Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Iwona Sikorska

dr Iwona Sikorska

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

 

pokój: 1.318

Dyżury

telefon: (12) 664 56 22

e-mail: i.sikorska@uj.edu.pl

 • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • odporność psychiczna
 • antropologia filozoficzna
 •  

 1. Sikorska I., Sajdera J., Paluch M. (2017). Dzielne Dzieci! Jak wspierać odporność psychiczną dziecka  w wieku przedszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 2. Sikorska, I. (2016). Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Białecka- Pikul, M., Kołodziejczyk, A., Stępień-Nycz, M., Sikorska , I., Nęcki S., Jackiewicz, M., Filip, A. (2016). Jak rozwijać rozumienie społeczne. Program warsztatów dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 4. Sikorska, I. (2011). Bufory stresu. Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 5. Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące właściwości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Sikorska, I. (2010). Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka.. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 7. Sikorska, I., Grygier, U.  (2008). Mój uczeń pracuje inaczej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych  potrzeb uczniów w szkole ogólnodostępnej. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur.

Artykuły w czasopismach w języku polskim

 Gerc, K., Sikorska, I., Łozińska, M.(2022) Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan seniorów w   okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 Psychologia Rozwojowa. 27, (1): 99–115.  doi:10.4467/20843879PR.22.006.16681 www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa

Gliwicka, J., Sikorska, I.(2022). Dobrostan kobiet łączących pracę zawodową nauczycielki z życiem rodzinnym w czasie pandemii COVID-19. Studia Paedagogica Ignatiana [online. 25,(1) , 85–105. DOI 10.12775/SPI.2022.1.005.

Sikorska, I., Adamczyk-Banach, M., Polak, M.(2021). Odporni rodzice – odporne dzieci. Jak zasoby psychiczne rodziny wpływają na odporność psychiczną dziecka.   vol. 16, nr 2(60),  101-117. DOI: 10.35765/eetp.2021.1660.08.

Sikorska, I., Lipp, N., Wróbel, P. Wyra, M. (2021). Aktywność a zdrowie psychiczne młodzieży w okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19.

 Postępy Psychiatrii i Neurologii, 30 (2): 79- 95. DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108472.

Sikorska, I., Adamczyk-Banach, M., Polak, M. (2020). Cechy sprzyjające odporności psychicznej dzieci na podstawie polskojęzyczną wersję skali DECA (The Devereux Early Childhood Assessment). Przegląd Psychologiczny, 63,( 3): 413-426.

 Sikorska I., Lipp N., Stadtmuller K., Mostowik J. (2019). Szczęśliwe życie w okresie późnej dorosłości. Znaczenie motywu indywidualnego . Psychologia Rozwojowa, 2019 t. 24  nr 1, s. 29-42

 Sikorska, I, Adamczyk-Banach, M., Polak, M. (2019). Zasoby odporności psychicznej  dziecka- co wiedzą o ich rodzice i nauczyciele. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2019 t. 14, W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej nr 2 (52), s. 23-39

 Sikorska I.  (2017). Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: edukacja i terapia przez przygodę. Psychoterapia,181(2), s. 75-86.

Brzozowska, I., Sikorska,I. (2016) Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia : przegląd badań. Developmental Period Medicine Medycyna Wieku Rozwojowego, 20 (1) 75-81.

Kordas, W., Kokodyńska, K., Kurtyka, A., Sikorska, I. Walczewski,K., Bogacz , J.(2015).  Rodzina wobec schizofrenii – grupa psychoedukacyjna w programie pilotażowym ( Family and schizophrenia – psychoeducational group in a pilot programme). Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1129–1138.

 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38934

Sikorska, I. (2014. ). Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju. Sztuka Leczenia 2014, nr 3-4, s 55-70.

Sikorska, I., Osmańska, I. (2013). Czy montessoriański przedszkolak stanie się kreatywnym nastolatkiem? Doświadczenia średniego dzieciństwa a postawa twórcza adolescentów. Edukacja elementarna  teorii i praktyce. 30,4,s.  91-109.

Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.(2012). Zanieczyszczenie ekologiczne terenu zamieszkania oraz jego wpływ na zaistnienie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1): s. 55-61. ISSN 1895-4316, punktacja MNiSW: 6; Index Copernicus; 4,46.

