Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Krzysztof Gerc

dr Krzysztof Gerc

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

 

Pokój: 1.319

Telefon: (12) 664 56 30

e-mail:krzysztof.gerc@uj.edu.pl

Wizytówka w USOS web

 

 

 

 

 

 • Zagadnienia rozwoju psychicznego osób niepełnosprawnych w biegu ich życia oraz problematyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ujawniających deficyty rozwojowe
 • Problematyka wpływu kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania w oświacie i służbie zdrowia w szeroko rozumianym kontekście psychologii rehabilitacji oraz psychologii wychowawczej

 • Ostrowski, T. Sikorska I., Gerc K. (2015). Resilience and Health in a Fast-Changing World, (pp. 259) Kraków: Jagiellonian University Press, ISBN: 978-83-233-4026-3
 • Sikorska, I., Gerc, K., & Pawłowski, L. (2017). (red.), Sportowcy z niepełnosprawnością: aspekty psychologiczne i społeczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. ISBN: 978-83-65 208-81-1
 • Ostrowski, T., Piasecka, B. & Gerc K. (Eds.) (2018). Resilience and health: challenges for an individual, family and community. (pp. 217) Kraków: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-4394-3
 • Gerc, K., Piasecka B. (2020). Axiological conditions of mental resilience and health. (pp. 197) Kraków: Jagiellonian University.

 • Gerc K., Sikorska I., Piasecka B.: Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17/4A, s. 134 – 138.
 • Piasecka B, Sikorska I., Gerc K.: Diagnosing Family in Systemic Therapy, a Case Study Based on the Family Model by S. Fleck, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17/4A, s. 198 – 202.
 • Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Adolescence crisis and attitude towards values, [w:] "Family Medicine & Primary Care Review", 2008, 10, 4: s. 1330 – 1334.
 • Gerc K.: Współczesne determinanty zagrożeń rozwoju społecznego młodzieży – media a zjawisko nieprzystosowania społecznego, [w:] Studia Socialia Cracoviensia, Media i rodzina, tom 1, 2009, s. 57 – 70.
 • Senderecka M., Gerc K., Grabowska A., Chmylak R., Szewczyk J.: Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń uwagowych u dzieci z ADHD: analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball [w:] Czasopismo Psychologiczne, 2011, 17, s. 57-73.
 • Senderecka M., Grabowska A., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak, R.: Event-related potentials in children with attention deficit hyperactivity disorder: an investigation using an auditory oddball task [w:] International Journal of Psychophysiology, 2012, 85, 106 – 115.
 • Senderecka M., Grabowska A., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R.: Response inhibition of children with ADHD in the stop-signal task: an event-related potential study. [w:] International Journal of Psychophysiology, 2012, 85, 93 – 105.
 • Gerc K.: Preferencja wartości i postawa wobec choroby a cele życiowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo [w:] Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis Studia Pedagogica II, folia  108, red. D. Wolska, A. Mikrut, 2012, s. 101 – 109. 
 • Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.:  Zanieczyszczenie ekologiczne terenu zamieszkania oraz jego wpływ na zaistnienie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1), s. 55-61.
 • Gerc K.: Autyzm i zespół Aspergera jako zaburzenie neurorozwojowe – próba weryfikacji stanowisk naukowych w świetle przeglądu współczesnych badań, [w:] Sztuka Leczenia nr 3-4/2012, s. 33 – 46.
 • Gerc K., Jurek M.: Wspieranie rozwoju zdolności dziecka – o znaczeniu stymulacji środowiskowej,  Hejnał Oświatowy nr 12/128/2012, s. 7 – 9.
 • Gerc K. Jurek M.: O motywowaniu (nie tylko) zdolnego dziecka, Hejnał Oświatowy, Nr 3/131/2014, s. 26 – 29.
 • Gerc K., Jurek M: Tożsamość zawodowa nauczyciela – pomiędzy dążeniem do profesjonalizmu a gotowością budowania relacji międzyludzkich, Hejnał Oświatowy, Nr 10/136/2014, s. 3-6.
 • Piasecka B., Kozłowska-Piwowarczyk I., Gerc K. Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania, Psychoterapia 4 (175) 2015, s. 77-92 ISSN 0239-4170 (Print) ISSN 2391-5862 (Online)

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

 • Gerc K.: Bezpieczna szkoła – niezrealizowana idea czy oczekiwana rzeczywistość? Hejnał Oświatowy, Nr 1/149/2016 s. 6-8.
 • Gerc K.: „Cierpienie dziecka przewlekle chorego – oddziaływania psychologiczne wspierające jego rodzinę”, Psychoterapia 4 (179) 2016, s. 45-56.

