-37, Lublin, Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Wasilewska, M. (w druku). Wpływ transmisji międzypokoleniowej na podejmowanie ról społecznych przez kobiety w okresie wczesnej dorosłości.
 • Kuleta, M., Wasilewska, M. (w druku). Kategorie szczęścia i cierpienia w refleksji nad własnym życiem osób u progu dorosłości - wobec idei hedonistycznych współczesnej kultury masowej (oddane do druku we wrześniu 2005 r. do kwartalnika Psychologia Rozwojowa)
 • Krzemionka-Brózda, D, Wasilewska, M. (w druku). Środowiskowe i tożsamościowe korelaty nadwagi u młodych kobiet.
 • Wasilewska, M. (w druku). Depresja jako "ucieczka" przed wyzwaniami dorosłości - refleksje terapeutyczne.
 • Wasilewska, M., Trzópek, J. (w druku). Wpływ przekazów rodzinnych na stosunek do podejmowanych ról społecznych przez kobiety u progu dorosłości.
 • Wasilewska, M., Krzemionka-Brózda, D. (w druku). The Meaning of Transgenerational Transmission for the Social and Emotional Functioning of Women of 25 to 30.
 • Wasilewska, M., Kuleta, M. (2006). Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłość. Państwo i Społeczeństwo 2/2006
 • Krzemionka-Brózda, D., Wasilewska, M., Kuleta, M. (2006). Psychological and Enviromental Determinants of Overweight Problems among Young Women. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part II, s. 371-376.
 • Kuleta, M., Krzemionka-Brózda, D., Wasilewska, M. (2006). The Influenceof Sociocultural Factors on Body Image - Healthy Sociocultural and Personality Factors on Body Image - Healthy Implikations. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part II, s. 1669-1674.
 • Wasilewska, M., Kuleta, M, Krzemionka-Brózda, D. (2006). Family Enviroment and Depression Whilst Entering Adulhood. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15, No. 2B, Part V, s. 1669-1674.
 • Wasilewska, M. (2005). Trudności z opuszczaniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi, Państwo i Społeczeństwo V: nr 3.
 • Kuleta, M., Wasilewska, M. (2005). Sens cierpienia, sens życia. Analiza jakościowa indywidualnych doświadczeń. [w:] G. Makiełło-Jarża (red.)Ból i cierpienie. Kraków: Acta Academiae Modrevianae.
 • Wasilewska, M. (2003). Stany depresyjne u kobiet w okresie okołoporodowym jako jedna z przyczyn sytuacji kryzysowej w rodzinie. [w:] D. Jasiecka, K. Mudyń (red.) Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna- nowe ujęcia i możliwości. Toruń: wyd. A. Marszałek.
 • Wasilewska, M. (1999). Nauczyciele szkół podstawowych i średnich wobec problemu nauczania w systemie integracyjnym. Dziecko w kręgu integracji. nr 59, Warszawa.
 • Wasilewska, M., (1999). Postawy przyszłych nauczycieli wobec nauczania integracyjnego a wybrane cechy osobowości. Dziecko w kręgu integracji. nr 59, Warszawa.
 • Wasilewska, M., Kulczycki, J. (1999). Rozwijanie kompetencji zawodowych kandydatów na nauczycieli w Studium Pedagogicznym UJ - na przykładzie zajęć fakultatywnych. [w:] Cele kształcenia w edukacji szkolnej. Opole
 • Wasilewska, M. (1998). Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym a nauczanie geografii. Kwartalnik Geograficzny. nr 2 (6)/98.
 • Makieło-Jarża, G., Wasilewska, M., Figarska, M. (1998). Charakterystyka psychologiczna nauczycieli pracujących w różnych typach szkół podstawowych (masowych i specjalnych) [w:] T. Lewowicki, A. Zając (red.) O przemianach w edukacji. Rzeszów.
 • Wasilewska, M. (1997). Konferencja badań nad edukacją Sevilla 1996. Edukacja 2/1997
 • Wasilewska, M., Adamiec, A., Pająk-Bener, D. (1996). Cechy i aspekty funkcjonowania emocjonalnego i społecznego kandydatów na nauczycieli. Księga Pamiątkowa z okazji 75-lecia założenia Studium Pedagogicznego UJ "1921 - 1996 Tradycja i Wyzwania". Kraków.
 • Wasilewska, M. (1995). Wpływ rozwoju psychofizycznego dzieci na percepcję środków dydaktycznych. Człowiek a Środowisko.
 • Wasilewska, M. (1995). Postępy psychoterapii-psychoterapia a edukacja. Edukacja nr 3

 • Psychologia rozwojowa człowieka w biegu życia
 • Metodologia badań psychologicznych dzieci i młodzieży
 • Wykłady i warsztaty z systemowej terapii rodzin w ramach modułu specjalizacyjnego

 • Literatura współczesna, kino, teatr, sztuka współczesna i muzyka.
 • Uwielbiam podróżować (zwłaszcza po Francji), do moich ulubionych sportów, które staram się uprawiać w miarę wolnego czasu należą: narciarstwo, jazda na rowerze, jazda na rolkach, wspinanie.
 • Mam też męża i dwóch kochanych synów Józia (rocznik 1992) i Mikołaja (rocznik 2003) i to głównie oni wypełniają mi wolny czas.

Web Content Display Web Content Display