Sikorska, I., Miklewska, A. (2010). Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka. Wychowanie w przedszkolu. Nr 5, Str. 8-16.

Sikorska, I. (2007). Nowe wyzwania dla stymulowania rozwoju dziecka. Sztuka leczenia. 1-2/tom XIV, str, 35-40.

 Sikorska, I. (2007). Refleksje nad stymulowaniem rozwoju dziecka. Psychologia w szkole, 3//2007. str. 81-89.

Sikorska, I.(2005). Różnorodność kontekstów społecznego rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), Tom 10 , nr 1  , str.31-43

Sikorska, I. (2004). Rozwój kreatywności dziecka a mikrosystem edukacyjny. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004), Tom 9, nr  4, str. 71-85

Sikorska, I. (2003).Refleksje nad ludzkim rozwojem . Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA. 2003/ 3, str.. 16-20

Sikorska, I. (2002) Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 8, nr 1, str. 69-81.

Sikorska, I. (2002).Zaproszenie do przyjaznego świata. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA  . 2002/ 3, str. 24-30

Sikorska, I. (2001).Profilaktyka już od przedszkola?. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA 2001/3, str.30-34.

Artykuły w czasopismach w języku angielskim

 

Sikorska, I., Adamczyk-Banach, M., Polak, M.(2021). Early screening for protective and risk factors—Polish adaptation of the Devereux Early Childhood Assessment Psychology in the Schools. - 2021 vol. 58 no. 7, p. 1345-1360.

Skrzypiec, G., Alinsung, E., Nasiruddin, U.A.(….) Sikorska, I., Wyra, M. (2020). Harmful Peer Aggression in Four World Regions: Relationship between Aggressed and Aggressor. Journal of School Violence 20(6). DOI: 10.1080/15388220.2020.1808789.

Białecka-Pikul, M., Stepień-Nycz, M., Sikorska, I., Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J.,(2019). Change and Consistency of Self-Esteem in Early and Middle Adolescence in the Context of School Transition. May 2019, Journal of Youth and Adolescence , 48(2)  DOI: 10.1007/s10964-019-01041-y License  CC BY 4.0

Skrzypiec, G., Sikorska, I, Wyra, M. et al.(2018). Self-reported harm of adolescent peer aggression in three world regions. Child Abuse & Neglect  Volume: 85  Pages: 101-117

 DOI:  10.1016/j.chiabu.2018.07.030

SIkorska, I., Gerc, K. (2018). Athletes with disability in the light of positive psychology. Baltic Journal of Health, Volume 10, Issue 1,  DOI: 10.29359/BJHPA.10.1.07

Talaga, M., Sikorska, I., Jawor, M. (2018). Resilience in Persons with Affective and Anxiety Disorders and the Experience of Early Trauma. Psychiatria Polska, 52(3):471-486 DOI: 10.12740/PP/66124

Sikorska, I. (2015). Minds for the Future as a Challenge for Contemporary Education. Maria Montessori’s and Howard Gardner’s Suggestions for Reform. Edukacja Elementarna w terorii I praktyce, 36 (2015/2), 11- 29. DOI: 114632/eetp_36.1

Sikorska, I.  (2014). How to help children think? Stimulating the formation of strategic cognitive processes according to the Montessori method.  MoRE - Montessori Research Europe Newsletter 1, 10—16, dostep : www.montessori-europe.com/sites/default/files/MoRE%20Newsletter%202014.pdf

Sikorska, I.,Dworak, M.(2015) Perceptions of the family of origin in adolescent drug users.In:   A. Margasinski (Eds.) Family in the systems-centered perspective : theory and research http://www.buildingrelationships.com/facesiv_studies/polish_facesiv.pdf

Piasecka B., Sikorska I., Gerc K. (2008), Diagnosing Family in Systemic Therapy, a Case Study Based on the Family Model by S.Fleck, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A

Gerc K., Piasecka B. Sikorska I. (2008), Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A

Sikorska I. , Piasecka B.,  Gerc K. (2008). Adolescence crisis and attitude towards values. Family Medicine & Primary Care Review. 4/2008