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2016/45Gerc_Psychoterapia_4_2016.pdf

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2016/ENGverGerc_Psychoterapia_4_2016.pdf

 • Gerc K.: Rola nauczyciela w odkrywaniu świata wartości i kształtowaniu postaw uczniów, Hejnał Oświatowy, Nr 4/162/2017 s. 13-15.
 • Gerc K., Jurek M, Rozwój zaburzony czy odmienny – próba analizy pojęciowej w perspektywie odniesienia do stanów ze spektrum autyzmu, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 2017, 238, s. 189-207.
 • Sikorska I., Gerc K. (2018). Athletes with disability in the light of positive psychology, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 10, 64-76.  https://doi.org/10.29359/BJHPA.10.1.07
 • J.K. Ochab, K. Gerc, H. Ogińska, M. Fąfrowicz, E. Gudowska-Nowak, T. Marek, M.A. Nowak, K. Oleś, J. Szwed, D.R. Chialvo, Non-linear features of actigraphy recordings for classifying hyperactivity disorder in children,
 • Gerc K. (2019). Wspieranie rozwoju oraz osiągnięć dziecka w kontekście czynników indywidualnych i środowiskowych. Hejnał Oświatowy nr 1/179/2019, s. 3-6.
 • Gerc K. (2019). Kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka. Hejnał Oświatowy nr 10/186/2019, s. 3-8. I
 • Gerc K., Jurek M. (2019). Zaburzenia ze spektrum autyzmu w perspektywie diagnozy różnicowej. Eruditio et Ars 1/2019(2), s. 30-38.
 • Gerc K., Jurek, M. (2019). Potrzeby osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Eruditio et Ars 1/2019 (2), s. 39-47.
 • Gerc K., Jurek, M. (2020). Speech Understanding by Children Diagnosed with Delayed Verbal Development in the Context of Family Functioning. Multidisciplinary Journal of School Education vol. 17 (2020/1) – in press.
 • Ochab, J.K., Gerc, K., Ogińska, H. Fąfrowicz, M., Gudowska-Nowak, E., Marek, T., Nowak, M.A., Oleś, K., Szwed, J., Chialvo, D.R. (2020). Non-linear features of actigraphy recordings for classifying hyperactivity disorder in children. PLOS ONE – in press.

 • Gerc K.: Dreams of the blind people – conceptions and research review, [w:] "The Multidisciplinary Approach to Health and Disease Selected Papers", Steuden S., Janowski, K. (ed.), CPPP Scientific Press, KUL, Lublin,, 2011, s. 216-225.
 • Gerc K.: Physical activity and quality of life among people in senior age, [w:] "The Multidisciplinary Approach to Health and Disease Selected Papers", Steuden S., Janowski, K. (ed.), CPPP Scientific Press, KUL, Lublin, 2011, s. 190-203.
 • Piasecka B, Gerc K., Sikorska I., Czachura I., The application of integration models family therapy – a case study [w:] "Men – Health – Environment", Borzęcki A. (ed.),  Wyd. Expol Włocławek oraz Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2011, s. 327 – 340.
 • Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Psychological factors that prevent children and youths against addictions {w:] "Men – Health – Environment" Borzęcki A. (red.),  Wyd. Expol Włocławek oraz Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2011, s. 431 – 446.
 • Gerc K., Piasecka B., Wasilewska M., Sikorska I., Aggressiveness and parent's emotional intelligence as an indicators of violent behaviour in younger school – age children [w:] Borzęcki A. (red.) "ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 36-49.
 • Sikorska I., Wasilewska M., Piasecka B., Gerc K.: Participants in bullying -  threats to the further emotional and social development. [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT,HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 466-481.
 • Piasecka B., Gerc K., Sikorska I., Wasilewska M., The importance of family and school context of peer bullying,, [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 204-215.
 • Wasilewska M., Gerc K., Kuleta M., Piasecka B., Sikorska I., Chosen Aspects of Family Background and Aggressive Behaviour of Younger Schoolchildren. [w:] Borzęcki A. (red.) ENVIRONMENT, HYGIENE AND PUBLIC HEALTH", Medical University of Lublin, DTP & PRINTING Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 279-290.
 • Gerc K., Testing the sense of identity in people with highly functioning autism as theory-methodological problem, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (red.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 39 – 56.
 • Piasecka B., Gerc K., Sikorska I., Siblings – a retrospective analysis of deidentifi cation processes, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (red.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 101 – 116.
 • Gerc K., Jurek M., Family life dimensions and self-assessment of adolescents and young adults using psychoactive substances – the comparative studies, [w:] Ostrowski T. M., Sikorska I. (ed.), "Health and Resilience", Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 193 – 210.
 • Ostrowski T.M., Sikorska I., Gerc K.: Resilience from a variety of theoretical perspectives: an introduction, [w:] Ostrowski T.M., Sikorska I., Gerc K. (ed.) “Resilience and health in a fast-changing world”, Kraków: Jagiellonian University Press, 2015, p. 7-15. ISBN: 978-83-233-4026-3
 • Gerc K. Jurek M.: Intrapsychic and sociodemographic correlates of the quality of life in mothers of children with motoric disability of neurologic etiology,[w:] Ostrowski T.M., Sikorska I., Gerc K. (ed.) “Resilience and health in a fast-changing world”, Kraków: Jagiellonian University Press, 2015, p. 181-203. ISBN: 978-83-233-4026-3
 • Ostrowski, T., Piasecka, B. & Gerc K. (2018). Resilience in Conteporary Psychology. In T. Ostrowski, B. Piasecka, & K. Gerc (Eds.), Resilience and health: challenges for an individual, family and community (pp. 7–19). Kraków: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-4394-3
 • Gerc, K. (2018). Self-Image and Body Image Characteristics in Blind People: an Empirical Study.  In T. Ostrowski, B. Piasecka, & K. Gerc (Eds.), Resilience and health: challenges for an individual, family and community (pp. 107–123). Kraków: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-4394-3

 • Gerc K.: Niepełnosprawność powodem wykluczenia, [w:] Duda M., Gulla B. (red.) „Przeciwko wykluczeniu społecznemu", Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 123 – 140.
 • Gerc K.: Preferencja wartości jako modyfikator postaw wobec choroby u młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, [w] Makiełło – Jarża G., Gajda Z. (red.), „Ból i cierpienie, Acta Academiae Modrevianae", Kraków 2008, s. 57 – 75.
 • Gerc K.: Funkcjonowanie rodziny a model komunikacji ucznia z nauczycielem w warunkach organizacji wychowującej, [w:] G. Makiełło - Jarża (red.) „Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny", Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 215 – 232.
 • Gerc K.: Uwarunkowania rozwoju emocjonalnego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w kontekście funkcjonowania rodziny [w:] Akimjak A., Budzowski K. (red.) „Polska Słowacja Świat – Rodzina wybrane problemy współczesności", Wyd. Oficyna AFM, Kraków 2008, s. 29 – 39.
 • Gerc K.: Preferencja kultury organizacji wychowującej oraz jej wpływ na postawę wobec choroby u młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, [w:] E. Augustyniak (red.) „Kultura organizacyjna szkoły", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 163 – 172.
 • Gerc K.: Podmiotowe i społeczne determinanty preferowanego przez młodzież niepełnosprawną typu organizacji wychowującej, [w:] R. M. Sigwa, A. Guzik (red.) „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji", wyd. Oficyna AFM, Kraków 2009, s. 209 – 232.
 • Gerc K., Ziółkowska A., Jurek M.: Style funkcjonowania interpersonalnego jako modyfikator wzorców zachowań prozdrowotnych młodzieży, [w:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.), „Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne" tom III, Wydawnictwo - Drukarnia BEST – PRINT na zlecenie KUL, Lublin 2009, s. 20 – 38.
 • Sikorska I., Piasecka B., Gerc K.: Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka [w:] K. Janowski, M. Artymiak (red.) „Człowiek chory – Aspekty biopsychospołeczne". Tom 4, Wyd. Polihymnia, Lublin (2009), str.283-295.
 • Gerc K.: Wspieranie rozwoju dziecka – od genetyki do indywidualnego doświadczenia, [w:] B. Gulla, M. Duda (red.) „Silna Rodzina", Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2009, s. 60 – 73.
 • Gerc K.: Potencjał profilaktyczny rodziny – szanse i niewykorzystane możliwości, [w:] M. Duda, B. Gulla (red.) „Dziecko a świat dorosłych", Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2009, s. 121 – 136.
 • Gerc K.: Doświadczenie przemijania i śmierci w perspektywie psychologicznej, [w:] G. Makieło – Jarża (red) „Ból i cierpienie, Acta Academiae Modrevianae", Kraków 2009, s. 29 – 46.
 • Gerc K.: Studium porównawcze uwarunkowań postaw rodzicielskich w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością dziecka w świetle badań z lat 1997 i 2009, [w:] G. Makieło – Jarża (red.) „W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej", Wyd. AFM, Kraków 2009, s. 193 – 210.
 • Gerc K.: Preferencja kultury organizacji wychowującej a podmiotowość dziecka, [w:] Adamek J., Grochowalska M., Żmijewska E. (red.) „Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej", Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 29 – 44.