Rozdziały w monografiach w języku polskim

 

Chodacka, A. i Sikorska, I. (2024). Wychowanie do starości. Propozycja programu edukacyjnego dla dzieci. W: M. Kielar-Turska (red.). Starość jak ją widzi psychologia. Zagrożenia, możliwości, wspomaganie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sikorska, I., Lipp, N., Wróbel, P. Wyra, M. (2021). Dobrostan młodzieży w okresie pandemii COVID-19. W: W. Paluchowski, L. Bakiera. Psychospołeczny obraz pierwszej pandemii COVID- 19 w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Siemiginowska, P., Osikowska, W., Sikorska, I. Moczyńska, J,. , Iskra-Golec, I. (2021).  Relacja praca - rodzina, satysfakcja małżeńska i zaangażowanie w pracę w kontekście poczucia własnej skuteczności u mężczyzn . W: K. Popiołek (red.). Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany. 88-118. Warszawa : Difin,

Siemiginowska, P., Sikorska, I.,  Osikowska, W., Iskra-Golec, I. (2020). Relacja praca-rodzina i zdrowie a prężność psychiczna pracujących mężczyzn W: T. Ostrowski (red.) Blaski i cienie życia : perspektywa psychologiczna, 221-236. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM. 

Chodacka, A., Sikorska, I., Pitala, A. (2020). W przyjaźni wiek nie ma znaczenia! Projekt integracji międzypokoleniowej. W: M. Kielar (red.). Szanse rozwoju w starości, 327- 344. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

Reder, M., Sikorska, I., Lipp, N.(2020). Postawy młodzieży wobec starości. Sztuka łączy pokolenia . W: M. Kielar (red.). Szanse rozwoju w starości., 229- 244.Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

Sikorska, I. (2019). Psycholog w pracy z dzieckiem i adolescentem. W: B. Gulla Zadania psychologa-praktyka, 71-87.Kraków : Uniwersytet Jagielloński.

Sikorska I., Mostowik J., Lipp N., Stadtmuller K.,  (2019), Na tropach ikigai. Zaangażownie w życie jako aspekt pomyślnego starzenia się. W: M. Kielar-Turska (red.). Siła umysłu  w starości. 289- 311. Kraków: Wydawnictwo Nuakowe kademii Ignatianum w Krakowie.


Sikorska, I., Wyra, M., Lipp, N.,Krawczyk. T., Wróbel, P., Reder , M., Stadtmueller, K. (2018). Samopoczucie ucznia w szkole – dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. W; E. Napora (red). Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.


Sikorska I. , Gerc K., Pawłowski L. (2017). Sport niepełnosprawnych-od integracji do inkluzji . W:I. Sikorska, K.Gerc, L. Pawłowski (red.)(2016). Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne. 7-15. Kraków: Wydawnictwo AFM


Sikorska I. , Gerc K. , Nowak T. (2017). Przystosowanie psychologiczne sportowców  z niepełnosprawnością. W:  W:I. Sikorska, K.Gerc, L. Pawłowski (red.)(2016). Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne. str.97- 124.Kraków: Wydawnictwo AFM


Sikorska, I., Dworak, M.  (2015) . Percepcja rodziny pochodzenia u adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W: A. Margasiński (red.)  Rodzina w ujęciu systemowym. Studia empiryczne. 142-166. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych


Sikorska, I. (2015). Jak dzieci radzą sobie z trudnościami. Rozwój procesów regulacyjnych u dzieci. W: D. Kubicka (red.) Księga pamiątkowa prof. Marii Kielar-Turskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


Sikorska, I. (2014). Odporność psychiczna i zadowolenie z życia u sportowców z niepełnosprawnością . W: D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.). Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej. S. 141-162, Toruń: Wyd. Adam Marszałek,


Sikorska, I. (2014). Droga dziecka do autonomii. Stymulowanie rozwoju zmysłów. W: M. Miksza (red). Edukacja w systemie Marii Montessori-wychowaniem do wartości. S. 134-143. Łódź: Palatum


Sikorska, I. (2011). Psychologiczne aspekty zaburzeń zachowania u dzieci. [w:]  K. Biel (red). Dziecko zagrozone wykluczeniem. S. 39-75. Kraków: WAM.


Sikorska, I. (2011). Towarzyszyć w rozwoju czyli jak wspierać dzieci i młodzież. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11-29.


Sikorska, I. (2011). Edukacja alternatywna- bogactwo różnorodności. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-65.


Gerc, K., Piasecka, B., Sikorska, I. (2011). Uwarunkowania zachowań antyspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny" [w:] E. Bielawska - Batorowicz (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Rodzina i praca - relacje w warunkach kryzysu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ss. 15


Sikorska, I.( 2011). Doznaję i poznaję czyli ciało osobowe. W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. s. 61-72. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu


Sikorska, I.(2011). Miejsce ciała w hierarchii wartości młodzieży. S.217-226 W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu


Sikorska, I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str.132-149. Warszawa: Difin


Sikorska, I.; Sawicka, J.; Smiatek, B.; Sulik, K.; Węglowska-Król, K. (2010). Po co młodym ludziom modyfikacje ciała? W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str. 149 - 174. Warszawa: Difin
17.Sikorska, I. (2010). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo PAT


Sikorska, I., Miklewska, A. (2009). Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym. W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 3, s. 152-167. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej


Sikorska, I., Piasecka ,B., Gerc, K. (2009). Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka.W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 4, s. 283- 299. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej


Sikorska, I. (2008). Ja cielesne w biegu życia. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red).W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


Sikorska I. (2008). Wzmacnianie odporności dzieci i młodzieży jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym. W: Przeciw wykluczeniu społecznemu. B. Gulla, M. Duda (red). Kraków: Wydawnictwo PAT  


Sikorska, I. (2007). Jak ruch może stymulować rozwój? W: M. Królica, Piwowarska E., Skoczylas-Krotla E. (red.) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku – wyzwania i konteksty. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza


Sikorska, I. (2007).Doświadczenie własnego ciała w biegu życia. W: H. Wrona-Polańska (red). Stres-zdrowie-choroba. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej


Sikorska, I., Klimas-Kuchtowa, E. Karpińska-Ochałek , M. (2007). Pozytywne  wartościowanie jakości życia a preferowanie ryzyka w pracy zawodowej.  W: R. Derbis (red).Jakość życia- od wykluczonych do elity. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza


Sikorska, I. (2003). Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogikach  Rudolfa Steinera i Marii Montessori.W: K. Gąsiorek (red.).O komunikowaniu się w przedszkolu i  nauczaniu   zintegrowanym. S. 91-103. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP       

 

Rozdziały w monografiach w języku angielskim

 

Skrzypiec, G., Wyra, M., Sikorska, I. (et al.) (2023). Cultural Values, Happiness, and Harmful Peer Aggression Reported by Adolescents in 12 World Regions. In: I. Gogolin and L. Ebersöhn (Eds.) Global Perspectives on Education Research, Vol. II. Facing Challenges and Enabling Spaces to Support Learnin, 85- 101. Routledge, Francis &Taylor Group. DOI: 10.4324/9781003147145-9

 

Sikorska, I. ; Krawczyk, T., Wróbel P.,  Wyra, M., Reder, M. (2020). Adolescents ‘ Wellbeing in school in light of psychology of place. In : B. Piasecka, Gerc, K. (Eds). Axiological conditions of mental resilience and health. 131-150. Kraków: WUJ.

 

Wyra, M. & Sikorska, I. (2019). Peer aggression and bullying in Poland. In Skrzypiec, G., Wyra, M., & Didaskalou, E. (in press: 1/4/2019). A Global Perspective of Young Adolescents' Peer Aggression and Well-being : Beyond Bullying. London: Routledge. (272 pages, ISBN10 11383865100)

 

Sikorska, I., Paluch, M. (2018). Temperamental and family factors of resilience in adolescents.In: T.M. Ostrowski, K. Gerc, B. Piasecka  (Eds.). Health and resilience- challenges for person, family and society. s. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Sikorska, I., Paluch, M. (2015) How to develop resilience in children? In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (Eds.). Health and resilience in a fast-changing world. s. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Sikorska, I. (2014). Phenomena promoting education- psychological actuality of the Montessori ideas. In: B. Bednarczuk, D. Zdybel (Eds.) Learning in Montessori classroom – in search of quality in education. S.109-121, Lublin: Maria Curie –Skłodowska University Press