 • Gerc K.: Hierarchia młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] „Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia", Makiełło – Jarża G. (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 89 - 108.
 • Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.: Uwarunkowania zachowań antyspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] L. Golińska, E. Bielawska – Batorowicz (red.) „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Rodzina i praca – relacje w warunkach kryzysu",  , Wyd. Naukowe UŁ, Łódź  2011, s. 31 – 47.
 • Gerc K., Pasternak A., Jurek M.: Autorytet nauczyciela w percepcji młodzieży szkół krakowskich - studium empiryczne, [w:] Augustyniak E. (red.), „Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się", Wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2011, s. 113 – 123.
 • Gerc K.: Idea dwupodmiotowości w przestrzeni komunikacji, relacji i dialogu wychowawczego, [w:] Piasecka B. (red.), „O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia",   Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 27 – 43.
 • Gerc K.: Niepełnosprawność ruchowa oraz jej wpływ na rozwój dziecka – determinacja biofizjologiczna a tendencje rozwojowe, [w:] Piasecka B. (red.), „O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 63 – 82.
 • Gerc K.: Rozwój osób z autyzmem – charakterystyka wybranych metod terapii, [w:] „Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne", B. Gulla, M. Borkowska (red.), Wyd. św. Stanisława, Kraków, 2012, s. 222 – 251.
 • Gerc K.: Wielopodmiotowość relacji rodzic – uczeń– nauczyciel a problem kształtowania się kultury organizacji wychowującej, [w:] „Wybrane zagadnienia teorii i praktyki wychowania", Z. Zasłona (red.), Wyd. Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012, s. 36 – 56.
 • Gerc, K., Jurek, M. (2012): Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe wysokofunkcjonujących osób z autyzmem na przykładzie wyników części badawczej projektu PI-PWP Edu-Autyzm, [w:]  „Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia”, J. Kossewska (red.) Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 191 – 204.
 • Gerc K.: Podmiotowe korelaty postaw pełnosprawnych studentów wobec osób z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] „Wychowanie. Uwarunkowania – konteksty – narracje”,  P. Piotrowski, B. Smoter, K. Gaczoł (red.) Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014, s. 137 -  156.
 • Ziółkowska A., Gerc K.:  Psychologiczne korelaty aktywności ratowników górniczych w kontekście ich środowiska pracy, [w:] „Higiena i środowisko a zdrowie człowieka" Borzęcki A. (red.) Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2014, t. 2, s. 515-528.
 • Gerc, K., Kuźniar, K.: Podmiotowe i rodzinne determinanty postaw rodzicielskich rodziców dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności, leczonych substytucją immunoglobulinową. [w:] „Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania”, A. Margasiński (red.), Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa: 2015, s. 78-99. ISBN 978-83-63545-26-0
 • Ukazała się angielskie tłumaczenie monografii FAMILY IN THE SYSTEMS –CENTERED PERSPECTIVE THEORY AND RESEARCH, A. Margasiński (ed.), która została umieszczona na stronie internetowej Davida Olsona, poświęconej FACES-IV: s. 71 – 94: http://www.buildingrelationships.com/facesiv_studies/polish_facesiv.pdf