 

Sikorska, I. (2014). Theoretical models of resilience and resilience measurement tools in children and young people. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). Health and resilience.s. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Piasecka, B., Gerc, K. , Sikorska, i. (2014). Siblings- a retrospective analysis of deidentification processes. In: T.M. Ostrowski,  I. Sikorska (Eds.). Health and resilience. s.101-117. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

.Wasilewska, M. ,Gerc,  K., Kuleta, M., Piasecka, B., Sikorska, I. (2012). Chosen Aspects of Family Background and Aggressive Behaviour of Younger School children . In: A. Borzęcki (Ed.). Environment, Hygiene and Public Health, 279-291. Lublin: Medical University of Lublin

 

Sikorska,I. , Wasilewska, M., Piasecka, B., Gerc, K.(2012).  Participants in bullying -  threats to the further emotional and social development . In: A. Borzęcki (Ed.)Environment, Hygene and Public Health , s. 466-482. Lublin: Medical University of Lublin

 

Piasecka, B., Gerc, K., Sikorska, I,. Wasilewska, M.(2012). The importance of family and school context of peer bullying, In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health s. 204-216, Lublin: Medical University of Lublin

 

Gerc, K.,  Piasecka, B., Wasilewska, M,. Sikorska,L.(2012). Aggressiveness and parent’s emotional intelligence as indicators of violent behaviour in younger school – age children. In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health, s. 36- 50. Lublin: Medical University of Lublin 

 

Sikorska, i. (2012). Trauma in child’s life-reaction to painful experience. In: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuteta (Ed.). Reflactions on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development. S. 19-39. Kraków: Kontekst

 

Sikorska, I. , Piasecka B., Gerc K. (2011). Psychological factors that prevent children and youths against addictions. In: A. Borzęcki (red.),  Men – Health– Environment. , s. 431 – 446.Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie

 

Piasecka,B. ,Sikorska,I., Gerc, K., Czachura, I.,( 2011).  The application of integration models family therapy – a case study, in: A. Borzęcki  (red.), Men – Health – Environment. ,  s. 327-340.Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie

krajowe

           

 1. IV Interdyscyplinarna Konferencja Zdrowie i Odporność Psychiczna, 21-22.09.2018 Kraków                  
 2. Siła umysłu w starości  Konferencja Kraków Ignatianum, 20- 21.03.2017
 3. Konferencja Psychologii Zdrowia Poznań, maj 2017
 4. 36 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP Gdańsk , 20- 24.09.2017
 5. Nowe metody diagnozy w Psychoogii Klinicznej, Bydgoszcz, UKW, 18- 20.02.2017
 6. XXX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków 06.2016
 7. III Interdyscyplinarna Konferencja Zdrowie i Odporność Psychiczna, Kraków UJ  22-23.09.2016
 8. Konferencja szkoleniowa dla Psychologów  i Pedagogów ZDROWIE PSYCHICZNE PRZEDSZKOLAKA  MAJ 2016
 9. Edukacyjna Regoionalna Konferencja szkoleniowa Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród uczniów- Bezpieczna szkoła, 18.10.2016
 10. Żyj aktywnie, myśl pozytywnie- Konferencja szkoleniowa 13.10. 2016
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa o zasięgu międzynarodowym „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” 28-30.05.2015 Kraków.
 12. Regionalna Konferencja Szkoleniowa dla Nauczycieli, 6.06.2015 Kraków
 13. Regionalna Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa  pt. „Edukacja Włączająca"  24.09.2015 Krakó
 14. Konferencja Komunikowanie o  zdrowiu, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, WZKiS styczeń, 2014
 15. Konferencja Człowiek zalogowany, Uniwersytet Jagielloński, WZKiS oraz Instytut Matematyki, luty 2014
 16. Konferencja Psychoanalizy Lacanowskiej „Wobec tajemnicy symptomu” Kraków, 2013
 17. Konferencja Człowiek zalogowany, Kraków luty 2013
 18.  Polskie Dni Montessori, Warszawa,
 19. Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, 13-15 wrzesień  2013
 20. Konferencja Współczesna psychologia mediów,  Kraków , UP, istopad 2013
 21. Konferencja psychologii sądowej, maj 2012 Kraków
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania Środowiskowe Zaburzeń Zdrowia, Sieniawa, maj 2012
 23. Ogólnopolska Konferencja :Człowiek zalogowany, Kraków, 13-15.01. 2012
 24. Sztuka wychowania, Nowy Sącz, WSZ, maj 2012
 25. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych", 14-16.04.2011 r.,  Baranów Sandomierski .
 26. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice Katowice 18-21.09.2011
 27. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja psychologii rozwojowej pt. „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”,  Kraków, 13-16 czerwca 2011
 28. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 9-11.09.2010 r., Nowy Sącz
 29. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Łódź 14-16 czerwca 2010
 30. II Konferencja Naukowa Ciało- Zdrowie- Choroba, 21-23 maja 2009 WSB- NLU Nowy Sącz.
 31. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Psychologia w medycynie- medycyna w psychologii. KUL, Lublin, 25- 27.09.2009
 32. 18 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, IPS UJ, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej. Kraków 23-24 października 2009,
 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Wieku Rozwojowego Kazimierz Dolny, 9 -10. 10.2008
 34. XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”Poznań, 24-27.06.2008
 35. XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej , Poznań, 06.2007,  
 36. 17.Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Promocja Zdrowia- mit czy rzeczywistoścć, Kraków, 25-27.10.2007
 37. XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej , 06.2006 Ustroń .
 38. Aksjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania indywidualnego, Akademia Pedagogiczna, Kraków, 18- 20.10.2006
 39. XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej,  Augustów, 06.2004
 40. XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Śląski,  Cieszyn, 06.2003

 

zagraniczne

1  International Conference on Educational Success:  Tightly Knit Community… Successful Education!  Quebeck City, Canada , 25-27 April, 2018.

2.Jean Piaget Society Conference,  Amsterdam, Holandia, 28 – 30 May 2018

3. 25th Biennal Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Gold Cost, Queensland, Australia  , 15-19 July 2018

4.Pedagogical University, Kraków, September 2018

5.European Conference On Developmental Psychology,  Utrecht, 29.08 – 1.09, 2017

6.Well-being in Education Conference, The Ministry of National Education, Higher Education   and Research, 2nd, 3rd & 4th of October 2017, Paris                         

7.European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugal, 8- 12. 09. 2015

8.Tagung: 10 Jahren Resilienzforschung, Freiburg, Germany 1-2 .10.2015

9.Montessori Europe Congress,” Montessori Education: The child,s development in the social   environment”,  Lublin, 14-16.10.2015

10.2014 World Congress on Resilience . From person to society.

University of West, Timisoara, Rumunia, 9-11.05.2014

11.II Konferencja Międzynarodowa. Zdrowie i odporność psychiczna, Uniwersytet Jagielloński Kraków, 26-27.09.2014

12.International Conference „School as a meeting place” Praga, CZechy,  12.04.2013

13.Symposium - Polish and Russian Montessori Experience and Research Perspective, Sankt Petersburg, 24.09.2013 

14.I Konferencja Międzynarodowa : Mental health and resilience. Uniwersytet Jagielloński Kraków,16- 18.10 .2012

15.Conference: Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs Krakow, Poland 1-2. December 2011

16.XII Congress Montessori Europe, Bratyslawa, Slovakia, pażdziernik 2011

17.Conference Promotion of life skills, mental health and resilience I early childhood institutions

Frankfurt am Main, 18 – 20.03.2009

18.International Conference Montessori Europe,  Kraków, 30-31.09.2008

19.Seminar: Bildung im Elementarbereich- ein Deutsch-Polnischer Vergleich, Landau, Niemcy, 10- 13.04.2008

20.Seminar: Bildung im Elementarbereich- ein Deutsch-Polnischer Vergleich, Landau, Niemcy, 20- 23.09.2006