ISBN 978-83-63545-33-8

 • Gerc, K., Jurek, M.: Platformy internetowe KrainaOza.org i KrainaOza.pl jako forma wspierania realizacji potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, [w:] „ Człowiek zalogowany. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu”, M. Wysocka, B. Gulla  (red.) Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2015, s. 137 - 150. 978-83-940803-6-5
 • Gerc, K., Jurek, M.: Charakterystyka potrzeb edukacyjnych wysokofunkcjonujących młodych dorosłych z autyzmem – studium empiryczne, [w:] „Różnice, edukacja, inkluzja”, seria „Ars Educandi – Monografie”, tom V, A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 269-278. ISBN 978-83-7865-354-7
 • Ziółkowska, A., Gerc, K.: System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych i organizacyjnych determinowanych pracą zmianową – przegląd badań, [w:] „Higiena, zdrowie w XXI wieku”, A. Borzęcki (red.), Wydawnictwo Norbertinum na zlecenie Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2015, s. 52 - 63 ISBN 978-83-7222-569-6
 • Gerc, K., Ziółkowska, A. (2016). Problematyka zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w kontekście funkcjonowania w sytuacji edukacyjnej. W: Borzęcki Andrzej (red.) „Problemy współczesnej higieny”, Lublin: Wydawnictwo Norbertinum na zlecenie Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, s. 60-74. ISBN 978-83-7222-597-9
 • Gerc K., Ziółkowska, A. (2016). Aktywność zawodowa osób słabowidzących w perspektywie wybranych zmiennych intrapsychicznych – studium empiryczne. W: Borzęcki Andrzej (red.) „Problemy współczesnej higieny”, Lublin: Wydawnictwo Norbertinum na zlecenie Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, s. 75-90. ISBN 978-83-7222-597-9
 • Sikorska, I., Gerc, K., & Pawłowski, L. (2017). Sport osób z niepełnosprawnością jako metoda inkluzji społecznej. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 7–15). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Sikorska, I., Gerc, K., & Nowak, T. (2017). Przystosowanie psychologiczne sportowców z niepełnosprawnością. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 97–124). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Gerc, K., & Adamiec, A. (2017). Wybrane psychologiczne korelaty motywacji do uprawiania sportu u osób z dysfunkcją narządu wzroku. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 125–156). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Pal, W., & Gerc, K. (2017). Audiodeskrypcja jako forma udziału osób z uszkodzeniem narządu wzroku w wydarzeniach sportowych. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 51–68). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Gerc, K. (2017). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w świetle współczesnych teorii i badań. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 19–35). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Gerc, K., Górny, M. (2017). Poczucie własnej skuteczności oraz samoocena matek dzieci z autyzmem, [w:] Borzęcki Andrzej (red.), „Środowisko a zdrowie”, tom I (s. 38 - 48), Lublin, Wydawnictwo Norbertinum.
 • Gerc, K., Górny, M. (2017). Przystosowanie osobiste niesłyszących kobiet w kontekście ich zasobów psychospołecznych, [w:] Borzęcki Andrzej (red.), „Środowisko a zdrowie”, tom I (s. 49 - 68), Lublin, Wydawnictwo Norbertinum.
 • Gerc, K. Jurek, M. (2018). Przemoc ukryta i symboliczna w doświadczeniu osób z niepełnosprawnością, [w:] Piotrowski Przemysław (red.), „Agresja ujęcie narracyjne” (s. 131-150), Warszawa, Wydawnictwo Difin. Hidden and symbolic violence and abuse in the experiences of people with disabilities ISBN 978-83-8085-654-7
 • Jurek, M., & Gerc, K. (2018). Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn z autyzmem w poszukiwaniu satysfakcjonujących relacji społecznych w rzeczywistości realnej i wirtualnej. In M. Wysocka-Pleczyk & J. Maciuszek (Eds.), Człowiek zalogowany (Vol. 5, ss. 24–43). Kraków : Biblioteka Jagiellońska.
 • Gerc, K. (2019). Wybrane aspekty diagnozy i relacji terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością. W: B. Gulla (red.), Zadania psychologa-praktyka (ss. 48–70). Biblioteka Jagiellońska.

 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2010). Inhibitory dysfunction in ADHD children: A behavioral and ERP study. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2010). An ERP auditory oddball study of attention deficit hyperactivity disorder. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
 • Senderecka M., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak R., Grabowska A. (2011). Response inhibition, cognitive control and error detection in ADHD children: A behavioral and event-related potentials study. Psychophysiology, 48 (S1), 87.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., Grabowska A. (2011). Automatic and controlled processing in children with ADHD: An event-related potentials study of an auditory oddball task. Psychophysiology, 48 (S1), 93.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc, K., Chmylak R., Grabowska A. (2012). Distractibility in ADHD children: An event–related potentials study. Psychophysiology, 49 (S1), 111–112.

 • PI – PWP Edu-Autyzm - Działanie 7.2.2 POKL/ WND-POKL.07.02.02-12-022/11; Partnerzy: Fundacja Wspólnota Nadziei – Farma Życia w Więckowicach, Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT (do 2014 r.), Thomas More Kempen (od 2014 r.), Małopolski Związek Pracodawców;
 • Ekspertyza (2015), dotycząca badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim na zlecenie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska;
 • recenzja (2016) - na prośbę Wydawnictwo Poligraf - monografii Krzysztofa Drożdża Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne;
 • ekspertyza (2017) - na prośbę Biura Pełnomocnika Rządu ds, Osób Niepełnosprawnych - agendy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /dot. pisma BON.II.078.24.2017.MS/, odnosząca się do określenia kryteriów obiektywizacji podziału na autyzm wysoko- i niskofunkcjonujący;
 • recenzja (2017) - na prośbę Wydawnictwa WiR - publikacji metodycznej Anny Kuziel-Kalina oraz załączonych do książki trzech zestawów pomocy dydaktycznych Trudne sytuacje społeczne. Jak rozmawiać z dziećmi?

 • VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, referat: Gerc K., Piasecka B., Sikorska, I. Environmental pollution in residential area and its influence on child`s psychomotor development., Baranów Sandomierski, 14 – 16 kwietnia 2011r.;
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państwo Gospodarka Społeczeństwo – referat: Orientacje życiowe oraz deklarowane wartości rodziców i ich dorosłych dzieci w rodzinach osób zdrowych i niepełnosprawnych, Kraków 13- 14 czerwca 2011r.
 • 51st Annual Meeting of Society for Psychophysiological Research , Boston 14-18. September 2011 r.– posters: 1. Senderecka, M., Gerc, K., Szewczyk, J., Chmylak, R., Grabowska, A.: Response inhibition, cognitive control and error detection in ADHD children: A behavioral and event-related potentials study; 2. Senderecka, M., Szewczyk, J., Gerc, K., Chmylak, R., Grabowska, A.: Automatic and controlled processing in children with ADHD: An event-related potentials study of an auditory oddball task;
 • XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka, zorganizowana przez Instytut Psychologii UJ oraz Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 13 – 16 czerwca 2011 r. – referat: Niepełnosprawność ruchowa oraz jej konsekwencje dla rozwoju psychicznego w okresie adolescencji;
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności? 18 – 21 września 2011 r. – referat: Preferencja wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania społecznego;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie Psychiczne Dziecka, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 8 listopada 2011 r. – referat: Wspomaganie psychospołecznego i poznawczego rozwoju osób z autyzmem – charakterystyka wybranych metod terapii;
 • Międzynarodowa konferencja: Sztuka wychowania, zorganizowana przez Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu, 19-20 kwietnia 2012 r., referat: Wielopodmiotowość relacji rodzic - uczeń - nauczyciel a problem kształtowania się kultury organizacji wychowującej;
 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Sieniawa, 10-12 maja 2012, referaty: 1. K. Gerc, B. Piasecka, M. Wasilewska, I. Sikorska: Agresywność oraz inteligencja emocjonalna rodziców jako predyktor zachowań przemocowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 2. M. Wasilewska, K. Gerc, M. Kuleta, B. Piasecka, I. Sikorska: Wybrane aspekty środowiska rodzinnego a zachowania agresywne u dzieci w młodszym wieku szkolnym;
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Aktualne wyzwania i problemy społeczne, Kraków: 29 sierpnia 2012 r., organizatorzy: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, referat: M. Jurek, K. Gerc: Komunikacja w rodzinach adolescentów i młodych dorosłych używających substancji psychoaktywnych- badania porównawcze;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zdrowie i Odporność Psychiczna, zorganizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet Jagiellońskiego Krakowie, 20 – 21 października 2012 r., referat: Badanie poczucia tożsamości osób z wysokofunkcjonującym autyzmem jako problem teoretyczno-metodologiczny;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Neurotechnologie jako przykład procesu transferu wiedzy z nauki do biznesu w działalności inwestycyjnej MARR, zorganizowana przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Firmę Mind Plus, Kraków: 26 marca 2013 r., referat: Kompleksowość opieki edukacyjno - psychologicznej nad dzieckiem z zespołem hiperkinetycznym jako szansa i wyzwanie;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa: EDU- AUTYZM Kraina OZA: portal internetowy dla osób z autyzmem, pracodawców i studentów- narzędzie wspierające włączenie społeczne i otwierające drogę do rynku pracy, Kraków: 11 kwietnia 2013 roku, zorganizowana przez Fundację Wspólnota Nadziei „Farma Życia" w Więckowicach, Belgijskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem Wai Not, Małopolski Związek Pracodawców; referat: Potrzeby szkoleniowe osób z wysokofunkcjonującym autyzmem- implikacje dla rozwiązań e- learningowych w perspektywie badań projektu PI- PWP Edu- Autyzm;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwojowych, zorganizowana przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom przy współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, Kraków: 13 kwietnia 2013 r., referat: Autystyczne spektrum zaburzeń – charakterystyka stanowisk naukowych w perspektywie współczesnych badań;