21.II International Conference  Edukacja przedszkolna I wczesnoszkolna na początku XXI wieku- wyzwania I konteksty. Częstochowa, 25-26.10.2006

 1.  Sikorska, I., Sikora-Wachowicz, B, Białecka-Pikul, M. (2018).Sprawozdanie z konferencji “25th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development”, 15-19 lipca 2018 roku, Gold Coast, Australia. Psychologia Rozwojowa, 23(3)
 2. Sikorska, I. (2014). Sprawozdanie z II Światowego Kongresu Resilience „Od osoby do społeczeństwa” ,The Second World Congress on Resilience — „From Person to Society”. Timisoara 8–10 maja 2014, Psychoterapia 3 (170) 2014, 93–98.
 3. Sikorska, I. (2014). Recenzja książki Liselotte Ahnert, Wieviel Mutter braucht ein Kind? Psychologia Rozwojowa , 19 (2,) 123- 126.

Projekty badawcze - międzynarodowe

 • 2018  PEER AGGRESSION  AND WELL-BEING IN THREE WORLD REGIONS. Współpraca z Flinders University Adelaide, Australia. Kierownik projektu Grace Skrzypiec, PhD. Projekt obejmuje diagnozę przemocy rówieśniczej w 11 krajach Europy, Azji i Oceanii.
 • 2017 – 2018 WEELBEING AT SCHOOL , współpraca z Flinders University Adelaide, Australia, Badanie dobrostanu społeczności szkolnej. Diagnoza zdrowia psychicznego w szkole. Partner zagraniczny: Mirella Wyra, PhD.
 • 2008  RESILIENZFÖRDERUNG IN EINRICHTUNGEN DER KINDERTAGESBETREUUNG- PRÄVENTION ZUR VERHINDERUNG VON EXKLUSION. Program badawczy dotyczący działań profilaktycznych wobec dzieci ze środowisk zagrożonych, mający na celu zabezpieczenie ich przed wykluczeniem społeczny,  koordynator  Prof. Dr Klaus Fröhlich-Gildhoff, Freiburg
 • 2006-2008 BILDUNG IM ELEMENTARBEREICH- EIN DEUTSCH-POLNISCHER VERGLEICH Badania porównawcze edukacji elementarnej w Polsce i w Niemczech. Koordynowany przez Prof. Dr Bernharda Wolfa z Landau ,

Projekty badawcze - krajowe

Kierownik:

 •  Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa.   2014 -  2015     K/ZDS/  004439
 •  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży   2010
 •  Młodzież w okresie przemian 2009

Uczestnik:

 • 2017- 2018   Wyzwania dla współczesnej rodziny.         K/ZDS/ 007327
 • 2015- 2016    Analiza zmian we współczesnej rodzinie w kontekście wspierających ją systemów
 • K/ ZDS/00951
 • 2014- 2018   Social self in adolescence- Psychologiczne ja w świecie społecznym
 • Projekt badawczy NCN, (grant nr UMO2013/10/MM/HS6/00544)
 • 2010 - 2011    BUYLLING . Przemoc rówieśnicza wśród dzieci.(Bullying AB control, Daphne III kod projektu:JLS/2009-2010/DAP/AG/400000 1327)
 • 2010- 2014    Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka w biegu  życia- kontekst rodzinny,zdrowotny i edukacyjny . K/ZDS/ 003512

 • Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część III
 • Moduł: Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości.
 • Pracownia fakultatywna. Ciało-zdrowie-choroba
 • Teorie i metody oddziaływań psychologicznych
 • Wykład monograficzny: Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym
 • Seminarium magisterskie: Rozwojowe znaczenie kryzysu. Kryzysy punktualne i niepunktualne
 • Psychopatologia w biegu życia Część III

 • Członek Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Związku Lekarskiego
 • współpraca z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
 • współpraca z Fundacją "PLUS" na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych
 • współpraca z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (siedziba w Monachium)

 • Nagroda Rektora UJ 2010 ( za publikację)
 • Nagroda Rektora UJ,  zespołowa II st. 2013 ( za publikację)
 • Nagroda Rektora UJ 2016 (za publikację)
 • Nagroda  Rektora  UJ 2019 (za publikację)