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Różnice – Edukacja - Inkluzja, Gdańsk 19 – 21 września 2013 r., zorganizowany przez Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych, referaty: 1. Charakterystyka potrzeb edukacyjnych młodych dorosłych z wysokofunkcjonującym autyzmem- studium empiryczne; 2. Adolescencja osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonująych osób z autyzmem – próba charakterystyki zagadnienia w perspektywie wyników współczesnych badań;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Spektrum autyzmu - Spektrum metod. Nauka i praktyka, Kraków: 6 – 7 grudnia 2013 r., zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Krakowie, referat: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne wysokofunkcjonujących osób z autyzmem na przykładzie wyników części badawczej projektu Edu – Autyzm;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek zalogowany, Kraków: 28.02 – 02.03.2014 r., zorganizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ oraz Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, referat: Platformy internetowe KrainaOza.org i KrainaOza.pl jako forma wspierania realizacji potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych wysokofunkcjonujących osób z autyzmem
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sztuka wychowania, Nowy Sącz: 24 – 25 kwietnia 2014 r., zorganizowana przez PWSZ w Nowym Sączu, referat: Podmiotowe korelaty postaw pełnosprawnych studentów wobec osób niepełnosprawnych.
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Nałęczów 6 – 7 czerwca 2014 roku referat: A. Ziółkowska, K. Gerc:  Psychologiczne korelaty aktywności ratowników górniczych w kontekście ich środowiska pracy.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i odporność psychiczna, Kraków 26-27 września 2014 r., zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, a) referat: Podmiotowe korelaty aktywności zawodowej osób słabowidzących; b) referat: Intrapsychiczne oraz socjodemograficzne korelaty jakości życia matek dzieci z niepełnosprawnością ruchową o etiologii neurologicznej.
 • Sympozjum "Bliżej Siebie", Kraków 17-20.11.2014, wykład plenarny: Charakterystyka wieloaspektowości kontekstu wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych badań.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat, zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński Krakowie oraz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, Kraków 9 czerwca 2015 r., wykład: Cierpienie dziecka przewlekle chorego w kontekście oddziaływań psychologicznych wspierających jego rodzinę w zmaganiu się z konsekwencjami postępującej niepełnosprawności.
 • XI Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Lublin 10-13 czerwca 2015 roku, referat: System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych i organizacyjnych determinowanych pracą zmianową – przegląd badań.
 • 17th European Conference on Developmental Psychology, September 8 - 12, 2015, zorganizowana przez European Association for Developmental Psychology – EADP and University of Minho, Braga, Portugal; poster: Parental attitudes and bullying in preadolescent children.
 • Wyjazd naukowy do Uniwersytetu Karola w Pradze, 4 -8 kwietnia 2016 roku, wykłady: 1) Educational and training needs of highly functioning individuals with ASD dla studentów modułu specjalizacyjnego “Autism and autistic spectrum disorder" (Edukační potřeby vysoce funkčních osob s autismem, 04.04.16); 2) Autism and Asperger syndrome as disorder of neural development na zaproszenie przedstawiony w National Autism Center in Prague (Národní ústav pro autismus w Pradze); Autismus i Aspergerův syndrom jako neurorozvojová porucha, 06.08.16).
 • XII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Krynica 9-11 czerwca 2016 roku, a) referat: Aktywność zawodowa osób słabowidzących w perspektywie wybranych zmiennych intrapsychicznych – studium empiryczne; b) referat: Problematyka zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w kontekście funkcjonowania w sytuacji edukacyjnej.
 • III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna” – „Zdrowie - wyzwania dla jednostki, rodziny i społeczności”, Kraków, 23-24 września 2016 r., zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, a) referat: Charakterystyka obrazu siebie i własnej cielesności u osób niewidomych – studium empiryczne.
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa: „Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF”, Kraków, 27 września 2016 r., zorganizowana przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykład plenarny: Rozwój więzi – między wczesnym doświadczeniem a zaburzeniami rozwoju.
 • Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji” Kraków, 18 października 2016 roku, zorganizowana przez Krakowską Akademię Frycza – Modrzewskiego oraz Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Krakowie, wykład plenarny: Wczesne doświadczenia dziecka a zaburzenia rozwoju emocjonalnego.
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Poradnictwo w zmieniającym się świecie”, Dębica, 15 listopada 2016 roku, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, wykład plenarny: Autystyczne spektrum zaburzeń w perspektywie teorii i wyników współczesnych badań.
 • Sympozjum „Porozmawiajmy o autyzmie”, zorganizowane przez Instytut Psychologii UJ oraz Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, Kraków: 30.03.2017 r., wykład plenarny na zaproszenie: Autystyczne spektrum zaburzeń - kontekst teorii i współczesnych badań oraz praktyki psychologicznej.
 • XIII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zamość 1-3 czerwca 2017 roku, referaty we współautorstwie: a) K. Gerc, M. Górny: Personal adaptation abilities and psychosocial skills in women with severe hearing impairment; b) K. Gerc, M. Górny: The self-efficacy and self-esteem of mothers of children with autism spectrum disorder.
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 21-24 września 2017 r. referat we współautorstwie:  I. Sikorska, K. Gerc, M. Wasilewska: Rodzice dzieci uczestniczących w bullyingu - inteligencja emocjonalna, agresywność i postawy rodzicielskie.
 • 3rd Annual Neuroscience Neuroscience Conference – is a collaborative effort in conjunction Sanford Consortium for Regenerative Medicine and Autism Tree Project Foundation, Stanford University, CAL TECH and San Jose State University, October 26, 2017 – San Diego: Novak J. M., Levy M., Gerc K. The Functioning of Families of Children with Autism in the Context of Family Systems in California.
 • Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa,  zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiu edukacji włączającej, Kraków 28 listopada 2017 r. wykład plenarny na zaproszenie: Gerc K. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
 • Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Nauczyciel wobec edukacji włączającej, Kraków 8 grudnia 2018 r. wykład: Gerc K. Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju.
 • Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Perspektywy samodzielności osób z Zespołem Downa, zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 21 marca 2018 r. wykład: Gerc K. Potrzeby psychologiczne osób z niepełnosprawnością w ujęciu rozwojowym.
 • Ogólnopolska Naukowa Konferencja z Udziałem Gości Zagranicznych: Autyzm jako całożyciowe wyzwanie edukacyjne. W trosce o psychiczny dobrostan i jakość,  Cieszyn 9 kwietnia 2018 r., zorganizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, referaty: 1. Bolak E. Gerc K.,  Stefańska-Klar R.: System wsparcia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w perspektywie rozstrzygnięć teoretycznych i aplikacyjnych; 2. Jurek M., Gerc K. Środowisko wychowawcze a aspiracje edukacyjne dobrze funkcjonujących dorosłych osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sztuka Wychowania, Nowy Sącz, 11 maja 2018 r.; referaty: Gerc K.: Wspieranie realizacji zadań rozwojowych przez osoby z niepełnosprawnością; Jurek M., Gerc K.: Społeczny kontekst rozwoju a aspiracje edukacyjne dobrze funkcjonujących osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 • IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia; Kraków UJ 21-22. września 2018; wykład plenarny w j. angielskim: Novak, J. M., Gerc K., Levy M.: Resiliency in parents of the family system of autistic children on the autistic spectrum encompassing social, cultural, and axiological contexts 
 • Focus on Autism International Scientific Conference 2018 Krakow/Poland 27 – 29 September 2018: referat: Gerc K., Novak J. M., Jurek M., Sikorska I. Functioning profiles of families with autistic (ASD) children in California and Poland.
 • 4th Annual Neuroscience Conference at the Sanford Consortium for Regenerative Medicine, Stanford University, and San Jose State University, October 19, 2018 – San Diego; wykład plenarny: Levy M., Novak J. M., Gerc K.: Resiliency in Families Impacted by Autism – A Comparison of the Results from the International Study in Poland and Resiliency Studies in California.
 • 2019 Hawaii 17- th International Conference on Education, Honolulu, 5-8 January 2019; Novak J.M., Gerc K. poster: A Collaborative Comparative Study of Psychological Resiliency of Parents of Autistic Children in California, USA and Poland - Educational Implications.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Autyzm – pedagogika i medycyna ręka w rękę”, Kraków 2019: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie we współpracy z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, wykład plenarny: Gerc K.: Diagnoza kliniczna i jej znaczenie w procesie rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • 12th Autism-Europe International Congress – Autism France, Nice 12-15.09.2019, Gerc, K., Jurek, M., Novak, J., M.: Educational Aspirations of Well-functioning Adults with Autism Spectrum Disorders (ASD) in Consideration of Social Factors.

 • 2006 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2007 - wyróżnienie za pracę doktorską: Organizacja procesu edukacyjno-rehabilitacyjnego w kontekście postaw młodzieży wobec własnej niepełnosprawności
 • 2009 - Nagroda zespołowa III stopnia za pracę organizacyjną, przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2012 – Nagroda indywidualna za pracę naukową przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 – Nagroda zespołowa II stopnia za pracę naukową przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2017 – Nagroda zespołowa II stopnia za pracę organizacyjną przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2019 – Nagroda zespołowa III stopnia za działalność dydaktyczną przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display